እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 29 guests and no members online

ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ምስ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን

ዓድታት ክኒን ቅኒቶን ዝገበርዎ ንጥፈታት ኣመልኪታ ዝገበረቶ ቃለ-መጠይቕ

ቀዳማይ ክፋል

ሰላም ዝኸበርኩም ኣንበብቲ፡ ፈነወ ረድዮ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከቡ መዓስከር ስደተኛታት ዝርከቡ ጽጉማት፡ ከምኡ’ውን ኣብ ነበርቲ ዓድታት ክኒኒ ቅኒቶን ዝገበርዎ ምትሕግጋዝ ኣመልኪቱ ሓበሬታ ክህበና ኣዘራሪብናዮ ነይርና። እነሆ ድማ ሕጂ ነቲ ብድምጺ ኣብ ሓሙሽተ ክፋላት ዝተመሓላለፈ ቃለ-መጠይቕ ናብ ጽሑፍ ኣድቂልና ንዝርገሖ ኣለና፡ ሰናይ ንባብ።

ሕቶ፡ ዝኽበርካ ኣቶ ካሕሳይ ይሕደጎ፡ መጀመርያ ዘለካ ሓበሬታን ርእይቶን ከተካፍለና ንዝገበርናልካ ዕድመ ተቐቢልካ ፍቓደኛ ኮይንካ ብምምጻእካ ኣመስግነካ። ቀጺለ፡ ካብ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ጀሚርካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ መዓስከራት ንዝርከቡ ደገፊ ዘይብሎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘለዎም ማሕበራዊ ጸገማት ንምቅላል ትነጥፍ ከም ዘለኻ ዝፍለጥ’ዩ። እሞ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋናት ብዛዕባ ዝገበርክሞ ንጥፈታት ኣመልኪትካ እንታይ ሓበሬታ ክትበና ትኽእል?

መልሲ፡ መጀመርያን ቅድሚ ኩሉን ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ንእተካይድዎ ዘለኹም ዘሕለል ህዝባዊ ቃልሲ እናመጎስኩ፡ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ጸገማቶምን ኣመልኪተ ዘለኒ ርእይቶ ንሰማዕቲ ክገልጽ ዕድል ስለ ዝሃብክሙኒ ኣመስግን። ኣነ ንማሕበር ረድኤትን ምዕባለን ኤርትራ ወኪለ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ’ዚ ቦታ ስደተኛታት ብኣካል ክመላለስ ጸኒሐ ኣለኹ። ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሕልፍዎ ዘለው ማሕበራዊ ህይወት ብኣካል ተረኺበ ዝተዓዘብክዎን ዝፈጠረለይ ስምዒትን ከቢድ’ዩ። እቲ ኣብ’ቲ መዓስከራት ዘሎ ስደተኛ ከም ስደተኛ መጠን ጽቡቕ ኣሎ ክብለካ ኣይክእልን። ካብኡ ናብኡ ድማ ዝኾነ ናይ ደገ ደገፍ ዘይብሎም ወይ ኣብ ከባቢኦም ናይ ጉልበት ስራሕ ሰሪሖም ገለ ጸገማቶ ክዓጽው ዘይኽእሉ፡ ኣዝዮም ዝተሸገሩ ሰባት ምርኣይ ከኣ ከም ሰብ ኮነ ከም ኤርትራዊ ዝያዳ ዘቐንዙን ሕልናኻ ዝትንክፍን’ዩ። ነዚ ድሕሪ ምርኣና ድማ ኢና ብዓቕምና ገለ ሃጓፋት እንተመላእና ካብ ዝብል ክነጥፍ ጀሚርና። ቅኑዕ ሕልና ደኣምበር ትርጉም ዘለዎ ቁጠባዊ ዓቕሚ ሒዝና ኣይተበገስናን። እንተኾነ ንማሕበር ረድኤትን ምዕባለን ኤርትራ ዘቖሙ ኣባላት ካብ ዝኾነ ድሑር ስምዒታት ነጻ ዝኾኑን ብዓቕሞም ጽጉማት ወገናቶም ንምሕጋዝ ወሲኖም ዝተበገሱን ውፉያትን ሃያባትን ብምዃኖም፡ ንጥፍታትና ካብ ግዜ ናብ ግዜ መጠናዊ ዕቤት እናርኣየ ክመጽእ ክኢሉ ኣሎ። ኣባላት ማሕበር ካብ ገዛእ ነብሶም’ዮም ገንዘብ ምውጻእ ዝጅምሩ። ቀጺሎም ጸገም ስደተኛታት ኣረዲኦም ናብ ፈተውትን ተደናገጽን ወፍሪ ይገብሩ። በዚ መልክዕ ንዝረኸብናዮ ገንዘባውን ዓይነታውን ሓገዛት ከነከፋፍል እንከለና ድማ፡ መን ዝያዳ ጽጉም ኣጽኒዕና ኢና እነካፋፍል።

ኣብ’ዚ ክበርህ ዘለዎ ጉዳይ ግን፡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምስ’ቶም ኣብ ካልኦት ኣብ ከባቢና ኣብ ዝርከባ ሃገራት ዝነብሩ ስደተኛታት ብምንጽጻር ዝሓሸ ህይወት ኣለዎም ክበሃል ይከኣል’ዩ። ምኽንያቱ ምስ’ቲ ዝነብርሉ ዘለው ህዝቢ ወይ ሕብረተ-ሰብ ብባህልን ብቛንቋን ክረዳድኡ ጸገም ስለ ዘይብሎም ሓደ ብልጫ’ዩ። ከይተሸማቐቑ ባዓላቶም ካብ ውሽጦም ብዝመረጽዎም ሰባት ዝመሓደርሉ ባይታ ስለ ዘሎ እዚ’ውን ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይኮነን።

ሕቶ፡ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋናት’ከ ብጭቡጥ እንታይ ዝተገብረ ነገር ኣሎ?

መልሲ፡ ጉዕዞና ካብ እንክብገስ ጀሚሩ ለማጽ ኣየነበረን። ብዙሕ ሕልኽላኻት ዝነበሮን ዛጊት’ውን ከምኡ ኢሉ ዝቕጽል ዘሎን’ዩ። እዚ ዓውዲ’ዚ ብተበግሶኻ ብሕልናኻ ወገነይ ክረድ ኣለኒ ኢልካ እትኣትዎ ግን ከኣ ኣዝዩ ከቢድ ፈታኒ ዕማም ምዃኑ ብዙሓት ሰብኣውን ዜግነታውን ሓልዮት ዘለዎም ወገናት ብግቡእ ዝርድእዎ ይመስለኒ። ከም’ቲ ዝበልካዮ ኣብ’ዚ ቀረባ ማለት ኣብ ውሽጢ ዓመተ 2016 ብቐጻሊ ናብ’ቲ ቦታ ክንመላለስ ጸኒሕና ኣለና። ከም’ቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ ትሕዝቶና ኣብ ጸብጻብ ኣእቲና ንሕና ንኽንደይ ዝኾኑ ጽጉማት ኢና ክንሕግዝ እንኽእል? እቶም ተሓገዝቲ’ኸ ዘድልዮም ህጹጽ ነገራት እንታይ’ዩ ዝብል፡ ብቐረባ ንዝከታተሎም ትካል ማለት፡ ንጉዳይ ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን (ኣራ) ተወኪስና ኢና ንብገስ። ስለዚ ናይ ሰኒተሪ ጉዳያት፣ ጫማ፣ ኮስትሞ፣ ምርኩስ፣ ኣንሶላን ካልእን 14 ዓይነት ሓጊዝና ኣለና። ነዚ ዝብለካ ዘለኹ ዓይነታዊ ሓገዛት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሽረ ኣብ ምብጻሕ ኣራ ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪና መዲቡ ተሓጋጊዙና’ዩ። እዚ ብዓይኒ ገንዘባዊ ወጻኢ ክጥመት እንከሎ ቀሊል ደገፍ ኣይኮነን። ምስገና ድማ ይግበኦም። ምኽንያቱ ምስ ዘለና ድሩት ገንዘባዊ ዓቕሚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ሽረ ናይ ትራንስፖርት ወጻኢታት ክንገብር ንዓና ከቢድ ነይሩ።

ዝገበርናዮ ሓገዝ፡ ኣብ ዓዲ ሓርሽን ማይ-ዓይኒን ንዝርከቡ ጽጉማት ደቂ-ኣንስትዮ፣ ህጻናት፣ ጉድኣት ኣካልን ሽማግለታትን’ዩ። ናይ ሎሚ ዘመን ካብ ናይ’ቲ ካልእ ግዜ ፍልይ ዘብሎ ነገር ነይሩ። ናይ ክልቲኦም ሃይማኖት ማለት ምስልምናን ክርስትናን ዓመታዊ በዓላት ኣብ ናይ መዓልታት ፍልልይ ብሓደ ዝወዓለሉ ኣጋጣሚ ስለ ዝነበረ፡ ነቶም ተሓገዝቲ ሞራል ኮይንዎም’ዩ። ኣብ ማይ ዓይኒ ብዕለት 8-9 መስከረም 2016 ኣካይድና። ኣተዓዳድላና ብመሰረት ባህርን ናይ ስራሕ መምርሕን ናይ ማሕበርና ፍጹም ሓገዝ ዘይብሎም ጽጉማት በዓል መን’ዮም? በቶም ናይ’ቲ ብሎካትን መዓስከራት ሽማግለታትን ኣመሓደርትን ምስተለለዩ’ዩ መስርሕ ምዕዳል ተጀሚሩ። ኣብ ውሽጦም ከም ኣብ ስደት ዘለው ሰባትን ዜጋታትን ፍቕሪ፡ ስኒትን ምትሕልላይን ክሓድሮም ኣስተምህሮ ሂብና ኢና። ስለዚ ኣብ ማይ ዓይኒ ዝተፈላለዩ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ዝተረኽብሉ ናይ ምሕጋዝን ምኽሪ ናይ ምልጋስን መደብና ብዓወት ምስ ዛዘምና ናብ ዓዲ ሓርሽ ከይድና።

ኣብ ዓዲ ሓርሽ ብተመሳሳሊ ወከልቲ UNHCR ን ኣራን ኣብ ዝተረኽብሉ ንውሽጦምን ምስ ዝነብርሉ ዘለው ሕብረተ-ሰብ ክህልዎም ብዛዕባ ዘለዎ ፍቕርን ስኒት ዝምልከት ሰፊሕ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ። ንዓይ እቲ ዝተዋህበ ምኽርን ኣስተምህሮን ልዕሊ ኩሉ ስሒቡኒ። መሲጡኒ። ምኽንያቱ ቅኑዕ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ እንተተጨቢጡ እቲ ካልእ ነገራዊ ጠለባት ብቐሊሉ ክምለስ ስለዝከኣል።

ሕቶ፡ ንጽጉማት ወገናትካ ንምሕጋዝ ዝግበር ጻዕሪ ንሕጂ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ታሪኽ’ውን ናቱ ኣብነታዊ ቦታ ከም ዝህልዎ እሙን’ዩ። እንተኾነ ግን ዝኸበርካ ኣቶ ካሕሳይ ዋሕዚ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ክንዲ ዝቕንስ መመሊሱ እናወሰኸ ክኸይድ ኢና ንዕዘብ ዘለና። ስለዚ ከኣ ቁጽሪ ናይ ሓገዝ ዘድልዮም ወገናትና ብዙሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግማቱ ዘጸግም ኣይመስለንን’ሞ ነቲ ተሓጋዛይ እከለ ይግበኦ ንእከለ ኣይግበኦን ኢልኩም ትመምይሉ ኣገባብ እንታይ ይመስል?

መልሲ፡- ብጣዕሚ ጽቡቕን ኣገዳስን ሕቶ’ዩ። መጀመርያ እቶም ስደተኛታት ብመዓስከራት ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኣብ ነፍስ ወከፍ መዓስከራት’ውን ነናቶም ንኡስ ውዳቤታት ኣለዎም’ዩ። ናይ ብሎካት ውዳበ ኣሎ። ኣብ’ቲ ብሎካት ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ውዳበ ኣሎ። ናይ መንእሰያት ውዳበ ኣሎ። ናይ ህጻናት ውዳበ ኣሎ። ናይ ሽማግለታት ውዳበ ኣሎ። ናይ ጉድኣት ኣካል ውዳበ ኣሎ። ካልኦት ውዳበታት’ውን ኣለው። እዚ ውዳበታት’ዚ ኣመሓደርቲ ወይ ሽማግለታት ኣለዎ። እቶም ኣመሓደርቲ ድማ ኩሎም ኤርትራውያን’ዮም። እዚ ከም’ዚ ዝበለ ውደባን ደሞክራስያዊ ምሕደራን ኣብ ስደት ዓቢ ተመክሮ’ዩ። ኣራን ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ጉዳይ ጸጥታኦምን ካልእ ዝዓበየ ነገራት ጥራሕ’ዮም ዝከታተሉ። ናይ ቀረባ ምሕደራ ግን ኤርትራውያን ብኤርትራውያን’ዩ ዝካየድ። ተረዳእቲ ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ እቲ ሓገዝ ከኣ ኣዝዩ ውሱን ብምዃኑ ሓደ ካብ’ቲ ዝዓበየ ጸገምና’ዩ። እዚ ማሕበር ኣውያቱ ናብ ኩሎም ግዱሳት ኣብጺሑ ዝያዳ ኣታዊ ክረክብ’ሞ ዝገብሮ ሓገዛት ከኣ ብኹሉ ከስፍሕ ክሰርሕ ጸኒሑ ኣሎ። ንቕድሚት’ውን ክሰርሕ ሓደ ካብ መደቡ’ዩ።

ንሕና ንግዜኡ ክንሕግዞም ኣለና ኢልና ቅድሚት ሰሪዕናዮም ዘለና፡ ናይ ደገ ደገፍ ዘይብሎም ምዃኖም በቶም ሽማግለታት ዝተለለዩ፡ ሽማግለታት፣ ደቂ-ኣንስትዮ፣ ህጻናትን ጉዱኣት ኣካላት’ዮም። ናይ ደገ ደገፍ ዘይብሎም ጥራሕ ዘይኮነስ ክሰርሑ’ውን ዘይኽእሉ እዝግን ንጉስን ዝፈልጦም ጽጉማት ዝተባህሉ ተመዝጊቦም’ዮም ዝሕገዙ።

ሕቶ፡- ከም’ቲ ዝበልካዮ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣዝዮም ብዙሓት’ዮም። ስሙ ከም ዝሕብሮ ከኣ መዓስከር ስደተኛታት’ዩ። እቶም ኣብ መዓስከር ዘለው ዋላ ናይ ደገ ደገፍ ዘለዎም ይሃልው፡   ከም ስደተኛታት ኩሉ ዝመልኣሎም ክኾኑ ኣይኽእሉን’ዮም። ስለዚ ንሳትኩም እቲ ካብ ዝተፈላለዩ ደገፍትን ተደናገጽትን ዝረኸብክሞ ሒዝኩም ናብኡ ክትከዱ እንከለኹም፡ ሌላን ጉሌላን ዓይነት ስምዒት ከይፍጠር እንታይ ጥንቃቐ ትገብሩ? እቶም ኣብ መዓስከራትን ብሎካትን ዘለው ሽማግለታት ወይ ኣመሓደርቲ ብዝህብኹም ጥራሕ ድኹም ትኸዱ ወይስ ካልእ ተወሳኺ ኣገባባት ትጥቀሙ ኢኹም?

መልሲ፡- ካባና እቶም ኣመሓደርትን ሽማግለታትን ናይ’ቲ መዓስከራት መን ጽጉም መንከ ተነጻጻሪ ናይ ናብራ ራህዋ ኣለዎ ዝይዳ ቅርበትን ኣፍልጦን ኣለዎም። ስለዚ ብኹሉ ሽነኹ ምስኣቶም ተረዳዲኣና ንሶም መዝጊቦም ንዘቕርብዎም ሰባት ክንሕግዝ እቲ ዝበለ ግልጽነት ዘለዎ ኣሰራርሓ’ዩ። ብርግጽ ንሕና ናትና ሚዛናት ኣይንገብር ማለት ኣይኮነን። ብወሳኒ ግን እቲ መዓስከራት ዝመሓደረሉ ኣወዳድባታት ስለ ዘለዎ በቲ ውዳበታቱ ክትኣትዎ’ዩ እቲ ቅኑዕ ኣገባብ ዝብል እምነት’ዩ ዘለና። ንኣብነት ናይ መንእሰያት ውደባ ኣሎ። ናቱ ኣመራርሓ ኣለዎ ማለት’ዩ። ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ማሕበር፡ ናይ ህጻናት ማሕበር፡ ናይ ሽማግለታት ማሕበር ዝበሃሉ ጥርናፈታት ኣለው። እዚኦም ኣብ ትሕቲኦም በዓል መን ውጹዓት ኣለው፡ ብምንጽጻር ንስኻ ካብ እከለ ትሓይሽ ወይ ትሕሺ፡ እከለ ካብ እከለ ዝገደደ ጸገም ኣለዎ እናበሉ ከም ሕልናኦም ከመምዩ ዕድል ኣለዎም። ስለዚ ከኣ ኣብኦም ምምርኳስና ኣብ ቦትኡ’ዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ነቲ መዓስከር ስደተኛታት ዝቖጻጻር ኣራ’ውን ብቕርበት ስለ ዝከታተሎ ነዚ ኩሉ ኣብ ጸብጻብ ብምእታው ኢና ነቲ ሓገዛት ናይ ምዕዳል መስርሕ ነሰላስሎ። ክሳብ ሕጂ ድማ ዓቕሚ ስለ ዝሰኣንኩ ኣብ ልዕለይ ኣድልዎ ተፈጺሙ ክሕገዝ ዝገበኣኒ ክንሰይ ተሰጊረ ዝብል ቅሬታ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ቀሪቡልና ኣይፈልጥን። እዚ ንገዛእ ርእሱ ንኸተሎ ዘለና ኣገባብ ቅኑዕ ምዃኑ’ዩ ዘመልክተና።

ሕቶ፡- ጽቡቕ ቅኑዕ ሕልና ሃልዩካ ጽጉማት ክትረድእ ምብጋስ ሓደ ነገር’ዩ፡ ክትሕግዝ ግን እንተወሓደ ቀዋሚ ዝኾነ ምንጪ ኣታዊ ክህልወካ ኣለዎ። ምንጪ ኣታዊኹም ኣብ ቀጻልነትኩም ዘተኣማምን ድዩ?

መልሲ፡- ነዚ ማሕበር’ዚ ከነበግሶ እንከለና ክንዲ ዝዓቕምና ጸገም ወገናትና ኣብ ምቅላል ገለ ክንገብር ካብ ዝብል ቅኑዕ ሓልዮት ደኣምበር ኣብ ኢድ ዝተታሕዘ ጭቡጥ ካፒታል ኣይነበረናን። ኣብ ነብስናን ናይ ኤርትራውያን ሃያብ ባህልን ደገፍ ተደናግጽትን እምነት ገይርና ኢና ኣበጊስናዮ። ኣቐዲምና ድማ ኣብ ኤርትራውያን ኢና ወፍሪ ጀሚርና። ህዝብና ተሸጊሩ ወገናትና ብዕርቃን ተጠቒዖም ስለዚ ገለ ብዓቕምኹም ብዓይነት ድዩ ብገንዘብ ሓግዙና፡ ዝለገስክሞ ወፈያ ኣብ’ቲ ዝድለ መዓለ ከም ዝወዓለ ወይ ኣብ’ቶም ተረዳእቲ ወገናት ከም ዝበጽሐ ብድምጽን ብምስልን እናሰነድና ብንጹር ከነረጋግጸልኩም ኢና እናበለና ብዝገበርናዮ ወፍሪ፡ ብኣፍ ዘይኮነ ብተግባር ሓቀኛ ሰብኣዊ ሓልዮት ኤርትራዊ ዜግነታዊ ስምዒት ዘገድሶም፡ ብዝኾነ ፖለቲካዊ ይኹን ካልእ ፍልልያትን ድሑር ስምዒታትን ዘይዕንቀፉ ሰብ ንጹህ ሕልና ድማ ረኺብና። ዓቕምና ድሩት’ዩ ነቲ ሒዝክሞ ዘለኹም መደብ ዘዕግብ ሓገዝ ክንህበኩም ኣይንኽእልን ግን በርትዑ። ብሞራልን ብዘለና ገንዘባዊ ዓቕምን ኣብ ጎንኹም ኣለና ኢሎም ካብ መጀመርያ ዘተባብዑና ሞራል ዘስነቑና ዘይተበረዘ ኤርትራዊ ሓልዮት ዘለዎም ሰብ ኒሕ ኣጋጢሞምና። እዚ ክብለካ እንከለኹ ግን ጸገም ኣየጋጠመናን ኩሉ ጉዕዞና ለማጽ’ዩ ነይሩ ማለይ ኣይኮነን። ብዙሕ በዳሂ ነገራት ኣጋጢሙና’ዩ። ሕጂ ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ብቐንዱ ብዋሕዲ ገንዘብ ዘጋጥመና ዘሎ ጸገማት ቀሊል ኣይኮነን። ዝተበገስናሉ ቅኑዕ ሕልናን ንጹር ዕላማን ስለ ዝኾነ ግን፡ ኣብ ኣባላትና ደገፍትናን ተደናገጽትናን ተኣማሚና ዝያዳ ኣድማዒ ስራሕ ክንሰርሕ፡ ግዝያዊ ጸገም ንዘጋጠሞም ወገናትና ብሞራል፣ ብምኽሪ፣ ብዓይነት፡ ብገንዘብ ኮታ ክንገብሮ ብእንኽእል ኩሉ ኣብ ጎንኹም ኣለና፡ ሞራልኩም ኣይተውድቑ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ስምዒትኩም ኣይትቕተሉ ዘይስገር ነገር የለን ክስገር’ዩ እናበልና ኣብ ምንጣፍ ንርከብ ኣለና።

ዋላ ከም’ቲ ኣብ ስደተኛታት ዘሎ ጸገምን ንሕና ድማ ንደልዮን’ኳ እንተዘይኮነ ተፈላጥነት ናይ’ዚ ማሕበር እናሰፍሐ ደገፍቱ ድማ እናተበራኸተ ይመጽእ ኣሎ። ብመሰረት እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ጽልዋ ፡ ሓገዝትና ኤርትራውያን ጥራሕ ኣይኮኑን፡ ናይ ቀረባ ኣሕዋትና ግዱሳት ኢትዮጵያውያን ኤውሮጳውያን ኮኑ ኤሽያውያን ከክንዲ ዝዓቕሞም ገንዘባዊ ሓገዛት ዝገብሩ ምህላዎም ክበርህ ኣለዎ። ምኽንያቱ “ ንዝገበረልካ ግበረሉ ወይ ንገረሉ” ከም ዝበሃል ነዞም ኣብ ግዜ ጸገምና ኣብ ጎኒና ደው ዝብሉ ወገናት ብግቡእ ክንፈልጦም ዝግባእ ክብሪ ድማ ክንህቦም ግቡእ’ዩ።

                                                   ካልኣይ ክፋል ይቕጽል

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 21-11-2016

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel