እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 52 guests and no members online

ዓመተ 2016 ብዓመተ 2017 ይሕደስ ኣሎ፡

ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ዘሎ ድሑር ኣተሓሳስባታት’ከ?

ሓደ ዓመት መደብ ኣውጺኡ ብግቡእ ንዝተጠቕመሉ ነዊሕ ግዜ’ዩ። ወዲ-ሰብ ኣብ ህይወቱ መሰረታዊ ነጥበ መቐይሮ ክሪአሉ ዝኽእል’ዩ ንምባል’ኳ ዘይድፍር እንተዘኾነ መሰረት ናይ ህይወት መቐይሮ ዘንጽፈሉ ግዜ ምዃኑ ግን ኣፍካ መሊእካ ንምዝራብ ይከኣል። ነዚ ኣብ ጸብጻብ ብምእታው ድማ’ዩ ሰባት ሕድሕዶም፡ ፖለቲካዊ ውድባትን መንግስታትን ከኣ ብወግዓዊ መግለጺታቶም፡ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንቋዕ ኣብጸሓኩም ኣብ ጸሓና፡ መጻኢ ዓመት ናይ ሰላም፣ ጥዕና፣ ፍቕሪ፡ ስኒት፣ ልምዓትን ዕቤትን ይገበረልኩም ይግበረልና ብምባል ሚኒዮቶም ክለዋወጡን ክገልጹን ዝስምዑ።

ከምኡ ክበሃል ድማ ኣብ ቦትኡ’ዩ። ስለምታይ ዕድመ ወዲ-ሰብ ብግዜ’ዩ ዝልካዕ። መደባት ስራሕ መዓስ ተጀሚሩ መዓስ ክፍጸም ወይ ኣፍረ ክበጽሕ ከም ዘለዎ’ውን ብግዜ’ዩ ውጥን ዝወጽኣሉ። ንኣብነት ሓደ ህጻን ኣብ ክንደይ ዕድሜኡ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ክኣቱ ከም ዘለዎ፡ ዓመት ብዓመት እናደመረን ፍልጠት እናደለበን ቀጺሉ፡ ፍልጠቱ መዓስ ናብ እንጀራ ከም ዝልውጦ ኣብ ጸብጻብ ኣትዩ’ዩ ዝብገስ። ከምኡ’ውን ሓደ ዘመናዊ ኣዋፍሪ ወይ በዓል ርእሰ ማል ዘይከም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ውሕስነት ዘይብሉ ኩነታት፡ ኣብ’ተን ንወፍሪ ብሕግን ብግብርን ውሕስነት ዝሃባ ሃገራት ገንዘቡ ከፍስስ ክውስን እንከሎ፡ ብድሌት ብዝዕድለይ ዘይኮነ ቀወምቲ ክኢላታት ቆጺሩ፡ ነቶም ቀወምቲ ክኢላታት ተደረብቲ ኣማኸርቲ መዲቡ፡ እንታይ ዓይነት ዘርኢ፡ ነየናይ ቦታ፡ ክንደይ ገንዘባዊ ወጻኢታት ከም ዝሓቶ፡ ዝወስደሉ ግዜ ብዓመታት ለኪዑ፡ ኣብ’ቲ ቀዳማይ ዓመት ዝነበርዎ ናይ ገዛእ ርእሱ ድኻማትን ግዳማዊ ዕንቅፋታትን ኣለልዩ፡ ኣብ’ቲ ስዒቡ ዝመጽእ ዓመት እናመሓየሸ ብዓይነትን ብዓቐንን ዘዕግብ ፍርያት ክረክብ’ዩ ዝነጥፍ።

ፖለቲካዊ ’ውን ሓደ ካብ’ቶም ንጹር ናይ ግዜ ሰሌዳ ኣውጺእካ ክስረሓሎም ዘለዎ ኣብ ህይወት ደቂ-ሰባት ወሳኒ ተራ ዘለዎም ዓድታት’ዩ፡፡ ብፍላይ ከኣ ከም’ዚ ኣብ ኤርትራ ኣጋጢሙ ዘሎ ፍጹም መላኺ መንግስታዊ ጉጅለ ልዕልነት ኣብ ዝሓዘሉ፡ ዜጋታት መዓልታዊ ዝእሰርሉ፣ ደሃዮም ዝጠፍእሉ፣ ዝስደድሉ ናይ ጽልምትምት እዋን፡ ብኣንጻር’ቲ ፍጹም መላኺ መንግስታዊ ጉጅለ ዝተሰለፉ ፖለቲካዊ ውድባትን መሻርኽቲ ኣካላትን ህዝባዊ ሰላም፣ ህዝባዊ ደሞክራሲ፣ ማሕበራዊ ፍትሒ፣ ህዝባዊ ልምዓት ዘረጋግጽ ካብ ብድሕረት ዝተባዕጠ ዝተደዋወሰ ኣረኣእያታት ዝደሓነ፡ ከምኡ’ውን ካብ ጽባሕ የርክበሉ ምርጣጥን ንድኽመትካ ምስምስ ብምፍጣር ንምሽፋን ምፍታንን ዝረሓቐ፡ ካብ ድኽመታቱ ዝመሃር ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናተሓደሰ ዝኸይድ ብውጥን ዝምራሕ ኣተሓሳስባታት ምህናጽ የድሊ። ስለዚ ሓድሽ ዓመት ብናይ ኣሃዛት ምስግጋር ጥራሕ ከይተሓጽረ ኣብ ኣተሓሳስባን ደቂ-ሰባት’ውን ርኡይ ለውጢ ከምጽ ኣለዎ። እንተዘይኮነ ኣብ ዓመተ 2016 ን ቅድሚኡን ኣብ ዝነበሩ ዓመታት ዝነበሩኻ ብትምህርቲ፣ ብተመክሮ፣ ብልዝብ ክፍትሑ ዝግበኦም ንዕቤትን ለውጥን ሓሊኹም ኣይነሰጉምን ዝበሉ ድሑራት ኣተሓሳስባታት ከይገምገምካ፣ ከይ ወገነካ ምስ ኩሉ ገፍጥ መፈጥካ ናብ ዓመተ 2017 እናሰግርካ ኣብ ሓድሽ ዓመት ሓድሽ ህይወት ክትረክብ ምምናይ ካብ ክውንነት ወጻኢ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ።

ሓድሽ ዓመት ብሓድሽ ናይ ኣተሓሳስባን ስራሕን ድልውነት ክትኣትዎ እንከለኻ’ዩ ሓድሽ ምዕባለ ዘርእየካ። ሓቢርካን ተኸባቢርካን ካብ ዘየስርሕ ናይ ትምክሕትን ጽበትን ምርጋሕ ድሒኖም፡ ንዓመተ 2017 ተሓዲሶም ክኣትውዎ ዘለዎም ድማ ፖለቲካዊ ውድባትን መሻርኽቲ ኣካላትን ኤርትራ’ዮም። ፖለቲካዊ ውድባትን መሻርኽቲ ኣካላትን ኤርትራ ኣብ ዓመተ 2016 ዝነበሮም ንጥፈታት ካብ ኣወንታኡ ኣሉታዊ ጎኑ ይበዝሕ ነይሩ። ካብ ዝሰርሕዎ ክሳራሕ ዝነበሮ’ሞ ዘይተሰርሐ መደባት ይዓብን ይበዝሕን ነይሩ። ውሽጣዊ ጸገማቶም ንምፍታሕ ካብ ዝገበርዎ ክልተኣውን ግንባራውን ወግዓዊ ዘተታት፡ ውልቀ ውድባውን ግንባራውን ምፍልላያት ዝተራእየሉ ይበዝሕ። ብወሳኒ መልክዑ ናብ ቀዳማይ ጸላኢ ካብ ዝጠመቱ ወፍርታትን መጥቃዕትታትን ሕድሕድ ንምጥቕቓዕን ምጽልላምን ዝተገብረ መደባትን ወፍርን ይጽዕቕ ነይሩ። እዚ ኣብ ዓመተ 2016 ኣብ ውሽጢ ሓደ ውድብ፣ ኣብ መንጎ ክልተ ውድባት ኮነ ግንባራት ዝነበረ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳባዊ ፍልልይ መሰረት ዘይብሉ፡ ኣብ ተራ ምትህልላኽን ተክኒካዊ ነገራትን ዝተጸምደ ዘሕፍር ውዱቕ ኣተሓሳስባ ኣብ ዓመተ 2016 ከብቅዕ ኣለዎ። ግን ከኣ ዘሕፍር ታሪኽ ኮይኑ ክስነድ ኣለዎ።

ማእከል ናይ’ዚ ዘይሓጋዚ ኣተሓሳስባታት ኮይኖም ንደምበ ፈታዊ ክሕምሱ፡ ንደምበ ጸላኢ ድማ እፎይታ ክህቡ ዝጸንሑ ኣብ ፖለቲካዊ ውድባትን መሻርኽቲ ወገናት ዘለው ገለ ኣካላት፡ ንገዛእ ርእስኻ ካብ ድሑር ናይ ትምክሕትን ጽበትን ሕምስማሶ ከይወጻእካ፣ ናተይ ትብሎ ፖለቲካዊ እምነት ፈታውን ጸላእን ብዝርደኦ ብግልጺ ከየቐመጥካ፣ ንሓባራዊ ስራሕ ብሓሳብን ብተግባርን ከይተዳለኻ፣ መድረኻት ፖለቲካዊ ዘተ ከም ባህሊ ከይሓዝካ፡ ግልጽነትን ትብዓትን ብዘይብሉ ብወገነይ ወገንካ ብሕሹኽሹኽ ህዝብን ሃገርን ካብ ፍጹም መላኺ መንግስታዊ ጉጅለ ምድሓን ከምዘይከኣል ካብ ዝመጽእዎ ክመሃሩን ክእረሙን ይግባእ። በዓል ቤት ዝኾነ ዝተወደበን ዘይተወደበን ህዝቢ’ውን ነቲ ናቱ ከምዘይናቱ ካብ ምርኣይ ድሒኑ ለዓት ቅኑዕ ፖለቲካዊ መስመር ነኺሱ ኣብ ልዕሊ ግጉያትን ተበለጽትን ሃናጺ ተጽዕኖ ክገብር ኣለዎ። ልዕሊ ኩሉ ድማ መራሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት እዚ ህዝባዊ ቃልሲ ኣብ ምሕያልን ምድኻምን ፍሉይ ሰኸም ከምዘለዎም ተገንዚቦም፡ ኣብ ታሪኽ ካብ ዝውቀስሉ ዝምጎስሉ ተግባራት ክሰርሑ፡ ዝነበሮም ጉድለታት ኣሪሞም ብልቢ ውሽጣዊ ተሓድሶ ገይሮም ካብ ኣረጊት ዓመት ናብ ሓድሽ ዓመት ክሰጋገሩ ኣለዎም።

ስለዚ ሓድሽ ዓመት 2017 ብሓቂ ብኩለንተንኡ ዝተሓደሰ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ፡ ኩሎም ኣብ ህላወን ቀጻልነትን ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ ህግደፍ ዝኾነ ረብሓ ዘይብሎም፡ ግን ከኣ ለውጢ እናደለዩ ንቃልስን ለውጥን ድልዋት ዘይነበሩ ዘይተወደቡ ዜጋታት ክውደቡ፣ ተወዲቦም ኣድማዒ ስራሕ ዘየሰላስሉ ዝነበሩ ፖለቲካዊ ውድባት፡ በርገስ ማሕበራት፣ መራኸቢ ብዙሓን፣ ምሁራትን ኣወንታዊ ተጽዕኖ ናይ ምፍጣር ዓቕምን ህዝባዊ ወገናውነት ዘለዎም ውልቀ ሰባትን ብዝተኻእለ መጠን ኣብ 2016 ዝነበሮም ግጉይ ኣተሓሳስባን ግብራዊ ንጥፈታት ገምጊሞም ናብ 2017 ክሰግሩ ይግባእ። ኣብ 2016 ዝነበረ ኣተሓሳስባን ተግባርን ከይተገምገመ ናብ ዓመተ 2017 እንቋዕ ኣብ ጸሓና ኣብ ጸሓኩም ምባል ግን፡ ኣሃዛውን ኣካላውን ምስግጋር ጥራሕ ስለዝኸውን ብተግባር ሓድሽ ዓመት እናቖጸርካ ናይ ለውጢ ምዕባለ ኣብ ዘይብሉ እሱር ናይ ዝሓለፈ ኮይንካ ኣብ ጋም-ማን ምንባሩ’ዩ ዝኸውን። ስለዚ ነፍስ ወከፍ ደላዪ ደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ዓመተ 2016 ን ብዓመተ 2017 ይሕደስ ኣሎ፡ ድሑር ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባና’ኸ? ንዝብል ሕቶ ክምልስ ክበቅዕ ኣለዎ። ምኽንያቱ’ሲ ንዓመተ 2017 ብከምኡ እንተኣቲና’ያ ጥራሕ’ዩ ካብ ዓመተ 2016 ዝተፈልየት ሓዳሽ ዓመት ምዃና ብግቡእ ከነስተማቕር ዝሕግዘና።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 30-12-2016

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel