እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 82 guests and no members online

ሰማእታት በሲግዲራ ዖናን

ካብ ብሌን ዝተተርጎመ

(ቓል ዲሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ)

ኣብ ቖላታት ኤርትራ ብስርዓት ኢትዮጵያ ካብ ወርሒ ጥቕምቲ ክሳብ ወርሒ ጥሪ ዘካሕኪሕ ኢሰብኣዊ ቅትለትን ምብራስ ንብረትን ከም ዝተፈጸመ ኣብ ቀዳሞት ጹሑፋትናን ብኻልኦት ደቂ ሃገርን ተጻሑፉ’ዩ። ነቲ ዕለታት ህዝብናን ስቓይን ምዝካርን ነቲ ዝሞቱሉ ዕላማ ናብ መጠረሽታ ምዕራፍ ክነብጽሖ ከኣ ኣብ ቓልሲ ስለ ዘሎና ዋልታን ሞራልን ክኾኑና ናባኹም ንዝርግሖ። ጽቡቕ ዝደሊ ጽቡቓት ይኸፍል’ዩ እሞ ሃይማኖት ዓሌት ኣውራጃ ከይፈለዩ ኣጽኒቶምና ስለ ዝኾኑ ንሕና’ውን በዚ ትሕቲ ሃገራዊ ባህሊ ሓርነታዊ ቓልስና ከይብለል ዝያዳ ምስትዉዓልን ንቅሓትን ዘድሊ ጊዜ ኣሎና። ጽሑፋትና ንመሰል ህዝቢ ብሄረ ብሌን ኣውቶኖምያዊ ምሕደራን ጎይታ መሬቱን ክኸውን እናተጣብቐ ንዝኾነ ንትምክሕት ንዕብለላን ካብ ዝኾነ ይምጻእ ብትብዓት ክቓለስ ዝቆረጸ ውድብ’ዩ። ሓባራዊ ጸላኢ ኣሎና። እዚ ጸላኢ ኢስያስን ቁንጣሮ ንጉጅሌኡን’ዮም። ነዚ ሓይሊ ብሓባር ከይንቓለስ ኣብ ጓል ነገር ዝመርሑ ሃሱሳት ብብዝሒ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ብሩህ’ዩ። 2017ዓም ነዚ እሾኹ ኣልና ንሕን ትብዓትን ንቕሓትን ወኒና መሰላትና ንናይ ካልእ መሰል ደረት ከይሓለፈ ሓባራውን ስጡምን ቓልሲ ክህልወና መድረኻዊ ጠለብ ኮይኑ ኣሎ። ንሕና ከም ዉድብ ብዘይ ቅድሜ ኲነት ምስ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ሰሚርና ክንቓለስ ቓል ዝኣቶና’ና። ነዚ ሓላፍነት እዚ ብዉድብ ይኹን ብዉልቒ ክንስከሞ ዝግባኣና ሕድሪ ሰማእታትና’ዩ። ንረብሓ ጸላኢ ዝኸውን ፍልስፍናን ዕብዳን ዓሌትነትን ብመትከል ንኹንኖ። ሰናይ ዘመን ናይ ቓልስን ዓወትን ይግበረልና። ከም ቓልና እነሆ እቲ ብብሌን ዘዉጻእናዮ ጹሑፍ ብትግሪኛ ተርጉምና ነቅርበልኩም።)  

ሰማእታት በሲግዲራ ዖናን።

ቅድሚ 46 ዓመት ንትፈትዎ ህዝብኻ ዘይኮነስ ንጸላኢኻ ዘይትትምነዮ፡ ከምዚ ክራማት ምስ ጀመረ ቅድሚ ማሕረስ ኣብ ግራት ዘሎ ተረፍ መረፍ ቃንጫ ኣኻኺብካ ብሓዊ ተቃጽሎ፡ ነዘን ክልተ ዓድታት ብዘስካሕክሕ ጭካነ ብናይ ሃይለስላሰ ጦር ሰራዊት፡ ብጠያይትን ብሓዊን እስትንፋስ ኣልቦ ገበርወን። እዚ ኣረመናዊ ግፍዒ ከምዚ ሎሚ ከምዝተፈጸመ ናይ ንእስነተይ ኢናዘከርኩ፡ የዕንተይ ንብዓት ቋጺረን ብምዕጉርተይ ኪነጥብ ጀሚሩ። ኣጻብዕተይ ከምዝነቀጸ ጨናፈር ገረብ ምንቅስቃስ ኣቢዩ ምጽሓፍ ሓርቢቱኒ። የግዳ ንዲሕሪት ተመሊስ ብዘይ ሓደ ገበን ዝጸነተ የዋህን ሕያዋይን ህዝብና እናዘከርኩ፡ ብዓይነይ ዝረኣኹዎ ከዕልለኩም ሕልናይ ሰለዝገደደኒ እነሆ።

ዝተወለድኩላ ዓዲ ኣጀርበብ ትበሃል። እዛ ዓዲ ካብ ከተማ ከረን ብወገን ሰመናዊ ምስራቅ፡ ብእግሪ ዳርጋ መንገዲ ሰለስት ሰዓት ኣቢሉ ይኸውን። ብጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ብገቦታት ዝተኸበት ኮይና፡ ብክልተ ዓበይቲ ጎቦታት እንጀሓይን ትሪውን ትፍልጥ። እዘን ጎቦታት ኣብ ትሕቲ ፈጣሪአን ዕርዲ ተኪለን፡ ነዛ ዓዲ ብጸላኢ ንኸይትውረር ዝሕልዉዋ ይመስሉ። ግና ኣብ 5 ሚያዚያ 1970 ብጸላኢ ክትቃጸል ከላ፡ ብምሉኡ ገዛውቲ ኣብ ሓሙኹሽቲ ኪሳብ ዝቅየር፡ ዝረአ ዝነበር ትኪ ኣማዕዲኻ ካብ ምጥማትን፡ ኩትር ጓሂ እቲ ካብ ጎቦታት ዝዛሪ ዝነበር ማይ ኣብ ንብዓት ዝተለወጠ ይመስል ነይሩ።

ሽዑ ብግምት ወዲ ሾመንተ ዓመት ንይረ መስለኒ። ንብረት ብሙሉኡ ምስ ቀሓመ፡ ነታ ቀዳመይቲ ለይቲ ብዘይ መንጸፍን ኪዳን ለይትን፡ ቁሪን ኣስሓይታን ኪሰሃለና ሓዲሩ። መሬት ንርእሳ ኢላ ምስወገሐት፡ ጥመት’ውን ብወገኑ ኪፈታተነና ጀሚሩ። ከም ቆልዑ መጠን፡ ንዝባደመ ገዛውቲ ዘርካ ምርኣይ ስራሕና ኢልና ተታሓዝናዮ። ካብቲ ብሓዊ ሓሪሩ ዝተረፈ ብልቱግ ውይ ማሸላ ካብ ሓመድ ፈሊና ክንለቅም ተገዲድና። ልዕሊ ኹሉ ግን ነታ ጸላም ዕትሮ ምስ ሓሙሽተ የዕሩኽተይ ንሰሙን ዝኸውን ዝቀለብትና ክርሰዓ ኣይኸኣልኩን።

ዓዲ ካብ ትነድድ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ’ዩ መስለኒ፡ ኣብ ዝተቃጸለ ገዛ ፈላሲት ምስ ከድና፡ ብዘይካ ዓኒዩ ዘሎ ኳና ዘይትጸበናዮ፡ ጸሊም ዕትሮ ኣብ ውሽጢ ጸኒሑና። ቅድሚ ምንዳዱ ቡሑቅ ስለዝነበሮ፡ ብዘይካ እቲ ለዓለዋይ ሕራር ብውሽጡ በሲሉ ስለዝነበረ ቢድና ገጊሒጥና ኪንበልዕ ጀሚርና። ኪሳብ ዝውዳእ ብጸፊሕ እምኒ ንኸድና ነርና። ሕማቅ ዘመን እንታይ ዘየርኢ።

ኩነታት እናጸንከረ ኣብ ዝኸደሉ እዋን፡ ሎሚዶ ጽባሕ መጺኦም የጥፍኡና እንዳበልና ካብ ምሹቅራር ኣየዕረፍናን። ኣብቲ እዋን መሬት ከም ዓይኒ መርፍእ ጸቢባትና። ወዲ ሰብ ዝገብሮ ምስ ጨነቆ፡ ገሊኡ ንሰምሃር ምድሪ መንሳዕ ዚሃድሙ፡ ገሊኡ ኸኣ ኣብተን ዘይነደዳ ዓድታት ኪጽጋዕ ምስጀመረ፡ ኣደይ ኣብዚ እዋን’ዚ ምስ እንዳ ኣደይ ይሕሸኒ ስለዝበለት፡ ካብ ዝፈትዎም ደቂ ሓዊቦታትይኒ መሳቱተይኒ ተፈሊየ፡ መጀመርያ ስደተይ ካብ ኣጀርበብ ንፈርሐን ኣጋ ዋጋሕታ ተታሓዝናዮ። ንተራኽበ ብኢድ ጸጋምና ገዲፍና፡ ብናይ እስላም መቃብር ንሩባ አለቀሽ ወሪድና ኣብ ዋዓየንታ ክንበጽሕን ጸሓይ ክትብርቅን ሓደ ኽይኑ። ንፈልጦ መሬት ተቅይሩና እንታይኮን ይረኽበና ይኸውን እንዳበልና፡ ዝዛሪ ማይ ሓባር ረጊጽና፡ ኒበሲግዲና ብሸነኽ የማና ገዲፍና ንፈርሐን ኣቲና። ኩነታት ብጣዕሚ ሕማቅ ስለዝነበረ ተበሪህዎ ዝንቀሳቀስ ዋላ ሓደ ኣይነበረን።

ኣብ ካልኣይ መዓልትና፡ እስላምናን ክስታናን ብሓባር ኣብ ቤት ክርስትያን ቅዱስ ገርጊስ ተኣኪብና፡፡ በብ እምነቶም ናብ ፈጣሪኦም ዝጽልዩን፡ በቲ ዝነበር ኩነታት ፍርሕን ራዕድን ወሪርዎም ዝበኽዩ ዝነበሩን ሪኢየ። ካብ ምዕዛብ ካልእ ክገብሮ ዝኽእል ዋላ ሓንቲ ኣይነበረን። ኣባ ኢናሲዮ ብወገኖም ነቲ ህዝቢ ብሓብር፡ ኣም ኣምላኽኩም ጸልዩ፡ ኣይትረበሹ ኩሉ ኪሓልፍ’ዩ እንዳ በሉ፡ ሞራላዊ ትብዓት የስንቁ ነይሮም። ኣብዚ እዋን’ዚ ናይ ጸላኢ ጠያይት ኣብ በሲግዲራ ዝነበረ ህዝብና ከም ማይ ኣይሂ ክወርዶ ዊዒሉ። ኣጋ ምሸት ምስኮነ፡ ድምጺ ትዂሲ ምስ ሃደአ ካብ በሲግዲራ ዝደሓነት ጎርዞ መንእሰይ መውጋእቲ ከብዳ ብኢዳ ሒዛ፡ ሰውነታ ብሙሉኡ ደም ጨቂዩ ብጓህን ራዕድን ትገብሮ ጠፊእዋ ንህዝብና ብምሉኡ ኣጥፊኦሞ እንዳበለት ንርእሳ ግዒራ ነቲ ኣብ ቤት ክርስትያን ተሸቊሪሩ ዝዋዓለ ኣብኪያቶ። ናታ ቃንዛን ምረትን ፈጺመ ኣይረሳዕኩዎን።

ንምሸቱ ጸሓይ ምስ ዓረበት፡ ሓሙሽተ ስድራ ብሓባር ካብ ፈርሐን ንከረን ተበጊስና። ምሉእ ለይቲ ክንወድቅን ክንትስእን ብወስበንስረኽ ኣቢልና፡ ንጨበልቁም ረጊጽና ብሓሸላ ከረን ኣቲና። ጉዕዞ ለይቲ ብጣዕሚ ኣድካምን በዳህን’ዩ ነይሩ። ምሉእ መዓልቲ ብፍርህን ራዕዲን ኣብ ቤት ክርስቲያን ተኾርሚና ውዒልናስ ዕርፍትን ድቃስን እንዳደለና፡ ካብ ናይ ኣረመናዊ ግፍዕን ሞትን ንኽንክወል፡ ስድራና ዝረግጽዎ ንኽንስዕብ ተግዲድና። ኩትር ድኻምን ድቃስ ምስኣንን ተሓዋዊሱ፡ ኣማዕዲየ ሓዊ ሃልሃል ዝብል ይረኣየኒ ነይሩ። ነቲ ሓዊ ትርእይዎ ዘሎኹም ኢለ ኣብ ዝሓተሉ እዋን፡ ኣይትጠምቶ ጉዕዞኻ ጥራይ ቀጽል ዝብል መልሲ ይወሃበኑ ነይሩ። ኣብ ገለ ቦታታት ከምዚ ናይ ዝመሽመሸ ስጋ፡ ሕማቅ ጨና ሃንገፍ ይብለና ነይሩ፥ ከመይ ኣብቲ እዋን’ቲ እንስሳን ሰብን ኣብ ዝኾነ ሽንጭሮታት ዝተሓርዱን ብጠያይት ዝተቄልቡን ብዙሓት ነይሮም።

ብድኻምን ጥመትን ምፍጣርና ጸሊእና ከለና፡ ብንግሁኡ ኣብ ዓባየይ ኣቲና። ገጽና ምስረኣይት ሰንቢዳ ብቲ ኻልእ ሸነኽከኣ ቡኽሪ ጓላ ምስ ደቃ ብሰላም ምምጸኣ፡ ብታሕጓስ ዝኣክል ቀልጢፋ ሻሂ ኣፍሊሓ ምስ ባኒ ቀረበትልና። ብዘይካ ዝሑል ጸባ ዘይንፈልጥ ክሳብ ሻሂ ዝዝሕለልና ነቲ ቀድሚ ሕጂ ዘይረአናዮ ጻዕዳ ባኒ ቆሪስና ኣብ ኣፍና ክንገብርን፡ ጠያይቲ ናይ ጸላኢ ኣብ ዖና ክዘንምን ሓደ ኮይኑ። ራዕዲ ኣብ ርእሲ ራዕዲ ተድሪቡና፡ ኩትር ምድህላል ንገብሮ ሓርቢቱና፡፡ ኣጋጣሚ ዝሃድሙ ምስረኣና ምስኦም ሓቢርና ካብ ዕሸሽ ንሹቅ ገጽና ኪሳብ ኣልባብና ዝትኮስ ጎይና። ብዝሒ ህዝቢ ስለዝነበረ ምስ መን ከምትሃድም ኣይርደኣካን’ዩ። ንኣብነት ኣነን ሓፍተይ ምንኣሸይኒ ካብ ስድራና ተፈሊና ሹቅ ከይበጻሕና ተጣፊእና። ሓፍተይ በየን ከምዝኸደት ከይተረደኣኒ፡ ምስቶም እንዳ ሲዲ ገጾም ዝሃደሙ ጉያይ ቀጸልኩ።  

እንዳ ሲዲ ምስተዓቆብና ብዘይካ ቋንቋ ብሊን ክረዳደኣሉ ዝኽእል ስለዘይነበረ፡ ንበይነይ ኪበኪ ጀመርኩ። ኣብ ዘይፈልጦ ከተማ ካብ ሰድራይ ተፈሊየ፡ ልዕሉ ኹሉ ኸኣ ምንኣሸይ በየን ከምዝኸደት ስለዘይፈልጥኩ፡ ብፍርህን ጓህን ተኻኢለ ኪጻወሮ ኣብ ዘይኽእል ድረጃ በጺሐ። ኣብ ምስጊድ ኣቲዮም ዝጽልዩ ዝነበሩ ተሓዊሰ ምስኦም ነቲ ኣብ ማእከል ምስጊድ ዝነበረ/ዘሎ ብጸሊም ዓለባ ዝተሸፈነ እና ዞሩ ኣብ ዝስዕሙሉ ጊዜ እናሰዕምኩ፡ ናብ ረቢ እናጸለዩ ግና ከም ጸማም ተዓኒደ ዝገብሮ ይሕርብተኒ ነይሩ።    

እቲ ከም በረድ ዝወርድ ዝወዓለ ጠያይቲ ንዖና ምስ ኣጽነተ ድምጺ ኣጥፊኡ መሬት ሰላም ዝሰፈና መሲላ። ዖና ግን ደም ንጹሃት ደቃ ሰቲያ ከምዘይነበረት ኮይና። ኣብዚ ህሞት’ዚ ድኻምን ጥመትን በብእብረ ክጻወሮ ኣብ ዘይኽእል ደረጃ ኣብጸሓኒ። ልዕሊ ኹሉ ኣደይ ምስኣ ዝነበሩ ኣሕዋተይኒ ከምኡ ድማ እታ ካብይ ዝተሰወረት ሓፍተይኒ እንዳዘከርኩ ኩትር ጭንቀት ዓቅሚ ምብካይ ኮይነ። እንዳ ሲዲ ነቲ ተዓቊቡ ዝነበረ ህዝቢ ብዓበይቲ ድስትታት ሩዝ ኣብሲሎም ብኩባያ ሻሂ ዓቂኖም ዓዲሎምና። ከም ሰበይ ንዐአን ምስለኸፍኩ ከምዚ ካብ ድቃስ ጸጊቡ ዝተንሰአ ሰብ ምስተበራበርኩ፡ ጸሓይ ዕራርቦ ንበይነይ ንዕሸሽ ገጸይ ተበገስኩ። ፍርሕን ራዕድን ዘተሓወሶ ኣካይዳ ሰለዝነበረ ህርመት ልበይ ክውስኽ ጀመረ። ዓጣል ዝሕረዳሉ ቦታ ሕልፍ ምስ በልኩ፡ ኣደይ ምስ ዓባየይኒ ኣኮይኒ ተጋኒፎምኒ። ኣደይ ክልት ደቃ ስልዝጠፍኡዋ ምሉእ መዓልቲ ብጓህን ሓዘንን ገጻ ቀምሲሉን ተደዊኑን ዘይንሳ ክትመስል ጸኒሓትኒ። ዓይኒ ድራረይ መጺእኻዶ ኢላ ክትሓቅፈንን ገጸይ ብንብዓት ክሕጸብን ሓደ ኮይኑ።

ድሕሪ ናይ ክሊኢታት ኡፈይታ ኩነታት ሓፍትኻኸ ኣላ ምስ ሓተተትኒ እንድዒ እለ መለስኩላ። ምኽኒያቱ ምስቲ ዝዋዕለ ዕግርግር ካባይ መዓስ ከምእተሰወረት ኣይዝከረንን። ከም ወላዲት መጠን ልባ ኣይቀሰነን። ዝግበር ሰለዘይነበረ ንብዓታ ደሪዛ ኦጎይታይ ነዛ ጓለይ ከምዚ ሓዋ ኣብ ሑቅፈይ ክተምጸኣለይ እልምነካ ኣሎኹ ኢላ ነፍሳ ክተጸናንዕ ጀመረት። ንኣኮይ ኸኣ ኪድ ንሹቅ ገጽካ ኣምላኽ እንተበለ ከም ሓዋ ኣብ መንገዲ ጎፍ ትብለካ ወይ ምስ ወዲ ሓላል ትጸንሓካ ትኸውን ኢላቶ። ኣደይ ምስ ዓባየይ ንዓይ ሒዘን ንገዛ ተመልሳ። ከም ደቂ ዛግራ ካብ ንግሁኡ ተበታቲና ዝወዓልና ንምሸቱ ክንተኣኻኸብ እንተጀመርና እውን ናይ ምንኣሸይ ኩነታት ስለዝሓርብተና ምስ ጸሓይ ዓራርቦ ተስፋ ቅብጸት ከሕምቀና ጀሚሩ። ድሕሪ ናይ ክልተ ሰዓት ምጽባይ ኣኮይ ነታ ከም ቀንደል ገዛ ንጽበያ ዝነበርና ሓፍትና ሒዙ ምስ መጸ ብታሕጓስ ነቲ ብጽምዋ ተዋሒጡ ዝጸነሐ ገዛ ዓባየይ ህይወት መሊሱ።

ከምትምኒት ወላዲተይ ሓደ ሽማግለ ሰብኣይ ምስቲ ሕማቅ ኩነታት ዝዋዓለ ብምዕዛብ፡ በይና ከምዘላ ስለዘስተውዓለ መሬት ኪሳብ ዝረግእ ኣብ ገዙኡ ወሲዱ ሓዲሽ ኪዳን ኸዲኑ ከም ጓሉ ክእብዳን ከኣልያን ውዒሉ። ድሕሪ ናይ ምሸት ሰላት ኣብ ምስግድ ሰገዱ፡ ዝፈልጥዋ ይረክብ ይኸውን ብምባል ቢኢዱ ሒዙ ኣብ ሹቅ ኪዛወር ከሎ በጋጣሚ ምስ ኣኮይ ተራኺቦም። ከም ቆልዓ ሕድሪ አዕቊቡዋ ዝዋዓለ ሰብኣይ ንኣኮይ ኣረኪቡዋ። በብወገኖም ኩነታቶም ድሕሪ ምግላጽ ንፈጣሪኦም እንዳኣመስገኑ ተፈላሊዮም።

ናይ ሎሚ ጽሑፈይ ካብ ባሕሪስ ጭልፋ ከምዝበሃል፡ ኣብ ጊዜ ንእስነተይ ዝረአኹዎ ንመዘኻኸሪ ኪኸውን ስለዝደለኹ እምበር፡ ዛንታ በሲክዲራን ዖናን ካባይ ንለዓሊ እቶም ካብ ሞት ዝተረፉ ከዘንትዉ ኸለዉ ክሳብ ኪንደይ ኣስቃቅን ክትኣምኖ ዘጸግምን ከምዝነበረ ናይ ዓይኒ ምስክር ኢዮም። ንምታይ ደኣ ኣብ ሰብዓታት ዝተፈጸመ ግፍዕታት ኣብ ዝኸድናዮ ዝስዕበና? እወ ናይ በሓቂ ኣብ ዝኸድናዮ ከም በዓል ቃል ኪዳና ክንርስዖ ወይ ገዲፍናዮ ኪንኸይድ ኣይኸኣልናን። ሓሓንሳብ ኣውያቶምን ምጽናቶምን ከምዚ ሎሚ ዝተፈጸመ ኮይኑ ይረኣየካ። ህዝብና ዘሕለፎ ክርፋሕ ናብራ ይኹን ሰላምን ቅሳንነትን ዝጎደሎ ዘመና ዝምልከት ክንጽሕፍን ክንዛረብን እዋናዊ ግዴታናን መድረኽ ዝጠልቦን ኮይኑ ይርከብ። ጊዜ ሓንሳብ ምስ ተዓዝረ ኣይምለስን። ዕድመና’ውን ከም ቶንኮባ ተጠቅሊሉ ብዘይ ቁምነገር ምስ ዝሓልፍ ከም ሽንቲ ገመል ንድሕሪት ምምላስን፡ ታሪኽ ኣልቦ ኮንካ ምትራፍን የስዕብ። ጉዳይና ካልኦት ኪወራዘዩሉ ዘይኮነስ ዋናታቱ በዓልና ኣሎና። መሬት ክትወግሕ ምዃና ስለነኣምን ትምኒትናን ራኢይናን መኣዝኖም ክስሕቱ የብሎምን። ሎሚ ካብዘለናዮ ኣማዕዲና ንጥምት ኣሎና፡ ጽባሕ ኑግሆ ግን ኣብ ሃገርና ክንምለስ ስለዝኾና ብሽም በሲግዲራን ዖናን ዩኒቨርስቲ እንተንሰርሓሎም ኪንደይ ምጸበቀ። ኣብ ዞባና ንዘለዓለም እንዳተዘከሩ ክነብሩ እንዲሕሪ ኮይኖም፡ ኣብ ደቅና ንዘንተ ዕለት ዘይሃስስ ሓቀኛ ታሪኽ ክነውርሶም ግቡእና ኮይኑ ይስመዓኒ። ብሓባር ምስ ትንቀሳቀስ ኸኣ ዘይከኣል ነገር የሎን።

ሰማእታት በሲግዲራን ዖናን ወትሩ ኣብ ልብናን ይንበሩ። ንኣና ኸኣ ካብዚ ዘለናዮ ናይ ጥውይዋይ ዘመን ሰጊርና ኣብ ሃገርና ሓቂ ነዘንትወሉ እዋን የሃበና።

December 26, 2016

ታና በሲግዲረዲ ዖነዲ ሩኹ

መዘኻኸሪ፣ካብ ብሌን ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ብትግርኛን/ዓረብን ተርጉምና ክንዝርጋሓ’ና።

ሓይሳን ብሊን ቚር እና ሽፍሽፋ ንር ኤደራ ናንሲ ዪና ለበኪል እንኩርኖሉ ፋነይነዲንና ኒ ስጙሲ ጠለቕነሊ። ክቱብት ላሪ ነቀስድጝኒ ጃብስነኩንልኩም። ኮዶ ናትካ ስጙድ ሓመድነኩንሉ/ላ። ላኹክ ኒ ወረበድ ሰሄራዂ ከተቦ ፈስሮና ናጝር ድምኖ ናንሲ ሻኽኖ ወቐርነኩንኩም። እና ምጨት ኒን ከተብነጝር ታና እስጝነግር ግን ንእቢራኹ እማ ከተብነስ ባርጋ። ንግርጛ ታኒዃ ሺረላ።

ጃብራ ያ ኒንጝን ሽፍሽፋ፣

ኢናሓንኒኪ 46 አመራጃብ፡ኩከወልኣኽላኣባይሊተምነተግራኽ፡ቃንሺቱጛኒውሰናኪዲግሲጉርጉርዶጎደና ጃብ ለኸድሓውሲራኹሰና፡ህጀንሃይሊስላሰሩይናከውሲራሕመትእንጋአዋይንድጢየይዲላኸዲሲረመጭነትሎም፡ እና ኒኪ ኣኻኹሰና ሹግ ለበከድ አልብዱ፡ ዕልል ዩ እሩጝድ እንሳኽሶ ይቁምሽሽድ ኩሪትሮ ተርሲኽ። ሸፍሸፊያ ጀረበንኽር ኣጫብዕ ዩ ኣቅሹን እደውሰና ውልቅና ጉሹኽ። ደኣም ኒኪ ደንቢራ ወንተሮ፡ እና ላከቲና እንገት ዕባብድ ድደው ይናከውሲ አልብዱ፡ እንይዕልድ ቋለውሲ ጂጚስትያ ጀረቢነዲን ግን።

ኣን ኡዃርሳኽ አጀርበብትል ግን። እና ዲገ ኒኒ ጊት በሀሊንድ ከለብሲሮ ህንብረሪ ኣክረንኽር፡ ትክስረ ንሪ አርእስትራኽ፡ ድገር አወይስኻ እንጀሓይ ኒቃብሎትል ውሪ ድገር ሱቀይሲኻ ትሪው ይስተው ጊትድ ግን። እና ጊት ነን ገብራ እንቶ ወረርጊንላ፡ ጃር እንቀይሊ ተከወውላ ተከክ። ግርጋ 5 አርባ ፋጂኺሪትል 1970 ኣባይድ ሓውይሩ ደኣም፡ እንሰራገይሶ እርገው ልጝንንትት ባርህሊ ለወትስራሲክ፡ ድገትልድ ፈኽ ትዳ ጊታ ዕልልሲ ዓፈኖ፡ ናልድ ሸለክዩ እርገው ዓቅ እምንድ እሩጝ ተኩ እርጉኽ።

እና ወክት ኒል ኣን 8 አመሪኽ እርጋኽር ኣኽሪ የኩን። ኒኩንንቲ ወሸቀዲ ቂራ ሰረና እንገትዲ፡ ከደን ከራይሊ ገንጅኑ ክንኹን። ናድካ አወይስኻ ንብረት ሓውይነዲን፡ ትግር ኣካን ገእዮና እርጉኽ። እን ሰልፋ ኡናርሊ ልጝንትት ሓውየሲ ናትክ ጅልውነክ ይሰነንዲ ቋልኑሎም እርግንኹን። ድገ ሕውዮ ሲዀር ኳሪልግን ተከኩለ፡ ብክስታኑኽድ ይኖ ፈላሲት ኖርተር መስክብ እርጋኽሊ ገእይኖሰና፡ ጀን ግናይሩራይ ላኸድ አረቢተንኽር ከርተጊ ዲኹና። ኒኣዓንቀይልኻ ሳንስዕስሮ ሱክሮ እርጋኽ መኮታ ላኻ ደቅብ እርጊነዲንሉ ቀፍጥንሶ ገ ዲኹና። አዋኹድ ሓረሮ እርጋኽሲ ያዕይኖ ብትናሲክ ቁንኹን። ኒደንቢ ወንተተርነክ ድጙስትራሲ ኒልድ አወክስንኹን። ደክነክ ደክነክኽር ላኸድ ሓረሮ ከብተው አርልድ ዲሪውሰና ለከምነክ ይና አፍፈል ማልኑ ድመን ሺባ ሀደው ይኑ እርግንኹን፡ ውራ ሀበጋኽ ወክት በዳን።

ዕባብድ ንክማ እማ አመሪ እንትኖ ዲሂስድነና ይኑ፡ መደት ከባ አብስን ሽብዎና እርገት ትክሰ አልብደኩን፡፡ ከው ናርሕዲ ዓፈጁ ቀላቅል ኣኽራሲክ እግርና ተርሲንሰና፥ እና ሁመት ኒል ይገና ኣን ይቁርዲ ይገነስከውሊ ፈርሐን ኪደኩለ ይሮ፡ ይግምልድ ኣኽን፡ ይለበከዲክ እንከለውሲ ይሻን ይኽርድቁርልድ ሲረ፡ ይሰልፋ ልጁእ አጀርበብትልድ ፈርሐን ኣኽራሲ ጭልግልግድ ተርይንኹን። ተራኽበት ይና ሸንገብል ባርኖ እስላም አርፋኹድ ገምኖ አለቀሽ ወረበስ ዱጝስነ ወዓየንታ ሕውጭትል ኳራ ፈቲና። ብራ ይን አርእናኽ ገብሪቶና፡ ወራቶክ ዲረና ይኑ፡ መሓባርሲ ኒዓቅ ሽለክዩ ዳድኖ ደክኖ፡ በሲግዲረት ይናላውል መኻልትኑ ጉብርኹድ ከረሸምኖ ፈርሐን ዐርንኹን። ብራ እክክም እሰ ኢርግነዲ፡ ኣዳሚንዱኽራ ነየቶ ውልቃኽ ቋለላ።

ይና ሊጝር ኳሪል፡ እስላምዲ ኪስታንዲ ብኪስታንሊ ቱኖ ናዲንሰና ጃርሊ ሺወውኹር፡ ጉሂሲ ስሩ እርግውኽር ቋልኹን። ፈለዳ ኣናሲዮኻ፡ እንታ ጊናቲትዲ እንታ በሀሊንዲ፡ ሀድራእ ያ፡ እንታ ጃርሊ ሺዋ የክኽር፡ ከው ምርወት እሲሮ ካቡ እርጉኽ። እና ወክት ኒል ጥየይ ኣባዩ፡ ይነከው ብሲግዲሪውሊ ከፍከፍሱ እርጉኽ። ደሀይ ጥጥየዩኽ ድዶሰና፡ ኩርጚ ተሊል ብሲግዲሪልድ እግርዶ፡ ሰባ ንርጎድጉኽሲኻ ናንድ ሻኽሮ፡ ንርግሮብኻ ብርድ ጀለጥሶ፡ ይና ከው ናኾርክ ድድኑኽ ይሮ ዋዕይሩ፡ ንርሰረነዲ ንርምጭጫዲ ይገሸል ዲማ ቋልስተኩለ። ንርሹቲ ገዓርዶ ከውሲ ስርሲረሪ ሕርመቲት ምኽሪየላ ግረስሊ።

ኣማቅረብ ኳራ ለቦሰና፡ ኣንኳ (5) ጪዋ ላት ቂር ሺራኽሲክ ለብኑኽር ጉኑኽር፡ ፈርሐንትልድ ወሰበንስረኽሲ ዳድኖ፡ ጨበልቁምሲ ከረሸምኖ፡ ሓሸለሲ ከረን ጉራቢሲ ዐርንኹን። ቂራ ደርብ ጊናቲትድ ገሪኽዲክ ተቃኽግን። ግርክ ሺራኽሲክ በክስታንሊ አልኮተትኑ እርግኖ፡ ገንጀዲ ፊዃዲ ጀረብነንኽር፡ ይናከውሰነክ ክሪልድ ዓጭጭስኖ ናው ዳድናኽሲክ ዳድኖ ቀሰብስንኹን፡፡ ላድ ላዶንትክኻ ቅልስጝዲ ህርግትዲ በዕሮለ፡ ይነልድ ሺርዮ ላኻ ደይደያኹሰና ቋልስቱለ እርጉኽ። ኣንጫ ላኸስ ቋልደናኹማ የክ ወንቀረንኻ፡ ማኸልትግሉ ትምይሮ ፈሪ ያኽ ውንትሳ እዉስቱለ እርገት አልብደኩን። ደክረክ ደክረክኻ ቂራ በዳን እኻሩና እርጉኽ፡ ሕያይት ክርዶ ምሽምሽረሪርሰና። ወረድ እንሰከር መደትሊ፡ ማልዲ ከውዲ ገሪ ኣካናተል ኣባይ ናንድ ደድው ገሪው ግን። አብኻ አብ ከተ፡ ዕልኻ ዕልሲ፡ ቅልሲጝድ ትዳ ፈና ዋንቱ ጉራቢስ ይተኒትል ዐርንኹን። ይተኒ ይን ተክነውሲ ቋልዶሰና፡ አሸሻኹድ ሻሂ ቡልኩድሮ ባኒዲ እስረ ጀባእ ይቲና። ቀሽቀሸው ሸብንኻ አርእግናኽርኻ፡ ሻሂ ሀደራእ ይራሲኪና ንጃብክ ታምግነው ባኒት ቆጠፍነክ ይና አብል እስነዲ፡ ጥየይ ኣባዩ ዖኒል ክፍክፍሲነዲ ላት ኣኹኽ። በኻኺልድ በኻኻ ኮስቶና፡ እስነውስክ አርእንብነ ዋንትኑ፡ ከው ናርሕዲ ዓፈጀው ቋልኖሰና፡ ናዲ ሕበርስነ ዕሸሽልድ ይነገሽ ሱግ ኣኽራሲክ ህረብርንኹን። ለፈክ ተኮስትራሲ ጋግኒኹን። ከዋ ብጅኽ እርጊነዲን አውኒ አውዲ ዋንተት ፈረጋኽ ኣዳም እርጉኽ ተከለለ፡ ወረድ ይዲ ይሹግረሪዲ ይና ከውልድ ሲርነ፡ ኣንጃብራ ጋጙ እርገውዲ እርግኒነዲን። ለጘርክኽር ሱግ ገእይግኒር ጃብ ዲድስትጝኒኹን። ይሻኒ አውድ ፈረደት አርኢጊ፡ እን ሲዲኮ መስከብል ኣኽራሲክ ኢግረውዲ ተታለዮ ናዲ ዓይብርኹን።

ብሊና ንኻ አሪ ጋብ አርኢጋኽር ኢሰውስክ አርእምበ ዋንቱ፡ ይቱትል ስረና ተርሲኹን። ሰልፍኻ ይግነዲ ይሻንዲትልድ ሲርነድ፡ ተለይዶኻ እን ይሹግረሪ አውድ ፈርደት ደለይድና ብነድ ኣካን ገእዮለ ዋንቱ፡ እንሲዲኮ ምስግድሊ ቱኖ ያለጢፍ የውዲ ሕበርሰ፡ ጂሊዊነክ ኢን ምስግድ ነበክል ታውና አረበድ ጀርበብሶ እርጋኽሲ/ህንባኽሲ ሰለሙንኻ ሰለሙ፡ ጃርሊ ሽዉኑኻ ጋብሲ አርእምብነድ ጭልሕም ዩ ውራ እሰት አርእምብስተለ እርጉኽ።

እን በረድሰና ቡቅቱ እርግው ጥየይ ኣባዩ፡ ይነከው ዖኒውሲ ጨነትዶሰና ናደሀይ ድዶ ላሪ ቃስጋኹሰና ተኪኽ። ዖነኻ ንርቁራ ብርዲ ከዓስዲት ሽሽብርዶ፡ ዋኒግረሰና ኣኽቲ። እና ወክት ኒል ቂልስጝዲ ከኣርዲሲ ትዳ ፈለ ኢርገንኽር፡ ይገነዲ ይሻን ንርዲ ከብተውዲ፡ ኒሰና ኮዶ እን ይልድ ድድረሪ ይሹግረሪዲክ አወየውቶክ ዋንቲድና ዮ፡ ሀባኽሲክ አርእምበ ዓቅም ስረኒኽ ካያ ኣኹን። ሲዲኮው ናዘሪበትል ዓይብርኖ እርግናኽርሲ፡ ድስስ በሀሊኒድ ሩዝ ጊስኖ ኩባየት ሻሂርኹድ ሸቀኒነክ ኡኑኹና። ይከውሰና ናት አብል ኢሰ፡ ዕልል ብስቶሰና፡ ኩርጚ ተሊል ይቱ ሲዲኮኽልድ ዕሸሽ ኣኽራሲክ ወንተሩ፡ ይተኒዲ ይገነዲ ኒሰና ኮዶ ይአግዲ እን ፊንጢር በረኽሱራኽ ኣካንሲ ደክ ዮሰና ከልብርንኹለ። ይገና ግርክ ሺራኽሲክ ለጛ ንርቁር ድድኖላ ስርዱ እርጊነዲን ንርገሽ ደወዎንሶ፡ ንሪ ኣኽጊረሪርሰና ተክሩ ዲቲል። ኣሃን ያደራ እንትሩኽማ ይሮ ንርሕቁፍስነዲ፡ ንርዓንቀይሊ ስረነድ ይፈጠሽነዲ ላዂ ኣኹኽ።

እኺሪር ደፍኢዲስኖ ደንቢ፡ ኩሻኒኻ አዊል ዋንትረ ይሮ ውንቀርዶሰና፡ ይውንትሳ ከንዶ ያኽ እርጉኽ፡ ወረድ ይልድ አውን ሲርደት አርኣኽ እርጊለለ። ዎይኽር ጃር፡ እና ዩቅረት ንርዳንሰና ናዕሲለ፡ ኩል ዓይብሮ ህንበኩን የሱስ ይሮ ንርእሩጝ ሸለትሮ ደንቢ፡ የአግቲ ፈሪ ሱግ ኣኽራሲክ ውሪ ጎፍይተሪካ ውሪ ይኸ ሓላልኹረዲ ዲተሪካ ይሮ ሰብዲቲሉ። ይገነዲ ይተኒዲኻ ይት አድኖ ልጝንሊ ዐርንኹን። ጉራብድ ፋሕይኖ ኣማቅረብ እክብስነንኽር ይሹግረሪ ደሀይ ብና ገሪኽዲክ አሰስድኹና። ናኸነ አልኮተትኑ ለጛ ሰዓት ደንቢ ይአግ ይሻኒት አዶ ልጝንሊ ጠበሽ ይኽ። ይገነር ተምነትሰና ግርዋ ላኽ ንርቱ ድድረሪት ቋሎሰና፡ ኒልጝንሊ ዓቅዲ ሻንከዲት ኡዎ፡ ሰረን ሓዳይስ ሰሶላ ንርሲረኒልድ ትምሲኹላ፡፡ ኣማቅረብ ምስግድሊ ሰለይሶ ደንቢ ንርናንድ ሻኾላ፡ ሱግሊ ጅልዉ የአግዲ ጎፍይስትጚኑኽ። እንሲን ኒኒድ እንዓይብዶላ እርጋኽሉድ፡ ጃር አማነትሰና የአግሊ ካርቲ። ኒቲክ ጂጊስትነ ደንብኻ፡ ናጃርሲ ሓመዱኑ ስሪስቲጚኑኽ።

ንኪር ይሽፍሻፍ በሓርልድ ጭልፋ ይስታኽ መሰልሰና፡ እን ይሽጉድ ቋላኽሲ አሊብዲሰና መታን ግራ፡ ዳንታ በሲግዲረዲ ዖነዲሩኽ፡ ይልድ እን ኪሪልድ ከብተው ደገሙኑ አውስኮት ተቃኽዲ መረራኽዲ እርገት ናደሀይ ሰምዓኽግን። ውሪኽ ደኣም እና ለጘትረጝንታትል (70 ታተል) ኣኻኽ ዓምጭ፡ ይና ምንጭላሎትሰና ፈርናኽልክ ተታለይኹና? የዋ እምን እምንድ ፈርናኽልክ ይናመአኮቱኽሰና፡ ምኺርኖሉ ውሪ ባርኖ ፈርኖሉ ገረስኒ። ላድ ላዶንትክ ናመውዒዲ ናጨነትነዲ ንኪ ኣኻኹሰና ቋልስተኩካ። ይና ከው ድክስናኽሲ ኣኽን፡ እና ሓማሮግሶ ህንባኽ ይናመደትሲ ቋላኹድ፡ ሽፍሻፍድ እንድቢል ገምድኖኽር፡ አብድ ጋቢኖኽር ጀረብዳኽ ወክት ኣኾ አረርርሰክ። ወክት ደኮ ደንቢ ወንተርላ፡፡ ይናአመታትኽር ወሸቂሰና ትብብልሶ ላመንፍዒት እንገት ደክስኖሉ ኣክነን፡ ጊሚላ ሽኽሰና ደንቢራ ጀሓክና ካየግን። ይናኽሲ ይን ካየግን ሰርገይድኖሉ ገረስናኽ። ብራ ክስሮና ኣከት፡ ይናሳዳዲ ይናማኻለዲ ቶተይሰጋኽ ኣኽሮ ሻኽ። ንኪኻ ስጙትልድ ቂብሊስኖ መኻልትነኩን፡ አመሪኻ ታኽቲስኖ ህንብናኽልድክ ይነኮል ውንተርኖ ኣኽንነዲን፡ በሲግዲረዲ ዖነዲር ስጙድ ክብ ያክ ክኒር ልጝን ውሪ ዩኒቨርሲቲ ከደምነንሎም አውስኮት ትክያኽ እኽርድ። ይና ወረቢል ዲማ አልብርሱኑ መንደርትድኖ ኣከነን፡ ይና ቁርሊ ድደጋኽ ሓለገት ደክስኖ ወጀበኩና። ላት ውልቅነንኻ ገረስተጋኽ እላ።

በሲግዲረዲ ዖነዲትል ጨነቶው ዲማ ይናለብኪል አልብርሱኑ መንደርትኒናው። ይነድኻ እና ህንባ መታክልሲክ ደክኖ፡ መጋርሕሊ ትክ ደገምናኽር ሀቢን ይነት።

ግርጋ 6 አርባ ታሕሳስሪ 2016

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel