እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 80 guests and no members online

ፖለቲካዊ ኣንፈቱ ዘይተነጸረን መንገዲ ዓወቱ ብግቡእ ዘይመድመደን ምንቅስቃሳት ኩሉ ግዜ እናተዓንቀፈ’ዩ ዝነብር።

ካብ መጀመርያኡ ካበይ ተበጊሱ ኣበይ ከም ዝበጽሕ፣ እንታይ ከፊሉ እንታይ ከም ዝሓፍስ፣ ንመን ሃሪሙ ንመን ከም ዝሓቁፍ ዘይተነጸረ፡ ድሌት ወይ ጠለብ ኣብ ጉዕዞ ዓንቀፍቀፍ እንተበዝሖ ከም ምውህብ ዝውሰድ ደኣምበር፡ ሓድሽ ኮይኑ ዘገርም ክኸውን ኣይኽእልን። ኣታውን ወጻእን ዝኾነ ኣእማን ብዝበዝሖ መንገዲ ዝተጓዕዘ ሰብን፡ ብግቡእ ብበዓል ሞያ ተቐይሱ ዘድሊ ግዜ፡ ገንዘብን ጉልበትን ፈሲስዎ ብቕጥራት ብዝተለበጠ ለማጽ ጽርጊያ ዝተጓዕዘ ሰብን መንኦም ዝያዳ ዕንቅፋት ይገጥሞምን ይጉድኡን ንምርዳእ ዘካትዕ ኣይኮነን። እቲ ብዘይጥጡሕ መንገዲ ዝተጓዕዘ ከም ዝዕንቀፍ ፍሉጥ ነገር’ዩ። ስለዚ ብዘይ ግቡእ መጽናዕትን ኣፍልጦን ብተራ ድሌት ጥራሕ ዝጅመር ዝኾነ ይኹን ስራሕ ውጽኢቱ ከም’ቲ ትጽቢት ዝግበረሉ ከምዘይከውን “እናጎየዩ ዝተዓጥቅዎ እናጎየዩ ይፍታሕ” ዝብል ምስላ ብግቡእ ዝምልሶ የመስለና። እዚ ምስላ’ዚ ዕውት ስራሕ ክትሰርሕ ወይ መደብካ ውጽኢታዊ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ፡ ክገብር’የ ዝብል ድሌት ኣብ ቦትኡ እናሃለወ፡ ንኽዕወት እንታይ የድሊዮ? ክንደይ ግዜ ይወስድ? ብቐንዱ በዓል ቤት ናይ’ቲ ጉዳይ መን’ዩ? መሻርኽቱ’ኸ? ቀለስቱ በዓል መን’ዮም? ድልውነቶም’ከ? ጭቡጥ ባዕላዊ ዓቕምን ግዳማዊ ኩነታትን’ከ ሓጋዚ ድዩ? ዝብሉን ካልኦትን ብተርባጽ ዘይኮነ ብህድኣት ብመጽናዕትን ኣፍልጦን ክጅመር ከም ዘለዎ’ዩ ዝምህረና።

ተደጋጊሙ እናተገልጸ ከም ዝመጽአ፡ ፖለቲካ ኤርትራ ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ፡ ብወገን’ቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ጉጅለ ይኹን ብወገን ጸረ-ምልኪ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዝቃለሱ ናይ ለውጢ ሓይልታትን መሻርኽቲ ኣካላትን ተታሒዙ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣንፈት ብሩህ ኣይኮነን። ኣብ’ዚ ብብሩህ ዝረአ ነገር እንተሃለወ ዓማጺ መንግስታዊ ጉጅለ ከም ዓጽሚ ዝሓዘ ከልቢ ብስልጣነይ ኣይትምጽኡኒ፡ ኩሉ ንዓይ ኣብ ኩሉ ድማ ኣነ፡ ድሌተይ ክብልን ክገብርን ስቕ ኢልኩም ስምዑኒ ተማኣዘዙኒ ክብል፡ ዜጋታት ክኣስር፣ ክጨዊ፣ ክርሽን፣ ገንዘብን ጥሪትን ክራሲ፣ ህዝባዊ ልኡላዊ ክብሪ ረጊጹ፡ ብመሬታዊ ልኡላውነት እናተዋገየ ሕሉፍ ኤርትራዊ ኮይኑ ብመራኸቢታቱ ክነብሕ፡ ብኣንጻሩ ተሰሊፎም “ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅድሚ ኩሉ” እናጨርሑ መሰረታዊ ደርባዊ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ኣብ ዘይረኣየሉ፡ ፖለቲካ ናይ ፍትሕን ብልሕን ምሕደራ ዝጠልብ ምዃኑ ተዘንጊዑ፡ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታን ዕለታዊ ተክኒካዊ መንቀሊታትን ኣብ ዝገበረ ተራ ህልኽ ተሸኺሎም፡ ስረይ ስረኻ ክበሃሃሉ ክካሰሱን ክጸላለሙን ምውዓሎም’ዩ። ኣንፈተ ፖለቲካዊ ደሞክራስን ቁጠባዊ ምዕባለን ዘርእዮን ዝመርሖን ዝሰኣነ ህዝቢ ድማ፡ ምስ ሓይሉ እናሃለወ፡ ናይ ለውጢ ሓይሉን ተኽእሎኡን ብተስፋ ምቑራጽ ተዛቢዑ ኣብ ጥራሕ ጎልጎል ዕኒይኒይ ክብል ተገዲዱ ኣሎ። ከም ውጽኢት ናይ’ዚ ኩለንተናዊ ምጥፋእ ፖለቲካዊ መርሆ ከኣ፡ ኣብ መንግስታዊ ጉጅለ ወይ ደምበ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ኢልካ ዝግለጽ ዘይኮነ ሃገር ከደን ዘሕፍር ፖለቲካዊ ውድቀት ከጋጥም ክኢሉ ኣሎ።

ስለዚ ፖለቲካ ኤርትራ ክሳብ ክንድ’ዚ ካብ ተበላሸወ፡ መበላሸዊኡ ምኽንያት እንታይ’ዩ ዝብል ሕቶ ክለዓልን ቅኑዕ መልሲ ክረክብ ይግባእን። ሃገራዊ ፖለቲካና ከም ዝተዘርገን ህዝብታት ኣብ መንጎ ሞትን ሕየትን ይነብሩ ከም ዘለው፡ ካብ’ዚ ከምዚ ዝበለ ገሃንመ እሳት ዝኾነ ኣሰካፊ ህይወት ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ክድሕኑ ኣለዎም ዝብል ኣብ ባይታ ዘሎ ጥረ ሓቅታት ካብ ምግላጽን ብኡ ተወዲብካ ኣብ ዓወት ክትበጽሕ ካብ ምጉስጓስን መሰረት ናይ’ቲ ወሪዱ ዘሎ ፖለቲካዊ ሕማም ኣለሊኻ መን ጠንቂ መን’ከ ሳዕቤን ፈሊኻ፡ በየናይ ፖለቲካዊ ኣነፈት ብዙሕ ግዜን መስዋእትን ከይከፈልካ ኣብ’ቲ ዝድለ ዓወት ትበጽሕ ብንቕሓት ምጭባጥን ብተግባር ምርብራብን የድሊ። ዜጋታት ኣብ ዙርያ ንጹር ፖለቲካዊ ኣረኣእያን ናይ ስራሕ መደባትን’ዮም ዝወደቡ ዝዓስሉ። ፖለቲካ ጸገም ብፖለቲካዊ ቃልሲ ደኣምበር ብድሌትን ጸሎትን ኣይዕወትን። ስለዚ ህዝብን ሃገርን ካብ ውድቀት ንምድሓን ክበሃል ናተይ ናትካ ዝበሃል ፖለቲካዊ ፍልልያት ግደፉ፡ ናተይ ናትካ ምባል ድሕሪ ውድቀት መላኺ መንግስታዊ ጉጅለ ተርክብሉ፡ ሕጂ ከም ፖለቲካዊ ውድባትን መሻርኽቲ ኣካላትን ዘይኮነ፡ ከም ዝኾነ ፍልልይ ዘይብሎም ደቂ ሃገር ኮይንኩም ተጠርኒፍኩም ህዝብኹም ኣድሕኑ ዝብል ጎስጓስ ፖለቲካዊ የዋህነት ካብ ምዃኑ ሓሊፉ፡ ፈጺሙ ዝተበታተነ ዓቕምታት ኣኻኺቡ፡ ሰፊሕ ሓፋሽ ኣብ ዙርያኡ ኣሰሊፉ ብኩለንተንኡ ንጸላኢ ስዒሩ ለውጢ ዘምጽእ ኣገባብ ኣይኮነን።

ንዘቤታዊ ፖለቲካዊ ጸገም ዝተጸንዐ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ፖለቲካዊ መስመር ወይ መፍትሒ ሒዝካ ኣብ ክንዲ ምግጣም፡ ፖለቲካዊ ኣረኣእያኦ’ዶ መልክዕ ውደባ’ዶ ዝበሃል ዘይብሉ ኣንጻር ምልኪ ኣብ ዝብል ሕበሩ ተግብሩ ማለት ዋላ ካብ ቅንዕና ዝምንጩ ይኹን ንጸላኢ ክስዕር ዘኽል መርሆን ሓይሊን ስለ ዘይብሉ ከይተበገሰ ዝተሳዕረ ርእይቶ’ዩ። ኩሉ ገዲፍና ሓደ ንኹን በሃልቲ ኣብ ቀዳማይ ጸላኢ ማለት ጉጅለ ህግደፍ ካብ ቂም ዝመስል ተራ ጽልኢ ወጺኦም ባህሪኡን ተግባሩን እናገናዘቡ ብንጹር ፖለቲካዊ ኣነፈት እወ ኣይናትናን እወ ደመኛ ጸላኢ’ዩ ዝብል መርገጽ ዘለዎም እንተዝኾኑ’ውን ኣይምኸፍአን። ምልኪ ንዝፈጠሮ ናይ ውጹዓትን ብዱላትን ሕቶ ብእምነት ኣኽቢሮም ንተግባራውነቱ ዝሰርሑ እንተዝኾኑ’ውን ኣይምሓመቐን። መብዛሕቲኦም እዞም ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ንስለዚ ዝበርስ ዘሎ ህዝብና ክበሃል፡ ፖለቲካዊ ርእይቶኹም ገዲፍኩም ንኹልኹም ኣብ እትኸውን ሓንቲ ጃልባ ተሳፈሩ ዝብሉ ወገናት፡ ንገለ ኣረኣእያታት ዘይኤርትራዊ መሳርሒ ናይ ግዳም ንገለ ከኣ ትሕቲ ሃገራዊ ስምዒታት እናበሉ ኣብ ባይታ ንዘሎ ሓቂ ዝኽሕዱ፡ ንውጹዓት መሊሶም ዝወጽዑን ሕሉፋት ኤርትራውያን መሲሎም ፈላላዪ መርዚ ዝንስንሱን ምዃኖም’ዩ። እዚ ከም’ዚ ዝበለ ሓላይን የዋህን ዝመስል ርእይቶ’ምበኣር ብሃናጺ ርእይቶ ዓገብ ክበሃል፡ ዋናታቱ ድማ ዳግመ ርእይቶ ገይሮም ክእርምዎ ይግባእ። ምኽንያቱ ፖለቲካዊ ኣነፈቱ ዘይተነጸረን መንገዲ ዓወቱ ብግቡእ ዘይተመድመደን ብንግበር ንግበር ዝግበር ምትእኽኻብ ኩሉ ግዜ ብዕንቅፋት እናተሃርመ ስለ ዝነብር።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 02-01-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel