እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 36 guests and no members online

ነውራም መራሒ፡ ነውራማት ደገፍቲ

ሰላም ዝኸበርኩም ኣዳለውትን ኣቕረብትን ፈነወ ረድዮ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ከኣ ኣዳለውቲ መደብ ሰሙናዊ ዓምዲ መድረኽ ምስ ሓፋሽ። ከመይ ኣለኹም? ኣብ’ዚ ህዝቢ ካብ ምብትታን ንምድሓን ኣንጻር ምልኪ ንደሞክራስያዊ ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓት ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ ኣበርክተኾም ምስጉንን ዘይስገርን እዩ’ሞ ኩሉ ሰሰናዩ እናተመነኹ በርትዑ እብለኩም። ዝኸበርኩም ኣሕዋት ሎሚ ዕለት 2 ጥሪ 2017’ዩ። ዓመተ 2016 ድሮ ተገባዲዱስ ዝሓለፈ ዓመት ኣረጊት ዓመት እናበልካ ምጽሓፍን ምምዳር ዝተጀመረሉ’ውን እዩ።

ብዝኾነ ብሕማቕ ድዩ ብጽቡቕ ዝነበርካሉ ግዜ ወይ ዓመት እንክዛዘም፡ እንቋዕ ኣብጸሓኩም ኣብጸሓና፡ መጻኢ ዓመት ናይ ሰላም፡ ጥዕናን እንጀራን ዓመት ይግበረና፡ ንከም ሎም የራኽበና ክትበሃሃል ንቡርን ቅቡልን’ዩ። እዚ ከም ሰባት ከም ዜጋታት ብባህሊ ደረጃ ሰናይ ሚኒዮትና ንለዋወጠሉ፡ ግን ከኣ ግዴታ ዘይብሉ ጽቡቕ ባህሊ’ዩ። ብባህሊ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ብዓይኒ ፖለቲካ’ውን መራሕቲ ሃገራት ወይ መንግስታት ዘይከም ኣብ ሃገርና ዘሎ መንግስቲ፡ ዓመት ተዛዚሙ ብካልእ ዓመት ኣብ ዝትከኣሉ ወቕቲ፡ ክኒዮ ናይ ሰናይ ትምኒት መግለጺ፡ ኣብ’ቲ ዝውዳእ ዘሎ ዓመት ንህዝቢ ዝጠቕም እንታይ ሰሪሖም፡ እንታይ’ከ ተሪፍዎም፡ ንቕድሚት ኣብ’ቲ ዝእቶ ዘሎ ሓድሽ ዓመት’ከ እንታይ መደባት ኣለዎም ንህዝቢ ብወግዒ ብመራኸቢ ብዙሓን ኣብ ዕለቱ መግለጺ ዘስምዕሉ፡ ህዝቢ ብትኹረት ዝጽበዮ ልሙድን ቅቡልን ኣሰራርሓ’ዩ። ብፍላይ ገለ ገለ መንግስታት ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ኣሱራት ከም ዝፈትሑ፡ ኣብ ውሽጦም ኮነ ምስ ጎረባብቶም ዘለዎም ጽልኢ ብዘተ ንምእላይ ቅሩብነቶም ዘርእይሉ፡ ዓቐን ሃገራዊ ባጀት፡ ምንጩን ኣብ ተግባር ኣወዓዕላኡን ኣመልኪቶም ረዚን መልእኽቲ ዘሕልፍሉ’ውን እዩ።

ንሕና ኤርትራውያን ኣካል ኣምሳል ማሕበረ-ሰብ ዓለም ኢና። ልዑላዊ ህዝብን ሃገርን ኢና። ንሰላም፣ ንስኒት፣ ንደሞክራስያዊ ምሕደራ፣ ንቁጠባዊ ዕቤት፣ ንሓባራዊ ረብሓን ምክብባርን ፍሉይ ትኹረት እንህብ ብቃልስን መስዋእትን ዝመጻእና ህዝብታት ኢና። ስለዚ ከኣ ኣብ ሓድሽ ዓመት ንሃገርና ካብ ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከመይ ጸኒሕና፡ ኣብ ምውሓስ ሃገራዊ ሰላም፣ ኣብ ምኹስኳስ ደሞክራስን ደሞክራስያዊ ትካላትን፣ ባጀትን ኣጠቓቅማኡን፣ ዝተሰላሰሉ መደባት ልምዓትን ህዝቢ ብቐጥታ ዝረኸቦ ረብሓን፣ ንምምሃርን ምስትምሃርን፣ ጥዕናዊ ኩነታት ዜጋታት፣ ኩሉ ሸነኻዊ ማሕበራዊ ውሕስነት፣ ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ዘረጋገጽናዮ ዓወታት፣ ወይ ድማ ብኣንጻሩ ኣብ’ዚ ዓመት ዝገጠመና ሰብ ዝሰርሖን ባህሪያዊ ሓደጋታትን ኣገጣጥማናን ከምኡ’ውን መጻኢ መደብ ናይ ሓድሽ ዓመትን….ወዘተ ዝምልከት ካብ ሰናይ ድሌት መራሕቲ ዘይኮነ፡ ናይ ብሕጊ ዝርዝር መብርሂ ካብ መራሒ ሃገር ክንሰምዕ መሰልና’ዩ። እወ ኣብ ሓድሽ ዓመት መራሒ ሃገር እንተደልዩ ኩለ- መዳያዊ ህልዊ ሃገራዊ ኩነታትና ዝምልከት ሓበሬታ ዝበና፡ እንተዘይደልዩ ዝነፍገና፡ ክኸውን ኣይግባእን። ብዝኾነ መምዘኒ መራሒ ሃገር ትሕቲ ህዝቢ ደኣምበር ልዕሊ ህዝቢ ኣይኮነን። ስለዚ ከኣ ሓበሬታ ኣብ ዕለቱ ምሃብን ዘይምሃብን ኣብ ሰናይ ምሕረቱ ክወድቕ ፍጹም ቅቡል ኣይኮነን።

ኣነ ኣብ ዓለም ዘየለ ኣብ ሃገርና ክህሉ ኣለዎ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ። ኣብ ዓለም ዝግበር ልሙድ ኣሰራርሓ ኣባና’ውን ይሃሉ ይተግበር’የ ዝብል ዘለኹ። ናይ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ንታሪኽ ገዲፍና ኣብ’ዛ ዝተፋነናያ ዓመት 2016 ከም ህዝቢ ከመይ ጸኒሕና፡ ናበይ’ከ ነምርሕ ኣለና፡ ኣብ ዓመተ 2017 ከም መንግስቲ እንታይ ዝተታሕዘ መደብ ኣሎ ካብ መራሒ ሃገር ዝርዝር ሓበሬታ ክንሰምዕ ተጸቢና ከም እንኸውን እኣምን። ኣብ ዕለት ሓደ ጥሪ 2017 ካብ ንግሆ ክሳብ’ቲ ብፍጹም ንዕቀት ዝተለውሰ እንታይ ከይተምጽኡ ዘስምዕ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ቁርጽና ዝሰማዕናሉ፡ ምሉእ መዓልቲ መግለጺ ክንሰምዕ ዓይንና ናብ መስኮት ቴሌቭዥን እዝኒና ናብ ድምጺ ሓፋሽ ትኹረት ብምግባር ቀንፈዘው ምባልና ዘይተርፍ’ዩ። እንተኾነ ግን ትጽቢትና ከም ህዝብን እቲ ክውንነትን በበይኑ ኮይኑ። ኣይተጠዓዓመን። ስለምንታ ከምኡ ይኸውን? እንተኾነ መራሒ ሃገር ኣብ ዕለቱ መግለጺ ዘሰምዓሉ ንጹር ሰዓት ኣቐዲሙ ሓቢሩ ሰዓቱ ኣኽቢሩ መደረ መስመዐ። ከምኡ ኣይገበረን ከኣ ኣብ’ቲ ዕለት ቀሪቡ ዝኾነ መልእኽቲ ከየሕለፈ ዕለቱን ወርሑን ኣብ ዘይተነጸረ፡ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ መዓልታት ንሓድሽ ዓመት ኣመልኪቱ ቃለ-መጠይቕ ክገብር’ዩ ብዝብል ተራ ናይ በጋሚዶ ጠባይ ዘለዎ ሓበሬታ ክሕለፍ ስለምንታይ? ዝበሃል ስለዘይብሉ ወይስ ኣብ ህዝቢ ካብ ዘለዎ ንዕቀት?

ሕራይ ንሱስ ከምኡ ገበረ እቶም መንግስትና መራሒና ዝብሉ ደገፍቱ’ኸ ዓገብ ክብሉ ኣይክእሉን ድዮም? ተጋጊኻ ዘይንቡር ገይርካ’ሞ ንህዝቢ ይቕረታ ሓቲትካ ግቡእ መግለጺ ሃብ ዝብል ተጽዕኖ ኣይገብሩን’ዮም። ወይስ መራሕን ተመራሕትን ሓደ ካብ’ቲ ካልእ ዘይሕሹ ኩሎም ህዝባውን መንግስታዊ ክብሪ ዘይርደኦም ብበጋሚዶኣዊ ባህሪ ኣእምሮኦም ዝተደፍኑ’ዮም። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብ ሓድሽ ዓመት መደረ ኢሳያስ ብዘይምስማዕና ብዘይካ ዝተለምደ ሓሶት፡ ዘይትግበር መብጸዓን ባዶ ጃህራን እንታይ ከይተርፈና ብዝብል ሸለል ኢልክሞ እንተደኣ ኮይንኩም መሰልኩም’ዩ። ከም ናተይ ኣጠማምታ ግን ህዝቢ ኢና። ሃገር ኢና። በየናይ ኣገባብ ሓኲሩ ብዘየገድስ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ መንግስቲ’ዩ። ስለዚ ልክዕ ከም’ቶም ካልኦት ህዝብታትን ካብ መራሕቶም ብዛዕባ ኩነታት ሃገሮም ብሩህ መግለጺ ክወሃቦም ዝተኸታተልናዮ፡ ንሕና’ውን ብዛዕባ ህልዊ ኩነታት ሃገርና ኣብ ዓመተ 2016 ከምኡ’ውን መጻኢ መደብ ዓመተ 2017 ጥቅው ይኹን ኣይኹን ካብ ቃል መራሒ ሃገር ኣብ ዕለቱ ዝርዝርን ብሩህን መግለጺ ክንሰምዕ ነይሩና፡ ግን ብኣበይ ከይበጽሑ ዝብል ነውራም መራሒ ተነፊጉና ዝብል ርእይቶ ኣለኒ።

ጉጅለ ህግደፍ፡ ብነውራም መራሒ ዝምራሕ ጥራሕ ዘይኮነ ብነውራማት ደገፍቲ ዝመልአ ስለዚ ከኣ ዝበስበሰ ጸረ-ህዝቢ ሓይሊ ምዃኑ ብምግንዛብ ድማ ፍጹም ሕማቕ ተሰሚዑኒ። እዚ ከም’ዚ ዓይነት ተግባር ብርግጽ መንቀሊኡ ንዕቀት’ዩ። ላግጺ’ዩ። ሓላፍነት ዘይስመዖ ዝነደየ ኣተሓሳስባ’ዩ። ‘ምበኣር ካብ’ዚ ንምውጻእን ህይወትናን ኣወንታዊ ክብርናን ንምዕቃብን ዘለና እንኮ ምርጫ ቃልሲ ጥራሕ’ዩ። ገባሪ ጉድ ነውራም መራሕን ምእዙዛት ነውራማት ደገፍትን ብምኽሪ ብልመና ጥዑይ ሓላፍነታዊ ሰብ ናብ ዝሓስቦ ክምለሱ ዝሕሰብ ኣይኮነን። ብቓልሲ ተሳዒሮም ክውገዱ ጥራሕ’ዩ ዘለዎም። ከምኡ ንምግባር ድማ ብራእይ ብቑጠዐ ግን ከኣ ብዝተጸንዐ ኣገባብ ብዘይ ወዓል ሕደር ዝተጀመረ ቃልሲ ኣብ ምጉህሃር ተራ ከነበርክት ኣለናን ይግባእ።

ሮቤል በርሀ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 04-01-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel