እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 85 guests and no members online

ድሕረት ብደሞክራሲ ኣተሃሳስባ ደኣምበር፡ ድሕረት ብድሕረትን ተጻይ መልስን ኣይምከትን’ዩ

ኣብ’ዚ ቀረባ እዋናት ብስም ምትእኽኻብ ደቂ-ኣግኣዝያን በብእዋኑ ዝተፈላለዩ ኣስማት ብምጥማቕ፡ ንመንነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ዝዘርግን ዝበታትንን ተርእዮ ምስ ተቐልቀለ ነዚ ተርእዮ’ዚ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዘተባብዑ ደገፍቶም ዝባኖም ቀሊዖም ኣብ መድረኽ ከም ዝወጽኡን ዝፍለጥ’ዩ። ኣብ’ዚ ሕንኽ ከይበሉ ብዘሰክፍ ኣገብብ ኣፎም መሊኦም ክዛረቡ ምስተሰምዑን እዚ ጉዳይ’ዚ ርሱን ዛዕባ ኮይኑ፡ ብዙሓት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ፖልቶክን ፈይስ ቡክን ክዛረብሉ ከም ዝጸንሑን ዘለውን ዝፍለጥ’ዩ። ብፍላይ ‘ውን ኣብ ገለ ገለ ብዓረበኛ ዝዝውተር ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ነዚ ናይ ኣግኣዝያን ምንቅስቓስን ደገፍቱን ዝኸድዎ ዘለው ናይ ሃገራዊ ሰራዝነት ሸርሕታት፡ መሰረት ገይሮም ንዕኡ ዝወህብዎ መልስታትን መኸተታትን ብዙሕ ሃናጺ ትሕዝቶታት ዘለዎ’ኳ እንተኾነ፡ ገለ ካብኡ ብጽሑፍ ይኹን ብቃል ዝቐርብ ትሕዝቶታት ግን፡ ቅኑዕ ናይ ምእራም መንገዲ ዝሓዘ ዘይኮነስ፡ ነዚ ተርእዮ’ዚ ሽፋን ገይሩ ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ንጸቢብ ሕሳባቱ ከውዕሎ ናይ ምድላይ ዝንባሌታት ምቕልቃሉ፡ ዘተሓሳስብ ካልእ መልክዕ ናይ ምዝራግን ምብታንን ኣንፈት’ዩ። ዝያዳ ከይሳዕረረ ዓገብ ክበሃል ዘለዎ ጉዳይ ከኣ’ዩ።

ብስም ኣግኣዝያን ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኣካል፡ ናይ ገዛእ ርእሱ ኣጀንዳ ዝሓዘለ ክንሱ፡ እቲ ንሱን ደገፍቱን ዝነዝሕዎ መርዛም ከፋፋሊ ነፍሕታት እናልዓልካ፡ ንሱ ከም ናይ ህዝቢ ክርስትያን፡ ትግርኛን ከበሳን ወኪል ገይርካ ብምቑጻር “ ክርስትያን ትግርኛ፡ ትግራይ ትግርኚ …ወዘተ ብስም ኣግኣዝያን ናይ ገዛእ ርእሶም ሃገር ክገብሩ ይንቀሳቐሱ ስለ ዘለው፡ ንሕና ኣስላም፡ መታሕት ከ ናትና ዘይንገብረሉ ምኽንያት እንታይ ኣለና? ቀደም ዘግድዑና ንሶም፡ ሕጂ ዝገዝኡና ዘለው ንሶም፡ ንሕና ምእንቲ ሓንቲ ሃገረ ኤርትራ ክንብል ምስኦም ሓቢርና ተቓሊስና ኣይሰመረልናን። ኣግሊሎምና። ሕጂ ከኣ ኣግኣዛውያን ኣይንደልየኩምን ኢና ይብሉና ኣለው” እናበልካ ንነብስኻ ከም ወኪል ኣስላምን መታሕትትን ብምቑጻር፡ ነቲ ኣብ መስርሕ ሰላማዊ ቃልሲ፡ ባዕዳውያን ገዛእቲ ሓይልታት ዝሃንደስዎ ንኤርትራ ናይ ምምቕቓል ሸርሕታት፡ ታሪኽ ክደግም ዝደሊ ኣተሓሳሳባታት፡ ንጠቕሚ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ስለ ዘይኮነ፡ ክግራሕ ዘለዎ ተርእዮ’ዩ። ብዘይብኡ’ውን ኣብ’ዚ ዘለናዮ ተሃዋሲ መድረኽ ናቶም ኣጀንዳ ክህልዎም ዝኽእል፡ ዝተፈላለዩ ናይ ወጻኢ ሽነኻት፡ ምቹእ በዓል ቤታዊ ኩነታት እንተረኺቦም ከም’ቲ ናይ ኣርበዓታት፡ እዚ ሕልና’ዚ ክሰምረሎም ዝደልዩ የለውን ማለት ኣይኮነን።

ብርግጽ’ዚ ከም’ዚ ኢሉ ዝቀላቐል ዘሎ፡ ናይ ጽበት ኣተሓሳስባት ጠንቂ እቲ ብልዕልናኡ ንሱ ዝቆጻጸራ ናይ ኣግኣዝያን (ትግራይ ትርግኚ…) ሃገር ክገብር’የ ኢሉ ምስ ገለ ኣብ ቃልዕ ዝወጽኡ ደገፍቱ ብትምክሕቲ ተላዕጢጡ ዝገብሮ ዘሎ ወፍርታት መበገሲኡ’ኳ እንተኾነ፡ እዚ ናይ ጽበት ሸነኽ’ዚ ናይ ሓፋሽ ውጹዕ ህዝቢ ትግርኛ ካብ’ቲ ናይ ኣግኣዛውያን ናይ ትምክሕቲ ኣተሓሳስባን ተግባርን ገዛኢ ስርዓት ህግደፍ ዝተሰረተሉ ጸረ-ህዝቢ ባህርን ኣዕናዊ ፖሊሲታቱን ፈልዩ ክሪኦ ዘይምኽኣሉ ዝወለዶ ጽበት ምዃኑ ሓደን ክልተ ዘይበሃሎ ሓቂ’ዩ። ጠንቁ እዚ ይኹን ደኣምበር፡ ጌጋ ብጌጋ ክእረም ከም ዘይከኣል ምእንቲ ክፈልጥ ኩሉ ሃገራዊ ክቃለሶ ዘለዎ ካልእ ገጽ ናይ’ቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሽግር መቐጸልታ’ዩ። ንባዕልኻ ኣብ ቦታ ናይ ድሕረት ተሸኺልካ ንድሕረት ክትእርሞ ኣይትኽእልን ኢኻ። ድሕረት ብደሞክራስያዊ ኣተሓሳስባን ተግባርን ፈታውን ጸላእን ፈልዩ ንኹሉ ብፍትሓውን ሚዛናውን መንገዲ ብዘርእን ዘቐምጥን መርሆ’ዩ ንግጉያት ኣተሓሳስባታት ዝቃለሶም’ምበር፡ ቅኑዕ ካብ ጌጋ ከይፈለኻ፡ ንኹሎም ዝኽሰቱ ተርእዮታት ብጃምላ ብሓደ እናሰራዕካን እናረአኻን በብዝንባሌኻ ንጸቢብ ሕሳባትካ ከተውዕሎ ምፍታን ነቲ ሽግር ከጋፍሖን፡ ነቲ መኸተ ድማ ክሓላልኾን እንተዘይኮይኑ፡ ንሓድነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝፍይዶ የብሉን።

ሕሉፍ ተመክሮ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መድረኽ ሰላማዊ ቃልሲ እንተኾነ’ውን እቶም ሽዑ ዝተኸስቱ ዝንባሌታትን ዘሰልፍዎ ዝነበሩ ሓይሊ ሰብን ይበዝሑ ወይ ይውሕዱ ደኣምበር፡ ሓደ ብሄር ወይ ዓሌት ብምሉእ ንሓደ ዝንባሌ’ዩ ኣገልጊሉ ተባሂሉ ዝግለጽ ከምዘይኮነ፡ እተን ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ዝዋሳኣ ዝነበራ ሰልፍታት ዝሓዛኦ መልክዕ ውደባን ዕላማታተንን ሓደ መርኣያ’ዩ። ድሕሪ ነጻነት ኤርትራ ስርዓት ህግደፍ ብሓይሊ ኣብ ኮረሻ ስልጣን ደይቡ፡ ናብ ምሉእ ገዛኢ ደርቢ ተሰጋጊሩ ስትራተጂካዊ ጸላኢ ህዝብታት ኤርትራ ምስ ኮነ ከኣ፡ ውሑዳት ማሕበራዊ መሰረቶም ካብ ብሄረ ትግርኛ ዝኾኑ፡ ዓብላልነቶም ዘረጋገጹ ቢሮክራስያውያን ትምክሕተኛታት ናይ ገዛእቲ ደርብታት ኤርትራ ጠቕሚ ዝውክልን ዝጣበቕን ስርዓት ደኣምበር፡ ንውጹዕ ህዝቢ ብሄረ ትግርኛ ይኹን ህዝቢ ክርስትያን ዝውክል መንግስቲ ኮይኑ ኣይቆመን። ዋላ’ኳ ንቋንቋን ባህልን ህዝቢ ትግርኛ ከም መሳራሒ ንጸቢብ ውልቃውን ጉጅላውን ሕሳባቱ ክጥቀመሉ ብዙሕ ሸርሕታት ክኣልም ዝጸንሐን ዘሎን እንተኾነ፡ ስርዓት ህግደፍ ብቐንዱ ዘገድሶ ደረባዊ ረብሓኡ ስለ ዝኾነ፡ ንኹሎም ብሄራት፡ ሃማኖታትን ዓሌታትን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያቶም ብምእታው እናመቓቐለ’ዩ ዕድመ ስልጣኑ ክጥቀመሉ ዝጸንሐ። ስለዝኾነ ከኣ ውጹዕ ህዝቢ ብሄረ ትግርኛ ካብ’ቲ ገዛኢ ስርዓት ክገላገል ኣካል ኣምሳል ናይ’ቲ ዝካየድ ዘሎ ደሞክራስያዊ ቃልሲ ስለዝኾነ፡ ካብ’ዚ ጨካን ጸረ-ህዝቢ ስርዓት ፈሊኻ ክረአ የድሊ። ብኸም’ዚ ዓይነት ቅኑዕን ስነ-ፍልጠታውን መንገዲ ክርአ እንተዘይክኢሉ ግን፡ እዚ ክልተ ጫፋት ናይ ትምክሕትን ጽበትን ድሑር ኣተሓሳስባታት’ዚ፡ ብግቡእ እንተዘይተገሪሑ ብቐጥታ ንደምበ ደሞክራስያዊ ለውጢ ዘዳኽም፡ ብወድዕነቱ ከኣ ንጸላኢ ዘገልግል ክስተት’ዩ ዝኸውን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከኣ’ዩ እዚ ኣተሓሳስባታት’ዚ ኣብ ሕቶ ሓድነትን ደሞክራስን ዘውርዶ ጉድኣት ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝኾነ፡ ቅኑዕ ናይ ምእራሙ መንገዲ ክተሓዝ ምእንቲ፡ ድሕረት ብደሞክራስያዊ ኣተሓሳስባ ደኣምበር፡ ድሕረት ብድሕርትን ተጻይ መልስን ኣይምከትን’ዩ ዘበለና።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 10-03-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel