እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 86 guests and no members online

ጾር ለባማት ዘኽብድ ፖለቲካዊ ድሕረት

ኣብ መብዛሕቲኡ ኤርትራዊ ማዕረቲ ሃገራዊ ፍቕሩን ሓርበኝነቱን ዝኸይድ ቅኑዕ ፖለቲካዊ ኣንፈት ብግቡእ ኣይተወነነን። ብስምዒት ዝምራሕ ግብራዊ ንጥፈታት ደኣምበር፡ ብዝተነጸረ ፖለቲካዊ መትከል ዝልለ፡ ደረባዊ ወገንነት ዘለዎ፡ ብስትራተጂን ስልትን ዝምራሕ፡ ሕጋዊ ትካላዊ ተሓታትነት፡ ናይ ኣረኣእያ ንቕሓትን ናይ ኣሰራርሓ ባህልን ኣይተኣታተወን። ስለዚ ከኣ ነቲ ሃገራዊ ፍቕሪ፡ ሓርበኝነት፡ ተወፋይነት ክሃስዮ’ዩ። ብኣሉታ ጸልዩ ንፋስ ከኣትወሉ’ዩ። ካብ’ዚ ሓደጋ’ዚ ንምድሓን “ውሑጅ ከይመጽአ መንገዲ ውሕጅ ጽረግ” ከም ዝተባህለ፡ ነቲ ሃገራዊ ፍቕርን ወተሃደራዊ ሓርበኝነትን ካብ ጽኑዕ ባይታ ዘበገስ ፖለቲካዊ ኩነታት ይፈጠር። ህዝቢ ኣብ ሕቶ ሓድነትን ሕቶ ፖለቲካዊ ደሞክራስን ዘለዎ ኣገንዝቦ ክሰፍሕን ክዓሙቕን ዝገብር ስራሕ ክስራሕ ኣለዎ። ፖለቲካ ብስነ-ሓሳባዊ ኣረኣእያ ‘ምበር ብተራ ጽልኢ፡ ግዝያዊ ወይ ኩነታታዊ ስምዒታዊ ረስንን ክምራሕ ኣይግባእን ዝብል ብገለ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ፕሮግራምን ኣረኣእያን ዘለዎም ውድባትን ግዱሳትን ብሱላትን ውልቀ ዜጋታትን ምኽርን ኣስተምህሮን ክወሃብ ጸኒሑ። እንተኾነ ንትምክሕትን ጽበትን ኣረኣእያታት ስዒሩ፡ ኣብ ተራ ጽልኢ ንዝተሰረተን ብስምዒት ንዝምራሕን ንጥፈታት ገሪሑ፡ መሪሓዊ ተራኡ ዝጻወተሉ ልዕልነት ስለዘየረጋገጸ፡ ከም’ቲ ዝድለ ኣይጸለወን። ስለዚ ከኣ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ንቕሓትናን ምሕደራናን ካብ’ቲ ኣቐዲሙ ዝተኣመተ ስኽፍታ ሓራ ክኸውን ኣይከኣለን።

ነቲ ንንየተሉ ኤርትራዊ ሃገራዊ ስምዒትን ሓርበኝነትን ዘዕቁብ፡ ንብሄራዊ፣ ሃማኖታዊ፣ ባህላዊ፣ ውድባዊ ብዙሕነትና ኣፍልጦ ዝህብን ዘኽብርን ድልዱል ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መንጸፍ ስለዘይተገብረሉ ፖለቲካዊ ባይታና መጋለቢ ትምክሕተኛታት፡ ጸበብትን ተበለጽትን ኮይኑ ሓሚዱ። መሰረታውን ዘይመሰረታውን ፈላልዮም ዘይሪኡ ወገናት በዚሖም። ንሕቶ መሰል ሕቶ ደሞክራሲ ብትሕቲ ሃገርነት ዝኸሱ ትምክሕተኛታት፡ ንናይ ሓባር ጸላኢ ዝኾነ መንግስታዊ ጉጅለን ኣብ ጎኖም ኮይኖም ዝቃለሱ ዘለው ውጹዓት ወገናትን ፈላልዮም ክሪኡ ዘይኽእሉ ጸበብቲ፡ ኣብ ፖለቲካዊ ንግዲ ዝተዋፈሩ ተበለጽትን ከም ድላዮም ዘውደኽድኽሉ ፖለቲካዊ ሜዳ ረኺቦም። እዞም ትምክሕተኛታት፣ ጸበብትን ተበለጽትን ሓለይትን መሲሎም፡ ነቲ ብደምን መስዋእትን ዝተረጋገጸ ኣወንታዊ ሃገራዊ ክብርታት የራኽስዎ ኣለው። ህዝቢ ፈታዊኡን ጸላኢኡን፣ ጠንቅን ሳዕቤንን፣ ፖሊስን ኣፈጻጽማን ፈላልዩ ከይርእን መሰሉ ንምኽባር ከይቃለስን ፖለቲካዊ ኣንፈት ብምድውዋስ ተስፋ ቆሪጹ ኣብ ማእከል ጎልጎል ዕኒይኒይ ክብል ዝከኣሎም ኩሉ ይገብሩ ኣለው።

ገሊኦም ካብ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ዝውስን ርሱን መድረኻዊ ዛዕባ ኣውጺኦም፡ ቅድሚ ኣሽሓት ዓመታት ናይ ዝነበሩ ዓሌታት ዘርኢ እናቖጸሩ፡ ልኡላውያን ሃገራትን ሓቚፈናኦም ዘለዋ ህዝብታትን ኣተሃናዂቶም ንምዕባለ ንድሕሪት ክዓጽፉ ዝሓልሙ፡ ገሊኦም ሃይማኖታዊ ረጽሚ ንምፍጣር ዝደናደኑ፣ ገለ ኸኣ ብመደብ ኣረኣእያታት ከይንጸር ከይጸሪ ክዛባዕ’ሞ ሕሰም ህዝቢ እናመሓደሩ ክርብሑ ወደኽደኽ ኣብ ዝብልሉ ወቕቲ ንርከብ ኣለና። ዝኾነ ሕብሪ እናተቐብኡን ኣስማት እናለዋወጡን ይምጽኡ ከኣ፡ ኩሎም ድሑራት፡ ኣዕነውትን በተንትን’ዮም። ብሓደ ግዜ ሕጂ ዝተፈጥሩ ከም ዘይኮኑ ምርዳእ’ውን ኣገዳሲ’ዩ። ትምክሕቲ ጽበትን በለጽን ካብ ቀደም ዝነበሩ፡ ብደሞክራስያዊ ኣረኣእያታት ዘይተገርሑ ድሕረታት’ዮም። ውጽኢት ኣብ ጽኑዕ ባይታ ናይ ዘይተሃንጸ ፖለቲካ ድማ’ዮም። ከም’ቲ “ ዓሻ ደሓን ኣሎ ሓው ዓሻ ሓሲምዎ ኣሎ” ዝተባህለ ከኣ፡ ንወነንቲ ድሕረት ዘሰክፎም ኣይኮነን። እቲ ጾር ኣብ ኣእምሮ ለባማትን ሓላፍነታውያንን’ዩ ዝዓርፍ።

ብዝኾነ፡ ሃገር ኢና ህዝቢ ኢና’ሞ በዞም ኣብ ባሕሪ ድሕረት ዝሕምብሱ ዘለው ወገናት ጥራሕ ንጽሎን ንግለጽን ኣይኮናን፡፡ ለባማትን ሓላፍነታውያንን ሰባት ትማሊ ነይረሙና። ሎሚ’ውን ኣለውና። ናብ ዝበዝሐን ዝተወጸዓን ሓፋሽ ዝወገኑ፡ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ዕላማታት ዝተሓንገጡ፡ ንነጻነትን ማዕርነትን ብሄራትን ሃማኖታዊ ኣምልኾን፡ ንኣወንታዊ ታሪኽ፣ ባህሊ፣ ቋንቋ ናይ ህዝብታት ክይዛባዕ ከይብለል ክሰፍሕ፡ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰል ክኽበር ብወግዒ ኣብ ፕሮግራም ቀሪጾም ንምዕዋቱ ዝቃለሱ ፖለቲካው ውድባት ትማሊ ነይሮም ሎሚ’ውን ኣለው። እዞም ኣርሒቖም ኣመትን ሓላፍነታውያንን ወገናት፡ እዚ ሕጂ ሓድሽ መሲሉ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘጻብብ ዘሎ ተስፋ ናይ ዝቖረጹ ድሑርን ኣዕናውን ስብከታት ከይሳዕረረ፡ ገለ ኣብ ጥንሲ እንከሎ፡ ገለ ከይጎበዘ ብቕሉዕን ሓውሲ ቅሉዕን ታተ ክብል እንከሎ ብተንታን በጺሐሞ’ዮም። ዓገብ ንበሎ ኢሎም ኣብ እዋኑ ገሊጾም’ዮም። ሕጂ’ውን ዓገብ ይብሉ ኣለው። ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ዝያዳ ናይ ህዝብን ሃገርን ሓላፍነት ዝስከም፡ እቲ ትምክሕተኛ፡ ጸቢብን ተበላጽን ዘይኮነ፡ እቲ ትርጉም ህዝባዊ ልኡላውነት ሓቢርካን ተኸባቢርካን ምንባርን ምዕባይን ብግቡእ ዝርዳእ’ዩ። ህዝቢ ድማ ክሰምዖም ክስዕቦም ኣለዎ። ንድሕረት ክጽየን ካብ ድሑራት ክእርነብ ኣለዎ። ትምክሕተኛታት፡ ጸበብትን ተበለጽትን ዝዘርእዎ ዘለው ናይ ድሕረት ኣረኣእያታት ግዜ ከይሃብካ ክግራሕ፡ ክምከት ክህረም ኣለዎ። ምዕባሌ ንድሕሪት ንዝዓጽፍ፡ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሃይማኖት ምስ ሃይማኖት ኣቀሓሒሩ ከተሃናኹት ንዝብገስ እሩም ኣቀራርባ ደኣምበር፡ ዝጻወር ትዕግስቲ ክህልወና ኣይግባእን።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 13-03-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel