እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 66 guests and no members online

እቲ መፍትሒ ተስፋ ምቑራጽ ዘይኮነስ፡ ተስፋ ዘቑርጽ ኣረኣእያን ኣሰራርሓን ምውጋድ’ዩ።

ካብ’ቲ ንነየተሉ ኣወንታዊ ባህላዊ ክብርታትናን ሃይማኖታዊ መምርሒናን ምስ ሰብ ወይ ሰባት ክትራኸብ እንከለኻ ቀዲሙ ክቐርብ ዘለዎ ሰላምታዩ’ሞ፡ ሰላም ጥዕና ይሃበለይ ከመይ ኣለኹም ኣዳለውቲ መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ? ምሉእ ጥዕናን ቅሱን ህይወትን ክህልወኩም እምነ። ብወገነይ እግዝኣብሄር ክብሩ ይስፋሕ ጽቡቕ ኣለኹ።

ዝኸብርኩም ኣሕዋት ክሳብ ሎሚ ኣንባቢ ደኣምበር ተሳታፊ ኣይጸናሕኩን። ሕጂ ግን ኣብ ከባቢየይ ካብ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝሰምዖን ብዓይነይ ዝሪኦ ምንቅስቓሳትን ዘተባብዕ ኮይኑ ስለዘይተራእየኒ፡ ወለድና ኣቕዲሞም ብምስላ ኣቢሎም “ጸገም እንተሎ መፍትሒ ኣሎ” ክብሉ ከም ዝገለጽዎ፡ ግዝያዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝተቖጻጸሩ፡ ሰብኣዊ ክብረትን ዜግነታዊ ሓላፍነትን ዘንጊዖም፡ ካብ ንቡር ንላዕሊ እንተሰስዑን ምሒር እንተጨከኑን ከሕርነና ደኣምበር ተስፋ ከቑርጸና የብሉን ዝብል መልእኽቲ ሒዘ ኣሃዱ ኢለ ኣለኹ። ከም ጀማሪ መጠን ኣብ ኣቀራርባይ ጉድለታት እንተደኣ ሃልዩ፡ ነቲ መሰረተ ሓሳብ ብዘይሃሲ ምትዕርራይ ብምግባር፡ ኣብ ናይ ኣንበቢ ዓምዲ ክተስፍሩለይ እላቦ።

ዝኸበሩኩም ደቂ-ሃገረይ፡ “ዘይተጸበኻዮ ምርካብ ኣይመርገም ኣይምርቓ” ከም ዝበሃል ንዓና ንኤርትራውያን ገጢሙና ዘሎ መስገደል፡ ብሓቂ ዘገርምን ዘሕፍርን’ዩ። ብዝተፈላለየ መልክዕን ደረጃታትን ዝግለጽ ኣስታት ንሓደ ክፍለ ዘመን ዝኸውን ንነጻነት፣ ንሰላም፣ ህዝባዊ ሓርነት፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ ማሕበራዊ ፍትሕን ቁጠባዊ ምዕባለን ዝተቓለሱ ህዝብታት ከም’ዚ ዝበለ ንኣዳም ገረሞ ዘብል፡ ፍጹም ብኣወንታ ዝግለጽ ዘይብሉ ጨካን ዘቤታዊ ስርዓት ከጋጥም የሰንብድ፡ የቖጥዕ’ዩ። ይኹን ዳኣምብር ብስንባደን ቁጠዐን ጥራሕ ዝፍታሕ ከምዘይኮነ ምርዳእ ድማ ኣገዳሲ’ዩ። ምርቓ ኣይኮነን፣ ብመርገም ዝመጽአ መዓት’ውን ኣይኮነን። እዚ ብእምነት ክሕደት ዝተፈጥረ ፖለቲካውን ምምሕዳራውን ጸገም’ዩ። ከም ንዓይ ዝርደኣኒ እዚ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ንሪኦ ዘለና ኣብ ማሕጸን ፖለቲካዊ ድሕረት’ዩ ተጠኒሱ፡፡ ምስ ተወልደ ከኣ፡ ነቲ ድሕረት እናራበሐን እናባለሐን ዝሰወደን መሰረቱ ክሳብ ዝርስዕ ኣብ መን ከማይ ዝበጽሐን ናይ ጥፋኣት ሓይሊ’ዩ። መፍትሒኡ ከኣ ርሑቕ እናማዕደኻ፡ ድሕሪት ተመሊስካ ዝመጻእካሉ ጉዕዞ ከመይ ነይሩ ገምጊምካ ፡ ካብ ኣወንታኡን ኣሉታኡን ክውሰድ ዘለዎ ትምህርቲ ብምውሳድ፡ ፖለቲካዊ ባህሪኻ፣ ዓቕምኻን ኣሰራርሓኻን ኣስተኻኺልካ መዓጣኻ ኣስጢምካ ምቅላስ’ዩ።

ኣነ ረኺበ ዘዘራረብክዎም ገለ ሰባት ግን፡ ከም’ዚ ዘይድየብ ጸድፊ ወይ ዘይፍታሕ ጸገም ዘጋጠሞም፡ ኩሉ ገይሮም ምስላጥ ዝኣበዮም’ሞ ተስፋ ዝቖረጹ ይመስሉ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ ቃልሲ ኒያቶም ኣብ ክንዲ ሓፍ ዝብል፡ “ከላእ” ትብል ቃል ክደጋግሙ ንካልኦት ክኹንኑ ክራገሙ ወርቃዊ ግዜኦም ብዘይዝኾነ ፍረ ከባኽንዎ ይረኣዩ። እዚ ሰባት ተወዳዲቦም ንጸቢብ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓታቶም ክብሉ ዝፈጠርዎ ጸገም’ዩ። ኣብ ቅድሚ ዝነቕሐን ዝተወደበን ሓፋሽ ከኣ ደው ክብል ኣይክእልን፡፡ ዝተዛብዑ ፖለቲካዊ ኣረኣእያታት ብምስትኽኻል፡ ብሓባርን ብጽንዓትን እንተገጢምናዮ፡ ኣብ ሓጺር ግዜ ነበረ ዝኸውን ኳና ስርዓት’ዩ፡ ኢልካ ምኽሪ ምስትልግሰሎም፡ ነቲ ምኽሪ ንዘይምቕባል ኣየውፍር ኣየእቱ ዝኾነ መልሲ ይህቡኻ። ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሞራላዊ ውድቀት ወሪዶም፡ ፖለቲካዊ ንቕሓቶምን መስመሮምን እንታይ ድዩ ዝብል ኢልካ ምስ እትፍትሽ ግን፡ እቲ ሓቂ ይበርሃልካ። ኣቐዲሞም ናትና ዝብልዎ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ዕጥቂ ከምዘይነበሮም፣ ገለ ብይባሃል ይግበር ኣሎ፡ ብስምዒት ዝተጸንበርዎ፣ ገለ ብመደብ ንውልቆም ከም መርከቢ እንጀራ ክጥቀምሉ ዝኣተውዎ፣ ገለ ከኣ ናቶም ኣወንታዊ ኣበርክቶ ከይገበሩ ቀዳማይ ካልኣይ ድግሪ እናበሉ ጉዳይ ትምህርቶም ምስ ዛዘሙ፡ ብዝላ ኣብ ቅርቅርቲ ናይ’ቲ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኮፍ ክብሉ ክብረ ዝና ዝደልዩ ኮይኖም ትረኽቦም።

ብናተይ እምነት ግን፡ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ ደላዪ ውልቀ ዝና’ዩ። ገባቲ’ዩ። ዓመጺ ድማ’ዩ። ነዚ ከም’ዚ ዝበለ ጉጅላዊ ምትእኽኻብ ከኣ፡ ፍጹም ኣንጻሩ ብዝኾነ ህዝባውነት፣ ፍትሓውነት፣ ጽንዓት፣ ተወፋይነት፣ ፖለቲካዊ ብልሕን ብቕዓትን ደኣምበር፡ ነቲ ናቱ ብዝመስል ባህርን ኣሰራርሓን ገይርካ ክትስዕሮ ዝከኣል ኣይኮነን። ንሱ ዝኽተሎ ዘሎ ኣገባብ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሕግን ዘሽካዕልል ካብ ኮነ፡ ንህዝብን ሕግን ዝምእዘዝ ፖለቲካዊ ለውጢ ንምምጻእ ብኩለንተናኻ ዕጡቕ ምዃን ይሓትት። ስለዚ መሰረት ውልቀ መላኺ ንምንቃልን ትካላዊ ኣዕንዱ ሃደሽደሽ ከም ዝብል ንምግባርን ቀንዲ መፍትሒ፡ ብሃውሪ ጎይኻ ኣብ መንገዲ ተስፋ ምቑራጽ ዘይኮነስ፡ ተስፋ ዘቑርጽ ኣረኣእያን ኣሰራርሓን ንምውጋድ ምቅላስ’ዩ።

ወደሓንኩም መሰረት’የ፡

ካብ መዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ፡

ካብ መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ ወግዓዊት ልሳን ደ.ግ.ሓ.ኤ, ቁ 16 መጋቢት 2017 ዝተወሰደ

ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 15-05-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel