እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 82 guests and no members online

ዝማዕበለ ኣተሓሳስባ ሒዝና ምስ ኩነታት ንመርሽ፡

ሎሚ ኣብ ዓለማዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ውሽጢ’ዚ ርብዒ ዘመን ክዝመረሉ ካብ ዝጸንሐ ገዛኢ ኣተሓሳስባታት፡ ብመልክዑ ፍልይ ዝበለ ተርእዮታት ይንጸባረቕ ኣሎ። ድሕሪ ምዝዛም ዝሑል ኲናት ዓለም ብወሳኒ መልክዑ ንዝተወሰኑ ዓመታት በተሓሳስባን ብተግባርን ብሓደ ዳኛ’ያ ክትምራሕ ጸኒሓ። መንግስታት ፖሊሲ ካብ ምቕራጽ ወጻኢ ኢዶም ዘየእትውሉ፡ ኣፍ ደገኦም ክፉት ገይሮም፡ እነሆ ፈረስ እነሆ ሜዳ ቁጠባዊ ዓቕሚ ዘለዎ ይጒየ ዝያዳ ይሃብትም፡ ዓቕሚ ዘይብሉ ድማ ካብ ውድድር ወጺኡ፡ ኣብ ምሕረት ተዓወቲ ፖሊሲ ነጻ ዕዳጋ ዝኾኑ ነጋዶ ይውደቕ ዝብል መልእኽቲ ብዘለዎ ቁጠባዊ ፖሊሲ’ያ ክትምራሕ ጸኒሓ። እወ ብሕጊ ዕዳጋ እናተመራሕካ ክንዲ ዝዓቕምኻ ጎይኻ ኣብ ዝኾነት ሃገር ሰሪሕካ ሃብቲ ከተኻዕብት ትኽእል ኢኻ ዝብል መዝሙር’ዩ ገዛኢ ኮይኑ ጸኒሑ። ብርግጽ’ዚ በቲ ናይ ኒዮሊበራሊዝም ፍልስፍነኦም ዝምራሕ ኣካይደኦም ብዘይምዝንጋዕ እዩ።

ዘመኑ ዘመነ ጉሎባላይዜሽን’ዩ፡ ብመሰረት ሕጊ ነጻ ዕዳጋ፡ ሕጋዊ ክጥዕታት ክሳብ ዘማላእካ ኣብ ደስ ዝበለካ ኩርናዕ ናይ ዓለምና፡ ንግድን ወፍርን ከተካይድ ዝኽልክለካ የለን። ዘመን ሰልጢኑ’ዩ። ሎሚ ዘድሊ ትምህርቲ፡ ገንዘብን ስራሕን ጥራሕ’ዩ። መንግስታት ኣብ ሃገሮም ይኹኑ ሃገራዊ ዶባቶም ኬላታት ተኺሎም ንጥፈታት ንግድን ወፍርን ክቆጻጸሩ የብሎምን። እንተደለዩ’ውን ኣይክእሉን። ዕደጋታት ብብዝሕን ዓይነትን ፍርያት’ዩ ክምራሕ ዘለዎ ኣብ ትሕቲ ዝብል ተጽዕኖ ኢና ጸኒሕና። ኣብ’ዚ ልዕሊ 25 ዓመታት ውጽኢቱ ብተግባር ከም ዝተራእየ ከኣ፡ ጸጋታት ዓለምና ብውሑዳት ሰባት ክግበት፡ ቢሊዮናት ከኣ በቲ ዝተሓተ ደረጃ ህይወቶም ምምራሕ ስኢኖም ኣብ ዓዘቕቲ ድኽነት ክወድቁ ዝኾነሉ ኩነታት ይከሰት ዳኣምበር ገለ ገለ ሃገራት ክብዚ ውድድራት’ዚ ተረቢሐን ንቕድሚት ዝወጻ ኣለዋ እየን። ብሕጋዊ ድዩ ብዘይሕጋዊ መወዳደሪ ዝረኸቡ ሃብታማት ዝያዳ ክህብትሙ፡ መበገሲ ዘይብሎም ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ህይወቶም ዝመርሑ ከኣ ዝያዳ ክደኽዩ ተራእዮም።

በዚ ገዛኢ ኮይኑ ዝጸንሐ ኣተሓሳስባ ዝተጸልው ብዙሓት ሰባት፡ ብዓይኒ ቁጠባ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ምዕቃብ ኣወንታዊ ታሪኾም፣ ባህሎም፣ ቋንቋኦም፣ ሃገራዊ መንነቶም፣ ሃይማኖታዊ መምርሒኦምን ስነ-ምግባሮምን ሸለልትነት ከርእዩ፡ ክሳብ ዓለማውነት ብዝብል ኣተሓሳስባ ተገዚኦም ክኸዱ ተራእዮም’ዮም። ነዚ ዓለማውነት ዝብል ብዙሓትን ድኻታትን ብቐሊል ዘይረኽብዎ ኣዝዩ ዘተሃራርፍ ጭርሖ፡ ገለ የወሃት ብኣቋራጭ ሰብ ጸጋ ክኾኑ ተተስፍየምሉ’ዮም። ሎሚ ግን ብኣንጻሩ ዝመስል ኣተሓሳስባ ዝምዕብል ዘሎ ይመስል። ነናትና ንሓዝ፣ በብሃብትና፡ ባህልናን ቋንቋናን ንጠቐም፣ ሃገራዊ ልኡላውነትና ነኽብር ዝቓንኡ ሓድሽ ፖለቲካዊ ንፋስ፡ ካብ’ቲ ግሎባላይዜሽንን ነጻ ዕዳጋን ናይ ኒዮ-ሊበራሊዝም ኣተሓሳስባ ዝተሃንደሰሉ፡ ኣመራርሓ ዝወሃበሉን ዝውደሰሉን ቦታ ይነፍስ ኣሎ።

እዚ ብዙሓትን ድኻታትን ካብ ፖለቲካዊ ድቃሶም ክበራበሩ፡ ክነቕሑ፡ ካብ ናይ ተሓንጋርነት ድኹም ሕልና ሓራ ኮይኖም፡ ውሽጣዊ ኩነታቶም ፈቲሾም፡ ዝግራሕ ገሪሖም፡ ዝጽረግ ጸሪጎም፡ ኣብ መሬቶም ታሪኾም፡ ባህሎም፡ ቋንቋኦም ዓቂቦም ብመንነቶም ተሓቢኖም ብረሃጾም ተዓንጊሎም፡ ዝነብርሉ ኩነታት ክፈጥሩ ከም ዘለዎም ዘመላኽት’ዩ። ከም’ቲ ነናትና ንሓዝ፣ ብናትና ንኹራዕ፣ ቀዳምነት ንምፍታሕ ውሽጣዊ ጸገማትናን ውሽጣዊ ህዝባዊ ረብሓናን ንስራሕ ብዝብል ቅኒት ዝኸይድ ዘሎ ሓድሽ ምዕብልና፡ ንሕና ኤርትራውያን ከም ኣካል ኣምሳል ማሕበረ-ሰብ ዓለም፡ ዓለማዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናበይ የምርሕ ኣሎ ብግቡእ ከነንብብ ይግባእና። ካብ ፍትሓውነትን ሓባራውነትን ንጹር መርገጽና ዝብገስ፡ ብደረጃ ዞባ፣ኣህጉርን ዓለምን ከነኽብሮም ዘለና ስምምዓትን ክንፍጽሞ ዘለና ግዴታ ከይዘንጋዕና፡ ብቐዳምነት ናብ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጸገማትና ትኹረት ብምግባር፡ ኣንጻር መላኺ መንግስታዊ ጉጅለ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ሓርነታዊ ቃልሲ ጎልቢቱ ኣብ ዓወት ዝበጽሓሉ ባይታ ክንፈጥር ኣለና።

ህዝብታትና ዘሕልፍዎ ዘለው ሕሱም ፖለቲካዊ ጭቆናን ርእሲ ዘድንን ድኽነትን መን ኣምጺእዎ ዋላ’ኳ ንኹሉ ብሩህ እንተኾነ፡ መራሒ ስማዊ ውድብ ህግደፍ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ናይ 2017 ኣብ ዕለታት 27-28 ጥሪ 2017 ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ፡ ኣብ ዓመተ 2016 ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኣብ’ዚ 25 ዓመት ዘሕለፈ ዘመን ስልጣኑ፡ ኣብ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባውን ማሕበራውን ጉዳያት፡ ዋላ ሓንቲ ከም ዘይተሰርሐ ናይ ባዶ ውጽኢት ጸብጻብ ብምቕራብ ኣረጋጊጹልና ኣሎ። ነዚ ጥረ ሓቂ’ዚ ብግቡእ ተረዲእና፡ ካብ መቑሕ ምልኪ ከይንገላገል ሓሊኹ ሒዙና ዘሎ፡ ድሑር ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ስዒርና ክንወጻእ ኣለና። ኩሎም ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ኣብ ውዑይ ዕድመ ዝርከብ ወሳኒ ናይ ለውጢ ሓይሊ ዝኾነ መንእሰይ ወለዶ ድማ ብፍላይ፡ ብትምክሕቲ፡ ጽበትን በለጽን ዝግለጽ ድሑር ኣተሓሳስባ፡ ጸረ-ህዝባዊ ቃልስን ስሉጥ ዓወትን ምዃኑ ብምርዳእ፡ ነዚ ግዜ ዘይህብ ኣሰካፊ ውሽጣዊ ኩነታትና ንምልዋጥ ብቑም ነገር ሒዝካ፡ ብዝተወደበን ዝተወሃሃደን ኣገባብ ምርብራብ የድሊ።

መንእሰይ ንጸላእን ዝጥቀመሉ ሜላታትን ከለልን ከበርዕንን፣ ካብ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ክረኽቦ ዝነበሮ ግን ብከም’ቲ ዝደለ ዘይረኸቦ ፖለቲካዊ ደገፍ፣ ንሱ ባዕሉ ክወስዶ ዝነበሮ ተበግሶ’ሞ ብዝተፈላለዩ ባዕላውን ወድዓውን ምኽንያታት ዘይወሰዶ ኣብ ጸብጻብ ብምእታው፡ መንፈሳውን ነገራውን ዓቕምታቱ ኣዋዲዱ ብተግባር ኣብ መሳርዕ ቃልሲ ተሰሊፉ ልሉይ ተራኡ ከበርክት ኣለዎን ይግባእን። ውሽጣዊ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ጸገምካ ከይፈታሕካ ቅሱን ህይወት ምሕላፍ ኣይከኣልን። ኣብ ዝሩግ ፖለቲካዊ ኩነታት እናነበርካ ድማ፡ ዓለማዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናበይ የምርሕ ኣሎ ከተለልን ነብስኻ ክትሰርዕን ኣይትኽእልን። ስለዚ ነብስና ሰሪዕና ዓለማዊ ኩነታት ናበይ ይምዕብል ኣሎ ከነንብብን ብዝጥዕመና ኣንፈት ክንከይድን መታን ክንክእል፡ ዝማዕበለ ኣተሓሳስባ ሒዝና ምስ ኩነታት ንመርሽ።

ካብ መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ ወግዓዊት ልሳን ደ.ግ.ሓ.ኤ. መጋቢት 2017 ቁ 16 ዝተወስደ

ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 17-መጋቢት 2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel