Print 

ጻውዕት ንሰፊሕ ልዝብ ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ኤውሮፓ/ኸ ኣብ ጀርመን

ዝክበርክን ኣሓት ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ እቲ ኣጋጢሙና ዘሎ ኩነታት መግለጺ ዘየድልዮ ናይ ብርሰት ሰዓታት ምኻኑ ንርእዮ ኣሎና ።ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ድማ ትብዓት ንተቀይሮ ይሓትት ፡ሰለ ዝኮነ ደቂ-ኣንስትዮ እጃምና ንምውሳድ ንዳሎ ሰለ ዘሎና ኣብዚ ሰፊሕ ናይ ልዝብ መዓልትታት ንኩልክን ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ እተን እምቢ ንዓመጽ !! ንመሰለይ ባዕለይ!! ዝበልና ካብ 28,29,30.04. 2017 ጀርመን ተራኪብና ንለውጢ ከነሰፍል ቦታን ግዜን ተዳልዩ ኣሎ።

ዕላማና፥

1,ናይ ሓባር ተርድኦ ንምጥራይ ብዛዕባ ጾታና።

2, ኣተሃላልዋና ምምዛንን፡ ከመይ ኢልካ ብሓባር ትሰርሕን።

እዚ ጻውዒት ንኩልና ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ኤውሮጳ ንርክብ ብውልቀ፥ ብማሕበር፥ ብወድብ፥ ብሰልፊ፥ ብዝያዳ ድማ ነተን መንእሰያት ደቂ ኣንስት ኣድሚቁ ዝጽውዕ፥ ናይ ሐቢርካ ምስራሕን ተቀይሮ ብሓሳብ ኮነ ብተግባር ንምዕዋት ዝዓለመ እዩ።

ብድሓን ምጽኣ

ንመሰልና ባዕልና!!!

ንከቡር ወፈያ ኣቀዲምና ነመስግ፣

Initiative Erit-Frauenverein e.v DE69 5085 0150 0028 0131 83