እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 23 guests and no members online

ተጋ/ስብሓት ነጋ ምስ ጋዜጣ ወይን ካብ ዝገበሮ ሰፊሕ ቃለ-መጠይቕ ዝተወስደ

                                           ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል

ወይን፡- ኣብ መንግስቲ ሻዕብያ ከም ሃገር እናተኸተልናዮ ዝመጻእና ፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ዝድለ ውጽኢት ከምዘየምጸአ ብዙሓት ሰባት ዝዛረብሉ’ዩ። ብፍላይ ከኣ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ምስ’ቲ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዝተፈላለያ ሃገራት ይገብሮ ኣሎ ዝበሃል ብምትእስሳር ቀጻሊ ዕዳ ህዝቢ ትግራይ’ዩ ይበሃል፡ ኣብ’ዚ እንታይ ርእይቶ ኣለካ?

ተጋ/ስብሓት፡- ኣነ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ እቲ ክሳብ ሕጂ ዝነበረ ፖሊሲ ጉድለት ነይርዎ ዝብል እምነት የብለይን። ምናልባት ሕጂ ክስተኻኸል ኣለዎ ዝበሃል እንተሃልዩ ከኣ፡ እቲ ውሳነ ናይ ዝለዓለ ኣካል’ዩ ክኸውን። ኣብ’ቲ ክሳብ ሕጂ ዝነበረ ፖሊሲ ኣብ ኣፈጻጽማኡ ድኽመት’ዶ ነይሩ ይኸውን ዝብል ሕቶ ኣለኒ። ማለት ፈተውቲ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ምልዕዓል፣ ኣብ ምስላፍ ውሱናት ጉድለታት ይህሉ’ዶ ይኸውን እብል። ምስ’ዚ ተተሓሒዙ ምስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኣይሰላም ኣይኲናት ኩነታት ዘሎ ጥቕዓት ወይ ጉድኣት እንተርኢና ክልቲኡ ህዝብታት’ዩ ዝጥቃዕ ዘሎ። እቲ ቀንዲ መጥቃዕቲ ወይ ጉድኣት ከኣ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ’ዩ ዘሎ። ፍሉጥ’ዩ ምስ ኤርትራ ሰላም እንተንኸውን ንሕና’ውን ከም ህዝብን ሃገርን ንረኽቦ ጠቕሚ ኣሎ። ሰላም ብዘይምህላው ዝጎድለና ነገር ከም ዘሎ ፍሉጥ ነገር’ዩ። ግን ምስ’ቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓልፎ ዘሎ ህይወትን ዝበጽሖ ዘሎ ጉድኣትን እንተነጻጺርናዮ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እምብዛ ዝገደደ’ዩ። ብዓይኒና ንሪኦ ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ናብ ስደት’ዩ ዝኸይድ ዘሎ። እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ’ውን ብትንትን ዝበለ’ዩ። ኣብ ኤርትራ ናይ መንግስቲ ምውዳቕ (Failed State) ሓደጋ’ዩ ኣንጸላልዩ ዘሎ። እዚ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ነዚ’ዩ ዘመልክት። ኣብ ኤርትራ ዘለው ዓፋር፣ ኩናማ፣ ሳሆ፣ ትግረ ዋላ’ውን እቶም ትግርኛ ተዛረብቲ ዝተበታተኑ’ዮም። ነዚ ሓቂ’ዚ ዝርዳእ መንግስቲ ድማ የለን ኣብ ኤርትራ። ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ድኽመት ናይ’ቲ ስርዓትን ዝፈልሕ ዘሎ ስምዒት ህዝብን እንተተዓዚብናዮ ኣብ ኤርትራ ውድቀት መንግስቲ ኣየጋጥምን ኢልካ ክትዛረብ ኣይከኣልን። ኣብ ከም’ዚ ኩነታት ኣባና ክበጽሕ ዝኽእል ሓደጋ ንቕድሚት’ዩ ዘሎ። ህዝቢ ኤርትራ ይብተን ኣሎ። ስለዚ ኣብ ክሊቲ ፖሊሲና ኮይና እዚ ከይኸውን ነቲ ህዝቢ ምልዕዓል’ዶ ምተኻኣለ ነይሩ ዝበልኩ’ውን ነዚ’ዩ። ኣብ ደገ ምስ ማሕበረ-ሰብ ዓለም እናተረዳዳእና እናገብርናዮ ዝመጻእና ተጽዕኖ’ውን ካብ’ቲ ዝሰራሕናዮ ንላዕሊ ምኸድና’ዶ ነይርና እብል።

እንተኾነ እቲ ኣብ ኣስመራ ዘሎ መንግስቲ ካብ ዕግርግር ወጻኢ ክነብር ኣይክእልን’ዩ። ሓደ እዋን ሓሰን ጉሌድ ናይ ጅቡቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብመሰረቱ ካብ ዕግርግር ወጻኢ ክነብር ኣይክእልን። ህይወቱ’ውን ዕግርግር’ዩ ኢልዎ ነይሩ። ትኽክል’ዩ እቲ መንግስቲ ህውከት ክሃድን ዝመሰዮ’ዩ። ናብ ዕግርግር ይኣቱ’ሞ በዝን በትን መተዓረቕቲ ይመጽእሉ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ብተፈጥሮኡ ብዘይ ህወከት ክነብር ኣይክእልን። ኣብ ቀረባና ናብ ደቡብ ሱዳን፣ ናብ ሶማልያ /ኣልሸባብ/ ዝገብሮ’ሞ ይጽንሓልና ናብ ሲሪላንካ’ኮ ከይዱ ነይሩ’ዩ ሻዕብያ ህወከት ከድሊ። ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ድማ ምስ ኢራን /ሑቲ/ ዓሪኹ ምንባሩ ዝፍለጥ’ዩ። ሕጂ ድማ ኢራን ገዲፉ ናብ ስዑዲ ዓረብ ከይዱ ኣሎ። እዚ ዘርእየና ነገር እንተሃለወ መንግስቲ ኤርትራ ክትግምቶ ዘይትኽእል ፖለቲካዊ ሕማም ዝሓመመ ጉጅለ ምዃኑ’ዩ። መንግስቲ ኤርትራ ሎሚ ምስ ስዑዲ ኣሎ ጽባሕ ዝበርተዐ ዕግርግር እንተተፈጢሩ ናብኡ ክኸይድ’ዩ። በከም’ዚ ገንዘብ ከምዝረክብ ዝፍለጥ’ዩ። ገንዘብ ንበይኑ ግን ሃገር ኣይሰርሕን። ሰላም’ውን ኣየምጽእን።

መንግስቲ ሻዕብያ ገንዘብ ዝረኽበሉ ወይ ስሙ ዝጽወዓሉ ኣጋጣሚ እንተረኺቡ ንህዝብን ሃገርን እንታይ ጠቕምን ጉድኣትን ኣለዎ ከየገደሶ ሃሊሉ’ዩ ዝኣትዎ። ብዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ገዛእ ርእሱ ዕዮ ገዛ ዘይብሉ መንግስቲ’ዩ። ጉዳይ ኤርትራ ጉዳዩ ኣይኮነን። ስሙ ጥራሕ ይጸዋዕ። ዝና ይርከብ ካልእ ኣይገድሶን’ዩ። ሕጂ ምስ’ቶም ንዓና ዝጸልኡ ጥልዕ ጉንብሕ ምባሉ ኣየገርምን ዝነበረን ዘሎን’ዩ። ኣብ’ታ ሃገር ዘሎ ኩነታት እንተርኢና፡ ንሱ ዝበላ ዝሰምዕን ዝትግርብን ህዝብን መሪሕነትን’ዩ ፈጢሩ ዘሎ። ዝኣዘዞ ዝሰርሕ መሪሕነት ወይ ከኣ በብዘለዎ ዝኸድዕ፡ በዚ ኣቢሉ ድማ ነጻ ዝወጽእ መሪሕነትን ህዝብን ‘ዩ ዘለዎ። እንተንሕና ካብ ከም’ዚ ይምሓረና ኢና ንብል። ዝኣዘዝናዮ ዝሰርሕ ህዝቢ ኣይንፈጥርን። ንሕና እቲ ህዝቢ ዝበለና ክንሰምዕ፡ ህዝቢ ሕማቕ ስለዘይደሊ ዝበለና ክንሰምዕ ጥራሕ’ውን ዘይኮነ ዝበለና ክንገብር ኣለና።ሻዕብያ ግን እዚ ዝገብሮ ዘሎ ክገብር ካብ ፈለማ መን ከማኻ እናበለ’ዩ ኣዕሽይዎ። እዚ ትምክሕታዊ ኣረኣኣእያ’ዚ ከኣ ዓቢ ሓደጋ’ዩ። ንሕና’ውን ካብ’ዚ ክንመሃር ኣለና። ብዝኾነ ሕጂ ኩነታት ኤርትራ ቅርጺ ዘለዎ መንግስቲ ናብ ዘይብሉ ብርኪ በጺሑ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ዘይኮነስ ሓደ ሰብ’ዩ ዘሎ። ብዝኾነ እቲ ኩነታት ንክልቲኡ ህዝብታት ሓደጋ’ዩ። ስለዚ ሕጂ ናይ ፖሊሲ ለውጢ እንተሃልዩ መንግስቲ ዝሓስበሉ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል። በዚ በለ በቲ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ንኢትዮጵያ ስራሓ ከይትሰርሕ ዝገብር ኣይኮነን። ኣሉታዊ ጽልዋ ኣለዎ፡ ግን ከኣ ባዕልና እንተዘይሓሚቕና ዕዮ ገዛና ካብ ምስራሕ ዘትርፈና ግን ኣይኮነን። ክሳብ ሕጂ’ውን ይቕሬታ ህዝቢ ትግራይ ክቕየም ይኽእል ይኸውን፡ በቲ ዘሎ ኩነታት መሰረታዊ ዝኾነ ጉድኣት በጺሑና’ዩ ኣይብልን። እዚ ምስ በልኩ ህዝቢ ትግራይ ልክዕ ከም’ቲ ኣብ ኢትዮጵያ ትምክሕተኛ ዝበሃል ጸቢብ ዝበሃል ህዝቢ የለን ኢሉ ዘይቕየም፡ ንህዝቢ ኤርትራ’ውን ክቕየም የብሉን። ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ክሕይል ክተርር ኣለዎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ንዝመጽኡ ስደተኛታት ዘለዎ ፖሊስን ኣተሓሓዛን ዝምስገን’ዩ። እዚ ብሰፊሑ ናብ ህዝቢ ክወርድ ኣለዎ።

ወይን፡- ዘየልዓልናዮ ክሓልፍ ትደልዮ መልእኽቲ እንተለካ?

ተጋ/ስብሓት፡- ብቐንዱ ክግለጾም ካብ ዝደሊ ጉዳያት ሓደ፡ ዝኾነ ሰብ ኣብ’ቶም ዝሃብክዎም ሓሳባት ዝመስሎ ርእይቶ ክህብ ይኽእል’ዩ። ሰባት እቲ ዝገለጽክዎ ድኽመታት ነቶም ቅድም ክብል ኣብ’ቲ ኣመራርሓ ዝነበርና ነጻ ዘውጽእ፡ ነቲ ሕጂ ዘሎ መሪሕነት ድማ ዝወቅስ ገይሮም ክውስድዎ ኣይግባእን። እቲ ድኽመት ናይ ኩልና’ዩ። ምኽንያቱ ናይ 15 ዓመት ድኽመት ኢና ንግምግም ዘለና። ካልእ እቲ ዝተቓለሰ ህዝቢ፡ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኢትዮጵያ’ውን ኣይተቓለሰን ኣይብልን። ነቲ ዘለዎ ዝወደቐ ናብራ ብዝግባእ ምግንዛብ ከድልዮ’ዩ። ከም ትግራይ ዋላ ከም ኢትዮጵያ ኣብ ዝወደቐ ናብራ ኢና ዘለና። ከም’ዚ ኢልና ኣይንነብርን። ካልኦት ናይ ዓለም ህዝብታት፡ ከም በዓል ጃፓን፡ ጀርመን ዝበጽሕዎ ደረጃ ምዕባለ ክንበጽሕ ኢና ክብል ኣለዎ። ምኽንያቱ ካብ ዝወደቕናዮ ገና ኣይተሳእናን ዘለና። ካብ’ቲ ዝጸንሐ ብዝበለጸ ጽኑዕ መርገጽ ክሕዝ ኣለዎ። ከምኡ እንተተገይሩ ዝፍጠር ሓይሊ ብቐሊሉ ዝረአ ኣይኮነን። ከም’ዚ ዝበለ ሓይሊ እንተተፈጢሩ ከኣ ንሎሚን ጽባሕን ዘገልግል’ዩ። በዚ ሎሚ ዘለናዮ እንተመዚናዮ ግን ኣይኮነን ንጽባሕ ዝኸውን ንሎሚ ዝኸውን ሓይሊ’ውን የብልናን። ኣመራርሓ ዝበሃል ከኣ ንሎሚ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ንጽባሕ ዝኸውን ሓይሊ ዓቕሚ ሰብ’ዩ ከፈጥር ዘለዎ። ከምኡ ክግበር እንተደኣ ኮይኑ ድማ፡ ዝነቕሐ ዝበቕዐን ዝተወደበን ኣመራርሓ ክፍጠር ኣለዎ። ምኽንያቱ እቲ ዝነቕሐ ዝበቕዐን ዝተወደበን ኣመራርሓ’ዩ ዝነቕሐን ዝተወደበን ህዝቢ ዝፈጥር። እዚ ጾር’ዚ ብቐንዱ ኣብ’ቲ ዝለዓለ ኣመራርሓ ዝወድቕ’ዩ። ብኩለንተንኡ ዓርሞሸሽ ዝኾነ ኣመራርሓ እንተተፈጢሩ ኣብ ትግራይ ዝተደጎለ ዓቕሚ ዘለዎ፡ ክውደብ ዝኽእል፡ ተወዲቡ ተኣምር ክፈጥር ዝኽእል ሰብኣዊ ጸጋ ኣሎ። ከም’ዚ ንምፍጣር ክንሰርሕ ኣለና። ካብ’ዚ ወጻኢ እዚ ጉዳይ ነቲ ውድብ ዝምልከት’ዩ ዝኸውን።

ኣብ ምግምጋም ዘሎ ጸገም ብዝግባእ ክረአ ኣለዎ። ክንግምግም እንከለና መጀመሪያ ትካላዊ ውዳበታትን ኣብኡ ዘሎ ዓቕምን’ዩ ክገምገም ዘለዎ። ተቐዳዲምና ውልቀ ሰብ ክንግምግም የብልናን። ህወሓት፡ ጉባኤኡ ዘሕለፎም ውሳነታት፡ ማእከላይ ኮሚቴኡ፡ ፖሊት ቢሮኡ፡ ካልኦት ትካላዊ ውዳቤታትን ምግምጋም የድልዮ። ብኸም’ዚ ክንግምግም እንከለና ቀንዲ ትኹረትና እቲ ትካል ወይ እቲ ውድብ ሰብ’ዶ የፍሪ ኣሎ ወይስ ኣየፍርን ዝብል ክኸውን ይግባእ። ነዚ ምስ ገበርና ንውልቀ ሰብ ክንግምግም ንኽእል። ኣብ’ዚ ኮይና ድማ እከለ ጽቡቕ ሰሪሑ እከለ ወዲቑ ክንብል ንኽእል። ብናተይ እምነት ነቲ ውድብን ነቲ ትካልን ብግቡእ እንተገምጊምናዮ ወልቀ ሰብ ምግምጋም እንተተረፈ’ውን ብዙሕ ዝጎድእ ኣይኮነን። ውድብን ትካልን ከይገምገምካ ሰብ ምግምጋም ግን ዓቢ ክሳራ’ዩ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ገምጋማትና እናተዓዘብክዎ ዝመጽእ ዘለኹ ግን፡ ብሰብ ጀሚርካ ብሰብ ምውዳእ’ዩ። ኣነ ፖሊት ቢሮ እንተደኣ ኮይነ እቲ ትካል ብዝግባእ ምስተገምገመ’የ ክግምገም ዘለኒ። ስለዚ ትካል ከይገምገምካ ናብ ውልቀ ሰባት እናዘለልካ ክስቶ ከምዚ’ዩ ክስቶ ከምዚ’ዩ ምባል፡ መንገዲ ዕንወት’ዩ።

ምስ’ዚ ተደሪቡ ክረአ ዘለዎ ጉዳይ፡ ኣብ ገምጋማት በለጸኛታት ምህላዎም’ዩ። ሓደ ስቕ ኢሉ ጸኒሑ፡ ሰብ ሓሳብ ክህብ ምስረኣየ ርእይቶ ዝህብ። ጎይታኡ እንተተዛሪቡ ዝድግፍ፡ ጎይታኡ እንተተቓዊሙ ዝቃወም፡ ከይሰምዐ፡ ከይረኣየ፡ ዝድግፍ ከምኡ’ውን ከይሰምዐን ከረኣይን ዝቃወም ሓሳብን ሰብ ዘይፈሊ ተበላጺ ኣሎ። ኣብ’ዚ እቲ ለኣኺ ወይ ጎይታ ድዩ ተበላጺ ወይስ እቲ ተላኣኺ እንተይልና ክልቲኦም ሕማቓት’ዮም። ዝኸፍአ ሕማቕ ግን እቲ ተላኣኺ’ዩ። ስለዚ ነዞም ከም’ዚኦም ዝበሉ ከይረኣዩን ከይሰምዑን ክድግፉ ወይ ክቃወሙ ወሲኖም ዝኣትው፡ ካብ ፖሊት ቢሮ ክሳብ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ዝርከቡ ትካላት ውዳቤታት፡ ሻዕቢያ ወይ ካልእ ሓይሊ ብጸላእነት ካብ ንጽውዕ ቀንዲ ጸላእትና እዚኦም’ዮም። ምኽንያቱ ናይ ውሽጢ ጸላኢ’ዩ ሓደገኛ። ድሕሪ መስዋእቲ መለስ ኣብ ዝተኻየደ መበል 11 ጉባኤ ኣባይ ወልዱ መድረኽ እናመርሐ እንከሎ ንዓይ ዘሐጎሰኒ፡ ኣብ ውድብና ምንጥቕቓን ምጥቕቓዕ ኣሎ ኢሉ ሰለስተ ግዜ ተዛሪቡ ነይሩ። እቲ ጉባኤ ግን እዚ ብኸመይን ኣበይን’ዩ ዝረአ ኢሉ ኮሚቴ ኣጣይሱ ክርኢ ኣይከኣለን። ኣበይ ዝበሎ ግን ትኽክል’ዩ። ግን ከምኡ ጥራሕ ተባሂሉ ተሪፉ። ካብ’ዚ ዝኸፍእ ሓጥያት ስለዘየለ ክጻረ ነይርዎ።

ካልእ ምስ’ዚ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ዘለና፡ ዕግበት ዝምልከት’ዩ። ዕግበት ኣዝዩ ሓደገኛ’ዩ። ዕግበት እናገለጻ ዝወደቓ ውድባት ብዙሓት ክጽውዕ ይኽእል’የ። ሓደ ውድብ ክውድቕ እንተደኣ ኮይኑ ዕግበት’ዩ ዘንጸባርቕ። ነቲ ክሰርሖ ዝግበኦስ፡ ከም’ዚ ሰሪሕና ከም’ዚ ገይርና ኢሉ ይጀሃረሉ። ሓምሳ ክንሰርሕ እንተደኣ መዲብና’ሞ ነተን ሓምሳ እንተደኣ ፈጺምና እንታይ ዘዛርብ ኣለዎ። ካብ’ቶም ዝሰራሕናዮም ብሕማቕ ድዩ ብጽቕ ክንመሃረሎም ምዝራብ ይከኣል። ብፍላይ ነቲ ክስራሕ ኢልና ዝሓዝናዮ’ሞ ዘይተሰርሐ ኣይሰራሓናዮን ኢልና ክንዛረበሉ ይግባኣና። ስለምታ’ሲ መታን ክንሰርሖ።

ቻይናውያን ዝወጠንዎ ስራሕ ብግቡእ ወዲኦም ክግምግሙ እንከለው፡ ካብ’ዚ ንላዕሊ ካብ’ዚ ዝበለጸ ምሰራሕና ነይርና’ዮም ዝብሉ። ካብ’ዚ ዝበለጸ ካብ’ዚ ዝበዝሐ ዘይሰራሕናሉ ምኽንያት፡ እዚ’ዩ ኢሎም’ዮም ጭቡጥ ምኽንያት ዘቕርቡ። ቻይናውያን ኩሉ ግዜ ስራሖም ክገምግሙ እንከለው ዝበዝሐን ዝበለጸን (more And better) ኢሎም’ዮም ዝለዓሉ። ብከምኡ’ዮም ናይ ስራሕ ገምጋሞም ዝዓጽው። ሳላ ከምኡ ዝኾኑን ዝገበሩን ቻይና በጺሓቶ ዘላ ደረጃ ምስክር’ዩ። ቻይናውያን ኣብ’ዚ ደረጃ’ዚ እናሃለው ‘ውን ግን፡ ሃገርና ዘይማዕበለት ሃገር ኢሎም’ዮም ዝጽውዕዋ። ጃፓናውያን’ውን ድቃስ የብሎምን ከይብለጹ። ዕግበቶም ክጽብጽቡ ኣይንርእን። ንሕና ግን ከም’ዚ ኣይለመድናዮን። ንእሽቶይ ሰሪሕና፡ ዝለዓለ ስራሕ፡ ዘሐጉስ፡ ዝተሳኸዐ፡ ተጠናኺሩ ክቕጽል ዘለዎ ንብል። እዚ ጸገም’ዩ። ጸላእትና ጌጋታትና የጋንኑ’ዮም። ኣነ ኣይጸልኦን። መጠንቀቕታ’ዩ። ዋላ መበገሲኡ ዕንወት ምምናይ ይኹን፡ ዘልዕልዎ ጌጋታት ምቕባል ግን ኣድላዪ’ዩ። እዚ ሓሳብ’ዚ ካብ ጸላኢ ዝመጸ’ዩ ኢልካ ዝድረበ ሓሳብ የለን። ድኽመታትና ንጸእትና ቀዲምና ባዕልና ንህዝቢ ንሓብሮ። ፈታዊ ዝመስል ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ዓወት የጋንን። እቶም ጸላእቲ ድማ ጌጋታት የጋንኑ እዚኦም ክልቲኦም ንዓይ ጸላእቲ’ዮም።

ኣብ መወዳእታ ከም’ቲ ቅድም ክብል ዝበልክዎ ኣብ ትሕቲ ኢህወደግ ዘለዋ ውድባት፡ ከይተሰኻኸፋ ብትረት ሓደ ኮይነን ዝግምግማሉ መድረኽ ኢህወደግ ቀልጢፉ ክፈጥር ኣለዎ። ሓደ ስለ ዝኾና ምንም ዘሰኻኽፍ ነገር የብልናን። ምኽንያቱ እዚ ህዝቢ ካብ ኢህወደግ ወጻኢ ካልእ ተስፋ ስለዝየብሉ፡ ጸላኢ ከይሕጎስ፡ ፈታዊ ከይሓዝን ብቕጽበት ሓደ ኣካል ኮይኑ ክኸይድ ኣለዎ። ውዳበታትና ነጠናኽር፡ ውዳበ ሓይሊ’ዩ ንብል’ሞ ነቲ ውዳበ ሓይሊ’ዩ ዝበልናዮ ኔትዎርክ ፈጢርና ነዳኽሞ።እዚ ብዝግባእ ክረአ ኣለዎ። ድሕሪ ሕጂ ተሃድሶ ዝብል ቃል ናብ ዘይንሰምዓሉ ደረጃ ክንሰጋገር ኣለና። ተሃድሶ ወዘልዘል ኢልካ ናይ ዝጸናሕካዮ ሕመቕ ውጽኢት’ዩ። ወልፊ ኮይኑ። ቀጻልነት ዘለዎ ምምሕያሽ ንግበር። ለውጢ ዘድልዮ እንተሃልዩ’ውን እናለወጥካ ምኻድ የድሊ።

ወይን፡- ብስም ምስንዳእ ቤት ጽሕፈት ጋዜጣ ወይን ነመስግን።

ተጋ/ስብሓት ነጋ፡ ኣነ’ውን የመስግን።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 26-07-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel