እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 65 guests and no members online

ብምኽንያት ባሕቲ መስከረም  ምጅማር  ብረታዊ  ቃልሲ  ሰውራ  ኤርትራ

ሕድሪ ሰማእታትና ክቡር እዩ, ብ,በርሀ ዑቁባዝጊ ሃገር ጀርመን

ጅግና ሐምድ እድሪስ ዓዋተ, ብጅግንነት ዝደየባ, ነታ ናይ ኣዳል ታባ, ኤርትራ ዓዲ ጀጋኑ ጉድ ረኺባ, ናበይ ንምብጻሕዩ, ካብ ሌባስ ተቐባሊ ሌባ, ኣዳል ዝበሃል, የሎን ታባ ይኹን ሩባ, ዝብል ዘረባ,  

ኣዳል ፈላሚት ጥይት ዝተተኮሰታ ታባ, ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ሰውራ ኤርትራ፡ብጅግና ስዉእ ሐምድ እድሪ ዓዋተ, ብ61 ባሕቲ ምስከረም ንነጻነት ዝተተለመ ትልሚ, መበል 56 ዓመቱ ንብዕል ኣለና ሎሚ፡ዝሐበረ ፈትሊ ኣንበሳ ይኣስር, ዝሐበረ ህዝቢ ዓወት የበስር፡

ነዚ ኣይኮኑን ዓዋተ ዝመራሒኦም,ማእለያ ዘይብሎም, ጅግንነት ፈጺሞም ዝወደቑ, ወዲ ዓሻ ክልተ ግዜ ይጽፋዕ, ጠንቂ ስደትና ምኽሪ ቀዳሞት ዘይምስማዕ, ብለመጭ መልሐሶም ስለ ንዝጋዕ, ፈላልዮምና እኒ ካዳዕ, ንሐደ ዕላማ በበይንና ንብል ዓዕ,

መንእሰይ ማዕዳ ቀዳሞት እንተ ዝሰምዕ ንርእሱ ምሐሾ, መፍተት   ኣዛብእ ኣይምኾነን መፍተት እኒ ኣብሾ, ኣብ ዓዱ ሂወቱ ምዓቀበ እንበር, ኣይምጠመተን ሃብቲ ስግር ማዕዶ, ጸላእትኻ ኣለሊ ሃብታም ዩ ሜሬትካ ኣይበልናን ዶ፡

ቅድሚ 26 ዓመት ብጅግንነት ዝበረቐት ጸሐይ, ቅድሚ ቅዋም ምስ በዝሔ ንዓይ ንዓይ,ዓደባና ኣትይዎ ጉልሐይ,ሃገር ብዉሑዳት ምስ ተወነነት, ህዝቢ, ሲኢኑ ቅሳነት, ገለ፡ ንገፋዒዖም ምስ ኣፍቀሩ, ዓመታት ነዊሑ ሐርነት በዂሩ,

ክንዲ,ንጥርነፍ ብጉጅለታት ተመቓቒና, በበይኑ ምስ ኮነ ጭርሖና, ቀሲኖም ይድቅሱ ኣለዉ ጸላእትና, ኣነ ግና ድቃስ ኣብዩኒ ከየበልኩ ሰለም, ብርዔይ ወዲኣ ቐለም, መስከረም መዓስ ኢና ሐርነት ንግዘም፡፡

ንጉዳይ ሃገር ዶ ብኣውራጃ ብቢሄር ትውደብ, ናይ ሐባር ጸላኢ ረሲዕካ ብዓሌት ትዛረብ, በበይንኻ ዳስ ንግበረሉ ገደብ, ሃይማኖትና ኣብ ክልተ ተመቒሉ, እቶም ሐደ ንህዝቢ ኤርትራ ይጽዩሉ, እቶም ሐደ ንውቀ መላኺ ንበረልና ይብሉ፡

ካብ ያዕ በሎ ያዕ ንበሎ ይቐልል, ኣደታት ክብላ ዕልል, ንህግደፍ ኣሊና ኣብ ጎደና ሐርነት ክንዘልል,፡ደጊም ብጀካ ስምዕታ, የሎን መጸዋዕታ, ያኣክል በበይንኻ ምህራም እንብልታ,,

ምስ ህግደፍ የለን ምስተርሆ, ካብ ምሸት ናብ ንግሆ,ጭርሖና ይኹን ናይ ሐባር ጭርሖ፡ ዝተዓጸወ ህድሞ ክረሖ, ቃልሲ ውጹዓት ክትግበር, ኣይንማቓቐል ብሐባር ንፈር, ኣርዑት ከዳዓት ክስበር, ሕልሚ ህዝቢ ኤርትራ ክትግበር, ኣብዚ ዝሐለፈ, 56 ዓመታት, ኣጋጢሙና ብዙሕ ዕንቅፋት, ነጻናትና ኮይኑ ንጠቕሚ ዉሑዳት፡

ህዝብና ን56 ዓመት ኣብ ቃልሲ, ወጊሑ ክሳብ ዝመሲ, ንጠቕሚ ክልተ ጎራሐት ክነሳሲ፡ መጸዋዕታ ንደንበ ተቓውሞ,መስከረም ነዓመታ ኣብ ዓድና ክነሕልፎ, ኢደይ ኢድካ ኢልና ንኢሰያስ ንጉሐፎ, ወይ ንቃለስ ኣለና ምባል ንግደፎ፡

ደቂ ኤረይ ንህግደፍ ክንምክቶ, ኣብ ባሕቲ መስከረም ቃል ንእቶ, ሕጂ ንመን ኢና መሰል ንሐቶ, ቃሕ ዝበለና ክንዛረብ, ብቅዋም ዝምእዘዝ ምስ ተኸልና ባይቶ፡

ህዝቢ ኣያ ሲኢኑ ይስደድ, ጸረ ምልኪ ክንዲ ንጸምድ,በበይንና ሐዊ ኣይንእጎድ, ዕምሪ ገፋዕቲ ክሐጽር, ንጠቕሚ ደቂ ሃገር, ምስ ወዓለ ሃብቲ ሃገር, ሹዑዩ መሰል ሃይማኖትና,ኣውራጃታትና,ቢሄራትና፡መሰል ድላይካ ምዝራብ ዝኸውን ክበር ተኻባበር፡

ኣብ ባሕቲ መስከረም, መበል 56 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ, ነዚ ይመስል ትሕዝቶ ግጥመይ, ምስ, ዝዓበኹምን ዝነኣስኩምን ደቂ ኤረይ, ሰሰናዩ ምምናይ፡ ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ,፡ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና,፡ ዕንወት ንጭፍራ ህግደፍን ዓንገልቶምን፡፡

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel