እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 39 guests and no members online

ሚዛን ድሌትን ክውንነትን ይተሓሎ፣

ፖለቲካዊ ምልኪ ካብ ግዳም ይምጻእ ካብ ውሽጢ ብዘየገድስ ብህዝቢ ቅቡል ኣይኮነን። ፖለቲካዊ ምልኪ ሰብኣዊ ክብረት ዝዳፈር፡ ደሞክራስያዊ መሰላት ዝነፍግ፡ ኣብ ሃገርካ ተማሂርካ ተመራሚርካ ብኽንድ ዝዓቕምኻ ብዘፍረኻዮ እናተጠቐምካ ብሰላም ህይወትካ ከይትመርሕ፡ ብዓመጽ ገዲቡ ዘድኪ፣ ዘደንቁር፣ ዘልምስ፣ ኣብ ክንዲ ጎይታ ነብስኻ ኣገልጋሊ ዓመጽቲ ክትከውን ዝገብር ብምዃኑ፡ ካብ ዝመጽአ ይምጻእ መለሳ የብሉን፣ብቃልሲ ክውገድ ዘለዎ’ዩ። ወዲ-ሰብ ህያብ ተፈጥሮ’ዩ፣ ክቡር’ዩ። ከድምዕ ኣብ ትሕቲ ሕጊ፡ ኮይኑ ፍርዲ ክረክብ ብሂወት ክነብር ዳምበር ብዓመጽ ሂወቱ ክስእን ኣይግባእን። ብዝኾነ ኣጋጣሚ ኣብ ስልጣን ደይቦም ሃብቲ ሃገር ናይ ዝተቖጻጸሩ፡ ንገዛእ ርእሶም ልዕሊ ሕጊ ዝሰርዑ ውሑዳት ዓመጽትን ፋሉላትን ግዙእ ክኸውን የብሉን።

ብሄራትን ብሄረ-ሰባትን ህዝብታት ኤርትራ፡ ምልካዊ በትሪ ዝጸውር እንግድዓ የብሎምን። ከም’ቲ ከም ሰባት ነጻ ኮይኖም ዝተወልዱ ካብ ዝኾነ ኣድልዎን ዓመጽን ሓራ ክይኖም ክነብሩ’ዮም ዝደልዩ። ምልካዊ ፖለቲካዊ ምሕደራ ትውልዱን ቋንቋኡን ብዘየገድስ ኣብ ቅድሚ ህዝብታት ኤርትራ ፍንፉን’ዩ። ህዝብታት ኤርትራ ካብ ግዳማዊ መግዛእትን ዘቤታዊ መግዛእትን ዘማርጽሉ ሕልና የብሎምን። ኣንጻር ግዳማዊ መግዛእቲ ዝበልሕ፡ ኣብ ዘቤታዊ መግዛእቲ ዝጎድም ንቕሓት’ውን የብሎምን። ከም ህዝብታት መጠን ውሑስ ሰላም ይብህጉ፣ ኣብ ትሕቲ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም፡ ብደሞክራስያዊ ትካላዊ ኣሰራርሓ ክመሓደሩ፡ ብሕግን ሕጋውያን ትካላትን ኣካላትን ክዳነዩ፡ ብነጻነት ብሃፈ-ጻማኦም ክነብሩ ክነባብሩ’ዩ ድሌቶም። ነዚ ባህግታትን መሰላትን’ዚ ንዝነፍግ ሓይሊ ይጸልኡ። የውግዙ፣ መሰሎም ንምኽባር ኣንጻር ዓመጽቲ ይቃለሱ። እዚ’ዩ ሓቀኛ ታሪኾም። ነዊሕ ዓመታት ዝወሰደን ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ዋጋ ዘኽፈለን ብ24 ጉንበት 1991 ንሰራዊት ግዳማዊ መግዛእቲ ጸሪጉ፡ ኣድማሳዊ ሕጊ ብዝጠልቦ፡ ደላዪ ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለም ከኣ ዝምስክሮን ዝድግፎን ኣብ ወርሒ ሚያዝ 1993 ብመንገዲ ህዝበ-ወሳነ /ረፈረንዱም/ ወነንቲ ልኡላዊት ሃገር ዝኾንሉ ምስጢር ዘረጋግጾ ሓቂ’ውን ንሱ’ዩ።

እንተኾነ፡ ሰናይ ድሌት፣ ቅንዕናን ሓርበኛዊ ስምዒትን ንበይኑ ባህጊ ህዝብታት ብምልኣት ስለ ዘይምልስ ነቲ ሰናይ ድሌት፡ ቅንዕናን ሓርበኝነትን ንጹር ስትራተጂን ስልትን የድልዮ። ህዝባዊ ወገናውነት፡ ሕጋዊ ተሓታትነት፡ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ናይ ምሕደራ ብቕዓትን ዘለዎ ውፉይ ፖለቲካዊ መሪሕነት ክረክብ ኣለዎ። ህዝብታት ኤርትራ እንተስ ኣቐዲሙ ብዝተሰርሐ ጥፍኣት፡ እንተስ ዘይምዕዳል፡ ንህዝቢ ዝፈርሕን ዘኽበርን፣ ብሕጊ ዝሰርሕን ኣብ ሕጋዊ ተሓታትነት ዝኣምንን ዝምእዘዝን፣ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ብቕዓት ምሕደራን ዘለዎ ኣመራርሓ ኣይረኸቡን። ናይ ሎሚ ሕታም ቁጽሪ 18 መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ ትሕዝቶ ከኣ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ጽሟቕ ትሕዝቶን፡ ነዞም ኣብ ታሕቲ ዝሰፈሩ ትሕዝቶታትን ሒዛ ቀሪባ ኣላ።

“ኤርትራ ናይ ሰላም ዳሜራ ደኣምበር፡ ናይ ውግእ ዳሜራ ኣይድልያን’ዩ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ፡ ኤርትራ ዋላ’ኳ ልኡላዊት ሃገር እንተኾነት፡ ህዝብታታ ሓድሽ ኩለ-መዳያዊ ቅሱን ህይወት ዝመርሑላ ዝተረጋገአት ሃገር ክትከውን ከም ዘይከኣለት፣ ህዝቢ ዝምረሓሉ፡ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት ዘኽብር፡ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ ዘስፍን፣ ናይ ልምዓት ኣጀንዳ ዘለዎ፡ ብድሌትን ሕርያን ህዝቢ ዝተመርጸ መንግስቲ ካብ ዘይምርካባ ዝብገስ ምዃኑን ይገልጽ።

ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ጸረ-ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ስርዓት ህግደፍ ሕርሻ ሃገርና ይምዕብል ድዩ ዘሎ የንቆልቁል” ኣብ ትሕቲ ዝብል ካልእ ኣርእስቲ ድማ፡ ኩነታት ህይወት ሓረስቶት፡ ሕርሻን ፍርያቱን፣ ከምኡ’ውን ሰበኽ ሳግም፡ ጥሪቶምን ተጠቃምነቶም ትማሊ ኣብ ከመይ ኩነታት ነይሮም፡ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ህግደፍ ኣብ ከመይ ደረጃ ኣንቆልቊሎምን ተሸጊሮምን ከም ዘለው ይድህስስ።

ናይ ልምዓት ኣጀንዳ ዘይብሉ ገበቲ መንግስታዊ ጉጅለ፡ ብዛዕባ ገባርን ሕርሻን፣ ሰበኽ-ሳግምን ጥሪቶምን ኣመልኪቱ ብማዕከናት ዜናኡ እንታይ ይብል፡ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ብኣንጻሩ እንታይ ከም ዝዛረብ፡ ምህርቲ ሕርሻን ጥሪትን ክስስን ዘድልዮ ሃገራዊ ሰላም፡ ንጹር ፖሊሲ፣ ተሳትፎ ህዝቢ፣ ዘመናዊ ድኹዒ፣ ምሩጽ ዘርኢ፣ ጸረ ባልዕ፣ ንእንስሳ ድማ፡ ቀረብ መግቢ፡ ሰብ ሞያ ሕክምናን ክንክን ጥዕናን ምህላው ወሳኒ ምዃኑ፣ ብነጻ ጉልበት ወተሃደራቱ ኣብ በዓል ባርካን ካልእ ቦታታትን ዘሰላስሎ ዘሎ ዋንነቱን ተጠቃምነቱ ናይ ወተሃደራውያን ሓለፍቲ ዝኾነ ዘመናዊ መስኖኣዊ ሕርሻዊ ልምዓት፡ ድኻታት ገባሮን ጓሶትን ከም ዝተጠቕሙ ኣምሲሉ ዝነዝሖ ወረ መሰረት ዘይብሉ ምዃኑ ብመረዳእታ ይገልጽ። ብተወሳኺ’ውን “ኣብ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ሓርነታዊ ቃልሲ በዓል-ቤታዊ ድኽመት ቀድን ቀዳማይን’ዩ ዝብል“ ኣርእስቲ ኣካቲታ ቀሪባ ኣላ።

ጸረ-ህዝቢ ጉጅለ ህግደፍ ካብ እንግድዓ ህዝብና ናይ ግድን ክወርድ ከም ዘለዎ፡ ክወርድ ድማ ምቅላሱ ኣማራጺ ከም ዘይብሉ፣ ከመይ ትቃለሶ፡ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳባዊ ንጹርነት፣ ህዝባውነት፡ ፍትሓውነት፡ ደሞክራስያውነት ካብ’ቶም ብደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ክምለሱ ዘለዎም ነጥብታት ምዃኖም፣ ሓንሳብ ናብ ደምበ ጸላኢ ሓንሳብ ናብ ደምበ ፈታዊ ኒዮው ነጀው ዝብል ርእይቶ ሓደ ካብ ዕንቅፋት ምዃኑ፣ ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢ ብሓባር ንምስራሕ፡ ንምሕዝነትን ሓድነትን ፖለቲካዊ ውድባት ብሓላፍነት ክስረሓሉ ከም ዝግባእ፡ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ውድባት ክረአ ዝጸንሐን ዘሎን ብጎቦ ዓይኒ ምጥምማት መግለጺ ዘይደሞክራስያውነትን ፖለቲካዊ ድኽነትን ከም ዝኾነ፣ መቃለሲ ቦታ ብዝምልከት ዝተፈላለየ ርእይቶታት ምህላው፡ መፍትሒኡ ከኣ ንሕና ክንገብሮ ዝግበኣና እናገበርና፡ ዘዕንቅፈና ነገራት ድማ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብቐረባ ተራኺብካ ዝፍተሓሉ መንገዲ ምንዳይ ኣድላዪ ምዃኑ፣ ነዚ ኩሉ ናይ ምስትኽኻልን ምሕያልን ኣብ ፖለቲካዊ ውድባት ዝዓርፍ ጾር ከም ዝኾነን ዝብሉን ካልእን ሒዛ ቀሪባ ኣላ። ዕላማና ኣብ ዝሓጸረ ግዜን ብውሑድ መስዋእትን ሸቶኡ ክሃርም ድማ ካብ ስምዒታውነትን ፍንውነት ብዝደሓነ ሚዛን ድሌትን ክውንነት ብዝሓለወ ኣገባብ ክንዋሳእ ይግባእ። ሰናይ ንባብ!

ካብ መጽሔት ህዝባዊ ደሞክራሲ ወግዓዊት ልሳን ደግሓኤ ሕታም 18 ዝተወስደ

ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 08-09-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel