እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 26 guests and no members online

ሕድሪ ስውኣትናን ብጭርሖ ዝዘቕበበ መኻን መብጽዓን ኣይሰማማዕን

ንመሬታዊ ነጻነት ጥራሕ ዘይኮነ፡ ብቐንዱ ንህዝባዊ ሰላም፣ ህዝባዊ ደሞክራሲ፣ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ስልጣን፣ ማሕበራዊ ፍትሒ፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ ኣድልዎ ዝጽየፍ ማዕርነታውን ሓባራዊ ተጠቃምነት ዘረጋገጽ ፖለቲካዊ ምሕደራ ክውን ንምግባር፡ ገንዘብ ወይ ንብረት ዘይኮነ፡ ኣካልን ህይወትን ንዝኸፈሉ ውጉኣት ሓርነትን ጀጋኑ ስውኣትን ዝወደቕሉ ቅኑዕ ዓላማ ኣብ ህዝቢ ግብራዊ ከይገበርካ፡ ዓመት መጽአ ተማሂዙ ብዝቐርብ ኩምራ ጭርሖን መኻን መብጸዓን መልሲ ክረክብ ይኽእል ድዩ? ኣይመስለንን። ኣይመስለንን ጥራሕ ዘይኮነ ርግጸኛ ኮይነ ፈጺሙ ምሉእ መልሲ ክረክብ ኣይክእልን። ምኽንያቱ፡ ንስለ ህዝባዊ ሰላም ክብል ብውሳኔኡ ኣካሉን ህይወቱን ንዝኸፈለ፡ ብሕግን ብተግባርን ህዝባዊ ሰላም ብምርግጋጽ ኢኻ ተቕስኖ። ንስለ መሰረታዊ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት ህዝቢ ኣካሉን ህይወቱን ንዝሃበ፡ ህዝቢ ዝዓግበሉ ብተግባር ሓርነት ተሰሚዕዎ ተረጋጊኡ ብሓጎስ ዝነብረሉን ዝነባበረሉ ጥጡሕ ፖለቲካዊ ባይታ ብምንጻፍ ኢኻ ሕድርኻ ይዕቅብ ኣለኹ ትብሎ።

ንስለ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ክብል ኣካሉን ክቡር ህይወቱን ንዝኸፈለ፡ ህዝቢ ብምኽባር፡ ኣብ ጉዳዩን ጉዳይ ሃገሩን ተዓዛቢ ዘይኮነ ወሳኒ ክኸውን ብምግባር ኢኻ ተረጋግጸሉ። ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ ንምርግጋጽ ካብ ኩሉ ዝኸበረ ዋጋ ንዝኸፈለልካ፡ ካብ ኣድልዎን ዓመጽን ዝነጽሀ ነጻ ስርዓተ ሕግን ብሞያኦም ሕልናኦም ብዝኣዘዞም ዝሰርሑ ደያኑ ብነጻነት ዝዋስእሉን ዝውስንሉን ባይታ ብምፍጣር ኢኻ ትምልሰሉ። ኣብ ነጻ መሬቱ ውሽጣዊ ሓርነት ዝተላበሰ፡ ካብ ድሕረትን ድኽነትን ዝተናገፈ ሕብረተ-ሰብ ንምፍጣር ኣካሉን ህይወቱን ንዝገበረ፡ ኣብ ገዛእ ርእሱ ዝተኣማመን ባዕሉ ተዛትዩ ብዘጽደቖ ሕገ-መንግስታዊ ሰነድን ፈትዩ ብዝመረጾም መራሕትን እናተኣልየ፡ ብዕግበት ብውጥን ድሕረት ንምውጋድን ድኽነት ንምቕባርን ዘኽእል ቅኑዕ ፖሊሲ ቀሪጽካ፡ ህዝቢ ብምንቅስቓስ ኢኻ ሓደራኻ ኣይጠለምኩን ብዘለኒ ዓቕሚ ይሰርሕ ኣለኹ ቅሰን ዝብል መልእኽቲ ከተመሓላልፈሉ ትኽእል።

ኣብ መድረኽ ነጻነታውን ሓርነታውን ተጋድሎ፡ ኣካሎም ዝኸፈሉ ውጉኣት ሓርነትን ህይወቶም ዝበጀው ሰማእታትን ብርግጽ ካብ’ዚ ወጻኢ ካልእ ካሕሳ ኣይደልዩን። ንስለ ሰላም፡ ስልጣንን ተጠቃምነት ህዝቢ’ዮም ክቡር ዋጋ ከፊሎም። ካብ ህዝባዊ ሰላም፡ ህዝባዊ ፖለቲካዊ ስልጣን፡ ህዝባዊ ተጠቃምነት ምርግጋጽ ዝበለጸ፡ ደበስን ካሕሳን ኣይጽበዩን። እሞ እዚ ተረኺቡ’ዶ? ተመሊሱ’ዶ? ህዝቢ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ገዛእ ነብሱ ወሳኒ’ዶ ኮይኑ ኣሎ ወይስ ብኣንጻሩ? ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 26 ዓመታት፡ ኣብ ህንጸት ሰላም፡ ደሞክራሲ፡ ልምዓትን ዝተገብረ ነገር እንታይ ኣሎ? ምስ’ቲ ዓለም ዝሰከሓሉ ጭቡጥ ኣተሃላልዋ ህዝብታት ኤርትራ ብምንጽጻር መልሱ ንምርካብ ዘጸግም ኣይኮነን።

ሕድሪ ሰማእታት እንቋዕ ብእዝኖም ዝሰምዕዎን ብዓይኖም ዝሪእዎን ኣይኮነ ብዘብል፡ ሸፊንካ ክሽፈን ዘይከኣል ብመደብ ብመንግስቲ ህግደፍ ተጠሊሙ’ዩ። ተጠሊሙ’ዩ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ክቡር ውዑሎኦም መቀናጀዊ ውልቀ ዝና፣ መምልኢ ማሕፉዳ፣ መሐለዊ ስልጣን ውሑዳትን’ዩ ኮይኑ ዘሎ። ጸላኢ ነዚ ልዕል ኢሉ ዝተገልጸ መሰረታዊ ሕልሚ ውጉኣት ሓርነትን ስውኣትን ምሉእ ንምሉእ ጠሊሙ፡ ደቆምን ደቂ-ደቆም ኣብ ዘይፍትሓውን ዘይፈልጥዎን ኲናት ኣትዮም ኣካሎም ብምጉዳል ህይወቶም ብምስኣንን ከርክብዎም’ዩ ክገብር ጸኒሑን ዘሎን። ፖሊሲኡ ምግባት፣ ምዕፋን፣ ምድካይ፣ ጽልእን ኲናት ምጽሕታር ገይሩ፡ ልኡላውነት ህዝብን መሬትን ጥሒሱ ብተለኣኣኽነት እናሰርሐ እንከሎ፡ ሳላኹም ሓራ ኮይና ንነብር ኣለና፡ ሕድርኹም ንፍጽም ኣለና፡ ቅሰኑ ብጎደና ስኒትን ዕቤትን ንምርሽ ኣለና ዝብል ገበታ ጭርሖ

ተኾልኲሉ ዓመት መጽአ ኣብ መራኸቢታት ቀሪቡ ጣሕመሽመሽ እንተበለ፡ ብውጉኣት ሓርነትን ስውኣትን ምልጋጽ ‘ምበር፡ ሕድሮም ምትግባር ኣየስምዕን። ኣይብሰላም ኣይብኲናት ኣለኹ እናበልካ ጎረሮ ህዝብን ሃገርን ብዶብን ባድመን ዓጺኻ ሕድሪ ሰማእታትና ወትሩ ኣብ ልብና ምባል ምባል ብርግጽ ሕጫጨ’ዩ። ብወገን ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ’ውን ሕድሪ ሰማእታት ብምልኣት ይትግበር ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን። ማዕረቲ ብቃልን ጽሑፍን፡ ንጀጋኑ ስውኣትና ኣመልኪቶም ዘቃልሕዎ ግብራዊ ንጥፈታት ክገብሩ ኣይረኣዩን። ብርግጽ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ስለዘየለው ማዕረቲ ጸላኢ ኣብ ልዕሊ ውጉኣት ሓርነት፡ ስውኣት፡ ወለዶምን ደቆምን ብሓፈሻ ኣብ ህዝቢ ዝፍጽሞ ዘሎ ውጹእ ክሕደትን ገበንን ዘኽስስ ጉድለት የብሎምን። ይኹን ግን ብደረጃኦም ከገብርዎ ዝነበሮም ይገብሩ ኣሉ ማለት ኣይኮነን።

ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ነቲ ሕድሪ ሰማእታትና እናበሉ ዓመት መጽአ ዘስምዕዎ ጭርሖ፡ ብተግባር ብስኒት፣ ብሓድነት፣ ህዝቢ ብፖለቲካ ኣንቂሖምን ኣብቂዖምን ብምውዳብ፡ ካብ ድሑር ስምዒታትን ተስፋ ምቑራጽን ኣናጊፎም፡ ድልዱል ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መስመር ኣዕጢቖም ኣብ ደምበኦም ኣብ ምስላፍ፡ ዝነኣድ ተመክሮን ተግባርን የብሎምን። ከምኡ ዘይመግበሪኦም ንገዛእ ርእሶም ናይ ባህርን ተግባርን ዘይምዕሩይነት ከም ዘለዎም ኣማቲ’ዩ። ስለዚ ሕድሪ ሰማእታት ኣብ ክንዲ ብጭርሖ ጥራሕ፡ ገዛእ ባህሪኦምን ዕለታዊ ተግባሮምን ብምግምጋም፡ ብምዕራይ፡ ዝተበተነ ህዝቦም ኣብ ዝተነጸረ ፖለቲካዊ መስመር ክዓስል ብምግባር፡ ነቲ ቀንድ ቀዳማይን ደመኛ ጸላኢ ብምውጋድ ከሰኒይዎ ነይርዎም። ግን ትርጉም ብዘለዎ ከምኡ ይገብሩ የለውን።

እዚ ነቶም ፍርቂ ኣካሎም ብዕገበቶም ብውሳነኦም ገቢሮም ግን ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኮይኖም ዝሪኡን ዝሰምዑን ዘለው ጀጋኑ ውጉኣት ሓርነት ተስፋ ዝህብ ዘተባብዕ ኣይኮነን። ከምኡ’ውን ነቶም ብኣካል ኣብ ጎቦታት ስንጭሮታትን ኤርትራ ዝወደቑ፡ ብመንፈስ ግን ምሳና ዘለው ጀጋኑ ሰማእታት ዘቕስን ኣይኮነን። ምኽንያቱ ኣብ ፖለቲካዊ ድሕረት ጥሒልካ ኣነባ ክስቶባ፡ እናበልካ ምትህልላኽ፡ ስለዚ ከኣ ኣይንቕድሚት ኣይንድሕሪት ኣብ ደውታ ኣቲኻ፡ ብጭርሖ ግቡኣይ ይገብር ኣለኹ ቅሰኑ ማለት ሚዛን ሓቂ ዘለዎ ኣይኮነን። ስለዚ ሕድሪ ሰማእታት፡ ቅኑዕ ሓሳብ ኣብ ግብሪ ብምትርጓም ደኣምበር፡ ብዝተወረቐ ጭርሖን ባዶ መብጸዓን ኣይረጋገጽን’ዩ። ሕድሪ ስውኣትናን ብጭርሖ ዝዘቕበበ መኻን መብጸዓን ፈጺሙ ኣይሰማምዕን ወይ ኣይቃዶን እዩ’ሞ ዝሰማማዕ /ዝቃዶ/ ባህሪ ወኒንኩም ኣብ ባይታ ዝግበር ግበሩ እብል።

ካብ ዮሴፍ ማና፡ ኬንያ

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 27-09-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel