እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 33 guests and no members online

ዞባዊ ምትሕግጋዝ ተኸባቢርካ ደኣምበር ሓንሳብ ጸርፊ ካልእ ግዜ ድማ ሓዊ እናኣጎድካ ኣይሰርሕን

ኣብ ውሽጣዊ ዓቕሞም ተኣማሚኖም ህዝቦም ክመርሑ ከማሓድሩ ከማዕብሉ እምነት ዘይብሎም ብኣንጻሩ ዝጠራጠሩ ስርዓታት፡ ህዝቦም ንደገ ጥራሕ ክጥምት፡ ናብ ውሽጡ ኣቓልቦ ከይገብር ዝተራቐቐ ሜላ ከም ዝጠቀሙ ዝተፈላለዩ ምሁራት ፖለቲካዊ ስነ-ፍልጠት ይገልጹ የስተምህሩ። ኣብ ህዝቦምን ናይ ምሕደራ ብቕዓቶምን ዘይተኣማመኑ ስርዓታት እቲ ዝመርሕዎ ዘለው ህዝቢ ምትእምማን ክህልዎ ኣይደልዩን። ስለምንታይ’ሲ እንተተኣማሚኑ ኣንጻሮም ክሓሚ መፍትሒ ሓሳባት ከመንጩ፡ ስልጣኖም ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ውዳቤታት ከፈጥር’ዩ ዝብል ስግኣት ስለ ዝሓድሮም። ካብኡ ሓሊፎም ድማ ንምሕደራና ዝመስል የለን፡ ካልኦት ብስንፍናን ብልሽውናን መራሕቶም ኣብ ቅልውላው ይነብሩ ኣለው። ብሓዊ ይነዱ ኣለው ዝብል ጎስጓሳት ስራሕና ኢሎም ብመደብ ይተሓሓዝዎን ይደጋግሙን። ፖለቲካዊ ባህሪ ናይ’ዞም ከም’ዚ ዝገብሩ ስርዓታት ዝወጽኣሎም ፈተውቲ ስልጣንን ዝናን ዝኾኑ ፍጹም መለኽቲ ወይ ፋሽሽታውያን ከም ዝኸውን ዘደናግር የብሉን። ነቲ ሕሉፍ ስሰዐ ስልጣንን ዝናን ከረጋግጹ ክብሉ ነቲ እንተስ ብጉልባብ ህዝባዊ ምርጫ እንተስ ብኣቋራጭ ብቕሉዕ ብሓይሎም ዝተቖጻጸርዎ ስልጣን ክዕቅቡ ዘይምህዝዎ ተንኮልን ዘየርእዎ ጭካኔን የለን።

እዞም ከም’ዚ ዓይነት ባህሪ ዝውንኑ ፍንፉናት ስርዓታት ቅሳነት የብሎምን። ኣብ ቀጻሊ ፍርሒ’ዮም ዝነበሩ። ነቲ ውሽጣዊ ፍርሖም ግን ብውሽጥን ብደገን ህውከት ብምፍጣር፡ ህዝባውን ሃገራውን ሓልዮት ዘለዎም ዝመስል፡ ግን መሰረት ዘይብሉ ዝተፈብረኸ ባዶ ፕሮፖጋንዳ ብምዕብላኽ ክጉልብብዎ ይፍትኑ። ህግደፍ ብከምኡ’ዩ እናተጠቕመ መጺኡ። ከምኡ’ዩ ዝገብር ዘሎ። እዚ ትማሊ ኣብ መድረኽ ብረታዊ ቃልሲ ንሃገራዊ ነጻነት ደሞክራስያዊ ባህርን ኣሰራርሓን ዘይነበሮ ውድብ፡ ናይ ሎሚ ጸረ-ህዝቢ መንግስቲ ውሑዳን ምስ መሰረታዊ ድሌት ህዝብታት ኤርትራ፣ ምስ ሕጋዊ ትካላዊ ተሓታትነት፣ ምስ ደሞክራስን ደሞክራስያዊ ምሕደራን፣ ምስ ኣድማሳዊ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላት፣ ምስ ሃገራውን ዞባውን ሰላምን ከምኦም ዝመስሉ ስትራተጂካውያን ረብሓታትን ኣንጊሁ ከብድን ሕቖን ምስ ኮነ’ዩ። ምኽንያቱ እዞም ናይ ህዝቢ ስትራተጂካዊ ረብሓታት ዘረጋግጹ መሰረታውያን ረቛሒታት፡ ኣይኮነን ኣብ ባይታ ክሰርሓሎም ብሓሳብ ኣይቅበሎምን። ስለምንታይ’ሲ ብደርባዊ ባህሪኡ ናቱ ስለዘይኮኑን ስለዘይምልከትዎን።

እዚ ጉጅለ ካብ እንክፍጠር ንተሓታትነት ነብሱ ቀሪቡ ኣይፈልጥን። ተሓታትነት ዘለዎ ፖለቲካዊ ውድብ፣ ተሓታትነት ዘለዎ መንግስቲ፣ ሓታቲ፡ ስለምንታይ በሃሊ ተማጓቲ ዜጋ ወይ በርገስ ማሕበራት ክህልው ድሌቱ ኣይነበረን። ብጉልባብ ሃገራዊ ነጻነት ውልቀ ምልክነት ከረጋግጽ ድሌት ነይርዎ፡ ብተግባር ድማ ሰሪሕዎ። ስለዚ እዚ ሎሚ ብእንኮ ሰብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝዝወር ዘሎ መንግስታዊ ጉጅለ ትማሊ ሓታቲ ደኣምበር ተሓታቲ ኣይነበረን። ሎሚ መንግስታዊ ስልጣን ሒዙ፡ ኣሎ ዝበሃል ሃገራዊ መትንታት ተቖጻጺሩ ክእዝዝ ደኣምበር ክሕተት ፍቓደኛ ኣይኮነን። ህዝባዊ ልኡላውነትን ህዝባዊ መሰልን ዝበሃል ዘለዎ ቦታ ትርጉም ኣይህቦን። ስለዚ ድማ ኢሳያስ ኣብ በበይኑ ኣጋጣሚታት፡ ብዛዕባ ምርካብ ስልጣንዶ፡ ተሓታትነትዶ ዝበሃል ነገር ነዓይ ዝርደኣኒ ዘረባ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ፈትዩ ስልጣን ዝሃበኒ ኣካል የለን። ኣነ ከም ድላየይ ዝዓይነቱ መግለጺታት ክህብ ዝስማዕ። ኢሳያስ/ህግደፍ ካብ ሞት ወጻኢ ብካልእ ብዝኾነ ተኣምር ዘይሕከኽ ዘይዕረቕ ጸረ-ህዝቢ ደርባዊ ባህሪ ከም ዘለዎ’ዩ ዝሕብረና ዘሎ።

ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከም’ዚ ዝበለ ባህርን ተግባርን እናተኸተለ ምስ ጎረባብቲ መንግስታትን ህዝብታቶምን ትርጉም ዘለዎ ናይ ሰላምን ሓባራዊ ተጠቃምነት ባይታ ክፈጥር ዝሕሰብ ኣይኮነን። ሰላም ምስ ጎረባብቲ እንተኢሉ ገለ መሸመቲ ግዜ ዝኾኖ ፖለቲካዊ ሃልኪ ደልዩ ኣሎ ማለት’ዩ። ነቲ ኣብ ጽልእን ኲናት ዝተሰረተ ናይ ስልጣንን ሕሉፍ ዝናን ሽወሃቱ ዝእርም ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘይኽእል ግን እሙን’ዩ። እቲ ንሱ ዝብሎን ዝወስዶ ጻሕታሪ ኲናት ስጉምትን ብስምና ብዋጋ መጻኢ ዕድልናን ስለዝኾነ ግን ብንቕሓት ከነስተብህለሉ፡ ብሓደ ኣንፈት ተወዳዲብና ንምዕጻፉ ክንቃለሰሉ የድሊ። ንሱን ኮራኹሩን ኲናት ወሊዖም ተዓዘብቲ ዳኣምበር በቲ ዝኣጎድዎ ሓዊ ተጸለውቲ ኣይኮኑን። ኣእምሮኦም ኣይርበሽ፡ ቁጠባዊ ትካላቶም ኣይህሞኽ፡ ኣካሎም ኣይጎድል፡ ስድራ ቤቶም ኣይበታተን፣ ኣይሞቱ ኩሉ ናይ ማዕዶ ትርኢት’ዩ ንዓታቶም። ነቶም ንበዝሕ ውጹዓት ህዝብታት ኤርትራ ግን ኣይብኢድና ኣይብኣፍና፡ ኣብ ኲናት ዘእቱ፡ ካብ ቤት ንብረትና ዘዘናብል፡ ዝነበረና ቁጠባዊ መሰረት ዘስእን ኣካል ዘጉድል ህይወት ዘጥፍእ ዕዳ ዘኸትል’ዩ። ብሓጺሩ ናይ’ቲ ንሱ ዝወራዘየሉ ኢሉ ድማ ዝውለዖ ጽልእን ኲናትን ኣብ እንግድዓ ህዝቢ’ዩ ክውዕል ጸኒሑ። ንቕድሚት’ውን ብህግደፍ ዝህንደስ ዝንደፍ ኩሉ ውጽኢቱ ከምኡ’ዩ ዝኸውን። ህዝቢ ዘተሓቛቑፍ ዘልምዕ ዘይኮነ፡ መሊሱ ዘቀሓሕር ዘንድድ ሂቕታ’ዩ።

ስለዚ እዚ ህይወት ዘይብሉ ስማዊ ጉጅለን፡ ህድግለነ ዘይብሉ መላኺ ባእታ ኢሳያስን ብዞባዊ ሰላም ንግደስ ኢና፡ ንምትሕግጋዝ ተዳሊና ኣለና። ኣቐዲምና ከምኡ ዘይምግባርና ተጋጊና ክብል እንከሎ ከም ህዝቢ ከቖጠዐና ደኣምበር ክገርመናን ከደናግረናን የብሉን። ስለምንታይ? ሓደ ጠንቂ ናይ’ቲ ዝርገተ ሰላም፡ ዘይምትሕግጋዝ ንሱ ባዕሉ’ዩ። ካልኣይ ነዚ መንገዲ ጽልእን ኲናትን ዝመረጸሉ ምኽንያት ካብ ዘይልወጥ ደርባዊ ባህሪኡ ነቒሉ’ዩ። ሳልሳይ እንታይ ምስኮነ’ዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ። ራብዓይ ምስመን ከ’ዩ ክመሓዞ ክተሓጋገዝ ዝብል ዘሎ ምስ’ቶም ወትሩ ዘቆናጽቦ፡ ዘድመዮም ጎረባብቲ ህዝብታት? እዚ መተንፈሲ ፖለቲካዊ ዓቕሊ ጽበት ጥራሕ’ዩ። ካልእ ትርጉም የብሉን። ስለዚ ዞባዊ ምትሕግጋዝ (ሽርክነት) ኣብ ውሽጥኻ ሰላም ፈጢርካ፡ ምስ ህዝብኻ ተዓሪካ ሕጋውነት ተኸቲልካን ግልጺ ኮይንካ ደኣምበር፡ ሓንሳብ ጸርፊ ካልእ ግዜ ከኣ ሓዊ እናኣጎድካን ከም ቃሕታኻ ኣይሰርሕን።

                                               ካብ ዕቑባይ ተመስገን

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 10-11-2017

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel