እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 45 guests and no members online

ምስሓደሽቲኣመራርሓህወሓትተላለዩ እዚሊንክቅዳሕ

ብዛዕባእዚሓበራዊምግባርተወሳኺኣንብብ

ናይሓበራዊመግበሪፓነልዕጸው

ማእከላይኮሚቴውድብህወሓት፡ኣብዘካየዶዝተናዉሐገምጋም፡ዝበዝሑኣባላቱብምንቃፍ፡ካብቶምዝተረፉ 8ኣባላትፖሊትቢሮኣብቶምሓሙሽተስጉምቲወሲዱ።ሓዲሽአመራርሓንሓደሽቲኣባላትንድማመሪፁ።

ካብቶምዝተረፉነባራትኣይተጌታቸዉኣሰፋ (ሓላፊብሄራዊደሕንነት)ኣይተኣለምገብረዋህድ (ሓላፊቤትጽሕፈትህወሓት)ዶክተርኣዲስኣለምባሌማ (ምኽትልርእሰምምሕዳር) እዮም።

ድሕረባይታኣመራርሓንሓደሽቲኣባላትንእቲፓሊትቢሮስዒቡተዘርዚሩኣሎ።

/ደብረፅዮንገብረሚካኤል

ኣብክልልትግራይከተማሽረተወለዶም።ካብቁልዕነቶምንፉዕተምሃሪከምዝነበሩን፡ካብመሰናድኦትምህርቲኣርባዕተነጥቢሒዞምናብዩኒቨርሲቲአዲስኣዲስአበባኣትዮም'ነይሮም፡እንተኾነትምህርቶምኣሞናጒዮምናብዕጥቃዊቃልሲተጸንቢሮም።

ካብሜዳስልጠናመራኸቢቴክኖሎጂክወሰዱናብሃገረጥልያንተላኢኾም።ምስተመልሱ፡1972 /ሬድዮጣብያናይቲዉድብንዝኾነ "ድምፂወያነትግራይ" ኣብምጥያሽመሪሕተዋሳኢነይሮም።

ኣብቲእዋንሰንሰለትመረዳእታመንግስቲሰይሮምብምእታዉንብምፍሻልንይፍለጡ።

20 ግንቦት 1983 .ኢህአዴግስልጣንኣብዝሓዘሉእዋን፡ናይደሕንነትቤትጽሕፈትይመርሑዝነበሩኣይተከንፈገብረመድህንምክትልኮይኖምኣገልጊሎም።

ብምኽንያትቃለሲንዘቋረጽዎትምህርቲብምቕጻልኣብዩኒቨርሲቲኣዲስኣበባቐዳማይንካልኣይንዲግሪወዲኦም።

ሳልሳይዲግሪኦም'ዉንካብፍሉጥዩኒቨርሲቱሎንደንዝረኸቡእንትኾን፡ኣብዓለምለኸመጽሄታትብርክትዝበሉጽሑፋት'ዉንኣሐቲሞም'ዮም።

በዓልዋና፡ "Debretsion Gebremichael intelligence security software" ተባሂሉዝፍለጥሶፍትዌርምህዞኮይኖም፡ኣብመረብመሸጣኤሌክትሮኒክስኣማዞንይርከብ።

/ደብረጽዮንዘይለሳለስጽኑዕቅዋምዘለዎምሰብምዃኖምብቐረባዝፈልጡዎምሰባትይዛረቡ።

1993 /ኣብዉሽጢእቲዉድብብዝተፈጠረምክፍፋል፡ሐሳብእቲዝተስዓረጉጅለተሰጉምኢኻብዝብልናብምምሕዳርወረዳትሕትኢሎምሰሪሖም።

ይኹን'ምበር፡1998 .ዋናዳይሬክተርኤጀንሲልምዓትሓበሬታንመራኸቢታትነኾይኖምእንትሽየሙ፡ብመዓርግምኽትልቐዳማይሚኒስትርኣተሓባባሪክላስተርኮይኖምድማሰሪሖም።

ኣካቢቤትምኽሪቤትጽሕፈትዓብዪግድብሕዳስኢትዮጵያ'ዉን 'ዮም።

ምክትልኣቦመንበርእቲዉድብኮይኖምዝጸንሑዶክተርደብረጽዮን፡ቅድሚክልተዓመትኣብዝተኻየደመበል 12 ጉባኤዝለዓለድምጺእቲጉባኤተኛብምርካቦምኣቦመንበርክኾኑ'ዮምዝብልግምትነይሩ።ኣሽዑኣይኮነን።

ኣይተጌታቸውረዳ

1965 ኣብከተማአላማጣዝተወለዱኣይተጌታቸውረዳካሕሳይ "ታዳጊዋኢትዮጵያ" ኣብዝተብሃለቤትትምህርቲተማሂሮም።

ካብቶምንፉዓትንተሸለምትንተምሃሮነይሮም።

1990 ካብዩኒቨርሲቲኣዲስኣበባ፡ክፍሊትምህርቲሕጊዝተመረቑኣይተጌታቸዉ፡ምስሓደኣሜሪካዊብሓባርፋካሊቲሕጊዩኒቨርሲቲመቐለኣጣይሾም፤ሕጊኣምሂሮም።

ኣብኣሜሪካካብዝርከብዩኒቨርሲቲኣላባማካልኣይዲግሪብዝለዓለዉጽኢትእንትረኽቡ፡እቲትካልናይክብሪዶክትሬትዲግሪሂቡዎም።

ኣብ 1997 /ም፡ኢህወደግብተቓወምትንዉልቀትካላትሚዲያንይበጽሖዝነበረነቐፌታስዒቡዓርሱክከላኸልኣብዘይክእለሉብርኪበጺሑተባሂሉኣብዝሕመየሉእዋን፡

ኣይተጌታቸዉብፍላይድሕሪመረጻእቲእዋንተነባቢኣብዝነበረጋዜጣኣዲስነገርብዘቕርቡዎምመከራኸሪሓሳባትብዙሓትይፈልጡዎም።

ካብዚሓሊፉ፡ሚኒስቴርጉዳያትወጻኢእታሃገርተጸምቢሮም።ጀነራልዳይሬክተርዳይሬክቶሬትፐብሊክዲፕሎማስንኮምዩኒኬሽንንኾይኖምሰሪሖም'ዮም።

ብተወሳኺ፡ 'A Week in the Horn' ተባሂሉኣብዝፍለጥመርበብሓበሬታእቲቤትጽሕፈትኣሰናዳእንጸሓፍንምንባሮምመረዳእታታትየመልክቱ።

ኣይተሃይለማርያምደሳለኝ፡ምኽትልቀዳማይሚኒስትርንሚኒስትርጉዳያትወጻእንኮይኖምኣብዝተመረጽሉእዋን፡ሕልፈትህይወት፡ቐዳማይሚኒስትርእታሃገርዝነበሩኣይተመለስዜናዊስዒቡ፥

ፍሉይኣማኻሪኾይኖምይሰርሑዝነበሩኣይተጌታቸዉረዳ፡ፍሉይኣማኻሪቐዳማይሚኒስትርኾይኖምተሸይሞም'ዮም።

ቐጺሉ፡ብዶክተርነገሪሌንጮክሳብዝትክኡሚኒስትርጉዳያትኮምዩኒኬሽንመንግስቲኾይኖምሰሪሖም።ካብኡድማኣብትካልምምሕያሻትሕጊዳይሬክተርኮይኖም።

ቅድሚክልተዓመትኣብዝተኻየደጉባኤ፡ብነባርኣባልንመስራትንእቲዉድብኣባልማእኸላይኮሚቴክኾኑተሓጽዮም፡ኣባልንምዃንበቒዖም።

ኣብዚሐዚእዋን፡ኣብዕጥቃዊቃልሲካብዘይተሳተፉዉሑዳትፈጸምቲስራሕሓደእዮም።

መንጀሪኖ

ወይዘሮፈትለወርቅ/እግዚአብሄር፡ኣብቃልስንፖለቲካዊቅዋመንንካብሞንጎዝፍለጣጥንኩራትደቂኣንስትዮተጋደልቲሓንቲእየን።

ወይዘሮፈትለወርቅብትምህርተንንፍዕትንተሸላሚትንከምዝነበራቢቢሲዘዘራረቦምሓወንሓቢሮም።

1967 /ኣብዓድዋቤትትምህርቲንግስተሳባትምህርቲ 9ክፍሊይመሃራኣብዝነበራሉእዋን፡ኣቋሪጸንኣብ 1972 ናብዕጥቃዊቃልሲኣምሪሐን።

ድሕሪምዝዛምዕጥቃዊቃልሲ፡ካብዩኒቨርሲቲሲቪልሰርቪስብዝለዓለዉጽኢትቀዳማይዲግሪረኺበን፡ብዉልቀንኣብሎንደንናፃዕድልትምህርቲረኺበን፡ብክፍለትምህርቲኢኮኖሚክስካልኣይዲግሪረኺበን።

ይኹን'ምበርካብቲዝተቓለሳሉውድብ፡ጽቡቕምላሽኣይረኸባን።

ወይዘሮፈትለወርቅገጽንገጽምዝራብዝፈትዋንብዘለወንፖለቲካዊብስለት፡ብጾተንዝንእዱወንእንትኾና፡ብፍላይኣይተመለስዜናዊብህወይትእንዳሃለዉብትሪካብዝሞጎታሓንቲእየን።

በዚምኽንያት፡ምስኣመራርሓእቲዉድብተቐራሒነንፀኒሓን።

መንጀሪኖኣብቃልሲዝተዉሃበንሽመንኮይኑ፡ተጋዳላይሰለሞን (ሓየት፡ሓወን)ከምኡ'ዉንክልተደቂኣንስትዮኣሕዋተን (ኣልማዝንርግበን) ኣብቲዕጥቃዊቃልሲሞይቶምወን'ዮም።

መንጀሪኖኣብ 1999 አባልማእከላይኮሚቴ፣ኣብ 2007 /ድማአባልፖሊትቢሮኾይነንተመሪጸን።

ቅድምክብል፡ዳይሬክተርማእኸልኢንተሊጀንስፋይናንስፌደራል፡ቐጺሉድማሓላፊትርክብህዝቢህወሓትኮይነንነይረን።

ኣብቲዝሓለፈዓመትድማ፡ሓላፊትሴክተርከተማሴክሬታርያትኢህወዴግኮይነንየገልግላኣለዋ።

ወይዘሮፈትለወርቅፈላመይቲጓልኣንስተይቲምክትልኣደመንበርኮይነንተመሪጸን።

ኣይተአስመላሽወልደስላሴ

ኣብቲዕጥቃዊቃልሲብርሃንዓይኖምካብዝሰኣኑተጋደልቲኣይተኣስመላሽ፡ተጸዋዒባይቶወከልቲህዝቢ'ዮም።

ኣይተአስመላሽኣብዝተፈላለዩእዋናትብዝህቡዎምሕጊተንከፍጉዳያትመብርሂኣብፓርላማኢትዮጵያዝተፈለጡእንትኾን፡ቀዳማይንካልኣይንዲግሪትምህርቶምብሕጊ'ዮምሰሪሖም።

ኣብዚሐዚእዋንድማሕጹይተመራቒዶክትሬትዲግሪእዮም።

ዶክተርኣብርሃምተከስተ

ዶክትሬትዲግሪብኢኮኖሚክስካብስዊዘርላንድዝረኸቡእንትኾን፡ኣብዚሐዚእዋንኣብዕጥቃዊቃልሲካብዘይተሳተፉኣባላትፖሊትቢሮህወሓትካብሞንጎዝኾኑሰለስተ፡ሓደእዮም።

ኣቦመንበርቤትምኽሪ፡መሰልጠኒቴክኒክንሙያንኮይኖምድማስሪሖም።

ኣብብሄራዊኮሚሽንፕላኒንግንክልተዓመታትሚኒሰትርድኤታኮይኖምዝሰርሑዶክተርኣብርሃም፡ሚኒሰትርድኤታፋይናንስንቁጠባዊምትሕብባር፣ኣብቲዝሓለፈሚኒስትርእቲሚኒስቴርኮይኖምተሸይሞም።

ኣብሓደእዋንኣማኻሪሚኒስቴርልምዓትከተማ/አርከበዕቑባይኮይኖምሰሪሖም።

ንሶምኣብዝህቡዎምስልጠናታትዝተሳተፉኣባልእቲዉድብ፡ኣብልምዓትትኹረትዝገበሩኣተሓሳስባታትዘተኣናግዱ'ዮምይብሉዎም።

ወይዘሮኬርያኢብራሂም

ሓደሽቲኣባላትፈጻሚትስራሕኮይኖምካብሞንጎዝተሓረዩሓንቲእንትኾና፡ቅድምክብልኣብቲክልልኣብዝተፈላለዩቦታታትብሓላፍነትስራሕኣገለጊለን'የን።

ኣመሓዳሪትዞባታትምብራቕን፡ደቡብምብራቕንኾይነንኣብዝተፈላለዩእዋናትብሓላፍነትሰሪሐን።

ኣብከተማመቐለንብብርኪክልልን'ዉንሓላፊትቢሮጉዳይደቂኣንስትዮነይረን።ወይዘሮኬርያኣብሚድያብዙሕዘይፍለጣእንትኾና፡ክምረጻእየንዝብልትጽቢትብዙሓትኣይነበረን

 

ጅቡትንስዑዲዓረብንወትሃደራዊምትሕግጋዝይገብራምህላወንተገሊጹ

ጅቡትንስዑዲዓረብንዝኸተምኦስምምዕወትሃደራዊምትሕግጋዝኣብግብሪይሰርሕከምዘሎሚኒስተርምክልኻልጅቡቲዓሊባሕዶንሓቢሩ።

ሚኒስተርምክልኻልጅቡቲኣብቲምስሻርቕኣልውሰጥዘካየዶቃለመጠይቅ፣ወትሃደራውያንክኢላታትስዑዲዓረብናብጅቡቲብምምጻእመጽናዕትንገምጋምንከካይዱእንከለዉ፣ጅቡታውያንመኮንናትኣብስዑዲዓረብወትሃደራዊስልጠናይወስዱምህላዎምኣረጋጊጹ።

ንሱብዘይካ'ዚ፣እቲኣብወትሃደራዊምትሕግጋዝዝተኸተመስምምዕበዚከምዘይሕጸርብምጥቃስ፣ካልእመደባትተሰሪዑከምዘሎ'ውንኣገንዚቡ።

ኣብቲ26 ሕዳርኣብሪያድዝተኻየደኣኼባሃገራትእስላማዊኪዳንዝተሳተፈእቲሚኒስተር፣ጅቡቲነቲብስዑዲዓረብዝቐረበወትሃደራዊመዓስከርናይምህናጽመደብብሓጎስከምእተቐበለቶደጊሙገሊጹ።

እዚከምዚ'እንከሎ፣ኣብጅቡቲዓስኪሩዘሎሰራዊትቻይና፣ብታንክታትዝተሰነየልምምድከካይድከምዝቐነየወትሃደራውያንምንጭታትካብታሃገርሓቢሮም።

ቻይናኣብጅቡቲዝሃነጸቶቀዋሚወትሃደራዊመዓስከርኣብወርሒነሓሰናይዚዓመትእዚድሕሪምምራቓ፣ታንክታትንድሩዓትንዝዓጠቐኣስታት 500 ወትሃደራትኣዋፊራትሉኣላ።

ብዘይካ'ቻይናነቲመዓስከርናይምስፋሕመደብከምዘለዋ፣ፕረዚደንትቻይናዝሓለፈሰሙንምስፕረዚደንትጅቡቲኣብበይጂንግኣብዝገበሮርክብምግላጹይዝከር።

ብምክትልዳይረክተርዞባቀርኒኣፍሪቃዝምራሕወኪልላዕለዋይኮሚሽንስደተኛታትሕቡራትሃገራትኣብኤርትራምብጻሕፈጺሙ

ብምክትልዳይረክተርዞባኣፍሪቃኣንጀለዲኮንግ-ኣታንጋናዝምራሕወኪልላዕለዋይኮሚሽንስደተኛታትሕቡራትሃገራትኣብኤርትራናይክልተመዓልታትምብጻሕፈጺሙ።

እታዳይረክተርኣብዚሳልስቲ'ኣብኤርትራኣብዝበጽሓትሉ፣ብዛዕባህሉውኩነታትስደትኣብዞባቀርኒኣፍሪቃብፍላይኣብኤርትራድማብሓፈሻብዝምልከትምስዝተፈላለዩሰበስልጣንመንግስቲኤርትራተዘራሪባ።

ብመሰረትጸብጻብላዕለዋይኮሚሽንስደተኛታትሕቡራትሃገራት፣ኤርትራሓንቲካብተንብብዝሒስደተኛታትዘፍርያሃገራትዓለምተባሂላምስቀዳሞትሓሙሽተ'ትስራዕ።

እንተኾነመንግስቲኤርትራ፣እዚጸብጻብናይላዕለዋይኮሚሽንስደተኛታትሕቡራትሃገራት፣መቐጸልታናይቲስምኤርትራንምድዋን፣ፖለቲካዊዕላማዝተጎልበበ'ክብል'ዝነጽጎ።

ላዕለዋይኮሚሽንስደተኛታትሕቡራትሃገራት፣ኣብነፍሲወከፍወርሒኣስታትሓደሽሕኤርትራውያንናብሱዳንንኢትዮጵያንእናሰገሩዑቕባከምዝሓቱኣብጸብጻቡምስፋሩ'ውንይፍለጥ።

እቲኣህጉራዊትካልኣብዘቕረቦጸብጻብ፣ኤርትራውያንብሰንኪ'ኣብሃገሮምዘሎናይግዜገደብዘይብሉሃገራዊኣገልግሎትንከቢድምግሃስሰብኣዊመሰላትንከምዝስደዱብምርግጋጽ፣ሃገራትብዘይከቢድጸቕጢፖለቲካዊዑቕባክህብኦም'ዝላቦ።

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel