እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 43 guests and no members online

ምርቓ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ‘ምበር ኣብ ፖለቲካስ ምቓረት የብሉን።

ማሕበራዊ ጉዳያት ሓደ ክፋል ምናልባት’ውን ዝዓዘዘ ካብ ዕለታዊ ህይወትና ዝሕዝ ክፍሊ’ዩ። ጥዕናና ባህልና ሃይማኖትና ከኣ ኣብ’ዚ ዓውዲ’ዚ ዮም ዝሕቆፉ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሕብረተ-ሰባት ምስናቶም ድሕረ ባይታን ምዕባለን ዝኸይድ ወይ ዝግለጽ ገዛኢ ዝኾነ ኣወንታዊ ባህልታት ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ኣብ ኩለን ብሄራትን ብሄረ-ሰባትን ኤርትራ፡ ብዕድመ ንዝሸምገሉ፡ ብሕማም ንዝደኸሙ፡ ሓብሓቢ ስኢኖም ንዝዘኽተሙ ብሓሳብ፣ ብጉልበት፣ ብገንዘብ፣ ብዓይነት ከክንዲ ዝዓቕምኻ ምሕጋዝ ከም ንቡር ዝተወስደ ካብ ሃብታም ክብርታትና’ዩ። ንመራሕቲ ሃይማኖት፡ ብዕድመ ንዝዓብዩኻ፡ ንወለዲ ፍልጠት ማለት መማህራን ምኽሮም ክትሰምዕ፡ መንገዲ ቀዳምነት ንዓታቶም ከተሕልፍ፡ ተሲእካ ኮፍ ከትብሎም፡ ማይ ከተሕጽቦም ኮታ ክትእምዘዞም ዘደንቕ ዘይኮነ ልሙድ ተግባር’ዩ። ካብ’ዚ ኩሉ ኣወንታዊ ተግባራት ትረኽቦ መኽሰብ ድማ ምርቓ’ዩ። ምርቓ ኣብ ባህልናና ሃይማኖትናን ብዘለዎ ክቡር ቦታ ሕልናዊ ዕግበት ይበካ፡ ዝያዳ ጽቡቕ፡ ምስጉን ስራሕ ክትሰርሕ ድማ የተባብዓኻ። ክልተ መንእሰያት ብቃል ኪዳን ክጻመዱ እንከለው ብተመሳሳሊ መጻኢ ዕድሎም ስኒት ዘለዎ ማሕበራዊ ህይወት ክኾነሎም፡ ፈረይትን ጸገይትን ክኾኑ ብምምናይ ብቤተ-ሰብ ብመራሕቲ ሃይማኖት ይምረቑ …ወዘተ። እዚ ሓደ ካብ ክዕቀብ ዘለዎ ኣወንታዊ ባህላውን ማሕበራውን ክብርታትና’ዩ።

ምርቓ ኣብ ዓውዲ ፖለቲካን ብፖለቲካዊ ውድባት ክስረሓሉ ግን ልሙድ ኣይኮነን። ቦትኡ ኣይኮነን። ምቓረት ድማ የብሉን። ኣብ ባህላውን ማሕበራውን መዳያት ምርቓ ንጽቡቕ ተግባር ዝወሃብ ሞሳን፡ መግለጺ ሰናይ ትምኒት’ዩ። ፖለቲካዊ ውድባት፡ ብግልጺ ብሓልፍነት ብንቕሓት ክብልዎ ዘለዎም ግን ብኣንጻሩ’ዩ። ናይ ብሓቂ ህዝባውነት፣ ናይ ብሓቂ ደሞክራስያውነት፣ ናይ ብሓቂ ሕጋውነት ወኒኖም፡ ክብሪ፡ መሰልን ረብሓን ብዙሓትን ውጹዓት ማእከል ገይሮም፡ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ለውጢ ከምጽኡ ዝቃለሱ ውድባት፡ ካብ ናይ እከለ ናተይ ዕላማ ወይ መደብ-ዕዮ ንህዝቢ ይጠቅም፡ ናይ እከለ ሃገራዊ ሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ፍትሒ፣ ልምዓት ዘረጋግጽ ኣይኮነን። ብኣንጻሩ ንውሑዳት ዝጠቅም፡ ንብዙሓት ዘግልል ዘጋፍዕ፡ ንኲናትን ድኽነትን ዝዕድም ኣረኣእያ’ዩ። ትምክሕታዊ’ዩ። ጸቢብ’ዩ። ተበላጺ’ዩ ዝብል ሓይሊ ሓሳብ ዝሰረቱ፡ እሩም ደርባዊ ፍሕፍሕ ክካየድ ወይ ኣስተምሃሮ ክወሃብ’ዩ ትጽቢት ዝግበር። ክኾነልና ንምነ ወይ ክኸነልኩም ንምነ ዘይኮነ፡ ኣብ ዝሓዝካዮ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳባዊ ኣማራጺ፡ ዝሓንጸጽካዮ ስትራተጂ፡ ፖሊሲ፡ ግብራዊ መምርሒታትካን ባህሊ ስራሕካን ተኣማሚንካ፡ ከምዝን ከምዝን ክንገብር ኢና ስለዚ ህዝቢ ፖለቲካዊ መደብ-ዕዮና ኣንቢብካ ኣጽኒዕካ ሰዓበና ዝብል መልእኽቲ’ዩ ክመሓላለፍ ዘለዎ።

ነዚ ሓሳብ’ዚ ከልዕል መበገሲ ዝኾነኒ፡ ካብ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት፡ ኣብ ጉባኤ ናይ ውድባት ዝተኸታተልክዎ፡ ፖለቲካዊ ትሕዝቶኡ ዝደኸመ ሓፈሻውነት ዝዓብለሎ ዝስማዕ ምምጉጓስ፡ ብልቢ ሰናይን ዓወትን ዘይተደሊ እናሃለኻ ዕውት ጉባኤ ክኾነልኩም ንምነ ዝብል፡ ናይ መብዛሕቲኦም ካብ ዓሰርተ መስመር ዘይበዝሕ ምርቓ ‘ምበር ፖለቲካዊ መግለጺ ናይ ሓደ ውድብ ኢልካ ክትወስዶ ዘየድፍ፡ አረ ዘሕፍር መልእኽቲ’ዩ። ኣብ ፖለቲካዊ ውድባት ጉባኤ ዝለዓለ መድረኽ ’ዩ። ሕጋውነት ዘይለበስካ እንተጸኒሕካ ሕጋውነት ትለብሰሉ፡ ሕጋውነት ለቢስካ ኣብ ዕላማታትና ንጽሩነት ይጎድለካ ብጣሕመሽመሽ ትኸይድ እንተጸኒሕካ ተስተኻኽለሉ፣ ዓቕሚ ዝሰኣኑ ወይ ስነ-ምግባር ዝጎደሎም፡ ከምኡ’ውን ሞትን ካልእ ምኽንያትን ንዝተፈልዩ ኣመራርሓ ትትከኣሉ፣ ኣብ ኣሰላልፋ ሓይልታት ፍሉይ ሚዛናት ተንብረሉ፡ ምስ መን ብስትራተጂካዊ ዕላማ ሓቢርካ ክትሰርሕ ከም ዘለካ፡ ምስ መን’ከ ብስልታዊ ግዝያዊ ዕላማ ክትዛማድ ከም ዘለካ ተነጽረሉ ዝዓበየ ሕጋዊ መድረኽ’ዩ።

ስለዚ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ ጉባኤ ንምግባር ክውስን እንከሎ፡ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ዘይስገር ረቛሒታት ኣብ ጸብጻብ ዘእተወ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ጉባኤኡ ኣብ መኽፈቲ ተረኺቦም ናይ ደገፍ መግለጺ ክህቡ ዝዕደሙ ይኹኑ ብምሉእ ዝሳተፉ መሓዙት ፖለቲካዊ ውድባት ብተመሳሳሊ፡ ዝዕደምሉ ዘለው ምኽንያት ጸበል ጠዓሙልና ወይ መርቑልና ዘይኮነ፡ እቲ ጉባኤ ዝገብር ዘሎ ውድብ ንዘለውዎ ኣወንታዊ ጎኒ ብምትብባዕ፡ ንዘለውዎ ሕጽረታት ከኣ ንምእራም ዝሕግዞ ሓሳባት፡ ከምኡ’ውን ኣብዝን ኣብዝን ዝጸንሓኩም መርገጻት እንተደኣ ኣስተኻኺልኩም ብዝለዓለ ወይ ብዝተሓተ መሰማምዒ ነጥብታት ምሳኹም ሓቢርና ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ዝብል ንጹር መልእኽቲ ዝመሓላለፈሉ’ዩ ክኸውን ዝግባእ።

ኣነ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብ ዝተኸታትልክዎ ጉባኤ ናይ ብዙሓት ፖለቲካዊ ውድባትና ከም ዝተዓዘብክዎ ግን፡ እቲ ጉባኤ ዝገብር ዘሎ ውድብ ብዘይካ መሪሕነት ኣብ ምምራጽ፡ ኣብ ፖለቲካዊ መደብ-ዕዮ ሕገ-ህንጻኡ፣ ክኽተሎ ዘለዎ ስትራተጂን ስልትን፣ ካብ’ዚ ተበጊሱ ኣብ ኣሰላልፋ ሓይልታት ፈታዊ ጸላኢ ተወላዋሊ ወይ ማእከል ሰፋሪ ዝብል ዝተነጸረ ፖለቲካዊ ሚዛናት ዘንብረሉ ኮይኑ ኣይረኸብክዎን። ብመብዛሕቲአን ፖለቲካዊ ውድባት ዝቐርብ ናይ ደገፍ መግለጺ ድማ፡ ነቲ መድረኽ ዝምጥን ግዜ ወሲድካ ዝተደኽመሉን ረዚን ፖለቲካዊ መልእኽቲ ዝሓዘለን ዘይኮነ፡ ስለዝተዓደምካ ኣይመጻእካን ወይ ገለ ኣይበልካን ከይትበሃል ኢልካ ዝበሃል ንፖለቲካዊ መትከላዊ ዝምድናን ምትእስሳርን ዝጽውዕ ዘይኮነ፡ ማሕበራዊ ዝምድና ንምሕላው ዝመስል ሓፈሻዊ ዝኾነ ኣቀራርባ ዘለዎ መልእኽቲ ኮይኑ’የ ረኺበዮ።

ብናተይ ገምጋም መለለዪ ፖለቲካዊ ውድባት ፖለቲካዊ መትከላት’ዩ ክኸውን ዝግባእ። ዝምድና ክምስረት እንተኾይኑ’ውን ካብኡ ካብ’ቲ መትከላት ክብገስ ኣለዎ። ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅድሚ ኩሉ እናጨራሕካ፡ ንዕኡ ዘገልግል ፖለቲካዊ መርገጽን ግብራዊ ንጥፈታትን እንተዘይብልካ ግን ብላሽ’ዩ። ናብ ጉባኤ ዝቐርብ ናይ ደገፍ መግለጺታት ዕውት ጉባኤ ክኾነልኩም ንምነ፡ ኣብ ምንታይ ዝተሰረተ ከይተነጸረ ምሳኹም ሓቢርና ክንሰርሕ ድልዋት ምዃና ንገልጸልኩም ዝብል ንመሰረታዊ ደርባዊ ባህሪኻን ናይ’ቲ ውድብን ኣብ ግምት ዘየእተወ ሰናይ ድሌት፡ ከምኡ’ውን እቲ ጉባኤ ዝገበረ ውድብ ኣብ ፖለቲካዊ ውሳኔታቱን ደምዳሚ መግለጺኡን ጉባኤና ምስ ኩሎም መሓዙት ውድባት ሓቢሩ ክሰርሕ ወሲኑ ዝብል ሓፈሻዊ መልእኽቲ ምምሕልላፍ ዝተለምደ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ተግባር ግን የለን። ኣብ ተግባር ዘይትርጎመሉ ምኽንያት ድማ ናይ መትከል ንጹርነትን ልባዊ ድልውነትን ስለዘየለ’ዩ። እቲ ዓዳማይ ኮነ ተዓዳማይ ኣብ ፖለቲካዊ መዳያት ክበሃሃሉ ብልቢ ክደጋግፉ ኣሚኖም ዘይኮነ ቃልዓለማዊ ዓዳምን ተዓዳምን ኮይኖም ስለዝራኸቡ፡ ትሕዝቶ ናይ’ቲ መልእኽቲ ጸበል ጠዓሙልና ወይ መርቑልና ክመስል ባህሪያዊ’ዩ። ምርቓ ግን ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ‘ምበር ኣብ ፖለቲካስ ምቓረት የብሉን’ሞ ፖለቲካዊ ውድባትና እንተዝእረማሉ ዝብል መልእኽቲ ንምምሕልላፍ ‘የ።

                         ሓጎስ ብርሃነ ካብ ሆላንድ

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 07-02-2018

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel