Print 

ንቀታሊኻ ምምጓስ ውጽኢት ሕሉፍ ፖለቲካዊ ድንቁርናን ራዕድን መሰለይ ኢልካ ንመንግስቲ ምጭናቕ መርኣያ ደሞክራስያዊ ምዕበለ

ህዝብታት ከም ህዝብታት ዋላ ናይ ቋንቋ፣ ዓሌት፣ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ምዕባለ፣ ባህሊ፣ ሃይማኖት፣ ቦታ ፍልልያት ይሃልዎም፡ ደላይቲ ሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ማሕበራዊ ፍትሒ፣ ቁጠባዊ ምዕባለ ምዃኖም ኣየከራኽርን። ስለምንታይ ብዘይ ውሑስ ሰላም፣ ሓቀኛ ህዝባዊ ደሞክራሲ፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ ፍትሓውን ቀጻልነት ዘለዎን ቁጠባዊ ምዕባለ፡ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰሎም ተሓልዩ፡ ብማዕረን ብሓባርን ከነብሩ ከምዘይኽእሉ ፍሉጥ ስለዝኾነ። እዚ መሰረታዊ ዛዕባታት’ዚ ስለዝደለኻዮ ጥራሕ ዝርከብ ኣይኮነን። ከም እንጀራ ትካቦ ካብ መለኽቲ ስርዓታት’ውን ኣይልገስን። እዚ ጠለባት’ዚ ከም ህግደፍ ካብ ዝኣመሰሉ ፍጹም መለኽቲ ተቓሊስካ ብሓይሊ፡ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያን ደሞክራስያዊ ትካላትን ኣብ ዘለዎም ስርዓታት ከኣ፡ ብፖለቲካዊ ጸቕጥን ቅዋም ብዝፈቕዶ ናይ ምርጫ ሕግን ኣቢልካ’ዩ ዝረጋገጽ።

ዓማጺ ስርዓትን ደሞክራስያዊ ስርዓትን ከኣ ክልተ ዘይራኸቡ ከብድን ሕቖን ዝኾኑ ትካላት’ዮም። ኣብ ትሕቲ ጨና ደሞክራሲ ዘይብሉ ብሓሶት ዝነብር ፍጹም መላኺ ስርዓት ንነዊሕ ዓመታት ዝጸንሐ ህዝብን፡ ኣብ ትሕቲ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ቅዋም፣ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ሃዋህው ዘለዎ፡ ደሞክራስያዊ ትካላት ዝተነጽፈሉ ፖለቲካዊ ስርዓት ዝጸንሐ ህዝብን ኣብ ሕቶ ፖለቲካዊ ደሞክራሲ ዘሎ ኣገንዝቦ በበይኑ’ዩ። ኣብ ትሕቲ መን ከማና ዝብል ትምክሕታዊ ኣረኣእያ፡ ንካልኦት ዘቆናጽብ ሰፊሕ ፕሮፖጋንዳዊ ጎስጓሳት ዝካየደሉ ፖለቲካዊ ስርዓት ዝህነጽ ትውልዲ፡ ቋንቋ ሰላም፡ ደሞክራሲ፡ ፍትሒ፡ ፍትሓዊ ምምቕራሕ ሃገራዊ ሃብቲ፣ ክብረት ልዕልና ህዝብን ሕግን ክዛረብ ይኸብዶ’ዩ። ምኽንያቱ ኣይፈልጦን። ኣይተኾስኮሰሉን። ኣይተማህሮን። ነቲ ዝተኾስኮሰሉ ነቲ ዝተማህሮ፡ ጸረ-ህዝቢ፣ ጸረ-ደሞክራሲ፣ ጸረ-ማዕርነታዊ ደሞክራስያዊ ሓድነት ዝኾነ ድሑር ፖለቲካዊ ቋንቋ’ዩ ዝመልኽን ዝደጋግምን።

ብጸረ-ደሞክራስያዊ ኣተሓሳስባ ዝተቐርጸ ትውልዲ፡ ልኡላውነት ህዝቢ ማለት እንታይ ማለት’ዩ? ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ ማለት እንታይ ማለት’ዩ? መንግስቲ ዝበሃል ትካል ካበይን ብኸመይን’ዩ ክመጽእ ክጣየስ ዘለዎ? እንታይ’ዩ ስልጣኑ? እንታይ ከኽብርን ክገብርን ኣለዎ? እንታይ’ከ ክገብር የብሉን? …ወዘተ ላሕመታዊ ‘ምበር ዕምቆት ዘለዎ ኣፍልጦ ክህልዎ ትጽቢት ኣይግበርን። ንዕኡ ህዝቢ ማለት፡ ሃገር ማለት፡ ሕጊ ማለት፡ መንግስቲ ማለት እቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል’ዩ። ነቲ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ትካላት ወይ መንግስታዊ መሓውራትን ህዝብን’ውን ኣይሕውስን። እቲ መሪሕነት ዝበሃል’ዩ ሃገር፡ ህዝቢ፡ መንግስቲ። እዚ ብከመይ መጺኡ፡ መዓስከ ክወርድዩ ኣብ ኣእምሮኡ ቦታ ስለዘይብሉ ጉዳይ’ዩ ኣይኮነን። ሕሉፍ ሓሊፉ ከም ናይ ኩሉ ወዳኢ ፈታሒ ገይሩ ይወስዶ። ብፖለቲካ ይምእዘዞ ጥራሕ ዘይኮነ ክሳብ የምልኾ። ብዓይኖም ካብ ዝሪእዎ ዘይመሃሩ፡ ናይ ሰብ ኣተሓሳስባ ዝረሓቖም ደገፍቲ ህግደፍ ናይ’ዚ ኣብነት’ዮም።

ኣብ ትሕቲ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም፡ ብዛዕባ ክብረት ሰብኣዊ መሰል፣ ደሞክራስያዊ መሰል፣ ልኡላውነት ህዝቢ፣ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፣ ናይ ምዝራብ፡ ምውዳብ፡ ምንቅስቃስ፡ ምጽሓፍ፡ መሰላት፡ ብዙሕነታዊ ጸጋ፡ ሓባራውነት ካብ ፊደል ምቑጻር ዝጀመረሉ ናይ ህጻንነት ዕድመ እናሰምዐን እናተማህረን ዝዓበየ ትውልዲ ግን፡ ሰላም፡ ደሞክራሲ፡ ፍትሒ፡ ልምዓት፣ ማዕርነት፣ ደሞክራስያዊ ሓድነት፣ መሰል ምውዳብ ምንቅስቓስ ምዝራብ ምጽሓፍ ዝብል ፖለቲካዊ ቋንቋ ይፈልጥ ጥራሕ ዘይኮነ እንኮላይ ትርጉምን ዝህቦ ረብሓን ይርደኦ’ዩ። እዚ እንክሸራረፍ ወይ እንክዕፈን ስለምንታይ ኢሉ ይሓተሉ ይማጎተሉ ይቃለሰሉ መስዋእቲ ይኸፍለሉ።

ኣብ ሓደ ሰብን ሓደ ጉጅለን ዘምልኹ፡ ናይ ገዛእ ርእሶም ናተይ ናትና ኢሎም ዝኣምንሉ ፖለቲካዊ መንነት ዘይብሎም ሰባት ግን፡ ቋንቋ ሰላም ደሞክራሲ ፍትሒ ልምዓት ብርግጽ ኣይርደኦምን። ስለዘይርደኦም ከኣ ከመይ ይሰርሕን እንታይ ከ ጠቕሚ ኣለዎን ኣይፈልጡን። ንገዛእ ርእሶም ክረኽብዎ ዝነበሮም መሰረታዊ ደሞክራስያዊ መሰላት ተነፊጎም ከም ዘለዎ ኣይግንዘቡን። ከምቲ ገለ ተዛረብቲ ሕማቕ እንተተደጋጊሙ ይልመድ’ዩ ዝብልዎ፡ ኣብ ትሕቲ ፍጹም ምልኪ ብሓውሲ ባርነት እናነበሩ ጽቡቕ ኣለና ይብሉ። ኣብነታዊ ሰላም ኣብነታዊ ደሞክራሲ ኣለና ከም ናትናስ ንካልእ ይብሉ። ግን ደገምቲ ‘ምበር ነጻ ርእይቶ የብሎምን። ፖለቲካዊ መንነት የብሎምን። ኣብ ክንዲ ብድሑር ኣተሓሳስባኦምን ፋሽሽታዊ ተግባሮምን ዝሓፍሩ፡ ንደሞክራስያዊ መሰሎም ተጠቒሞም፡ ንመንግስቲ ሕጊ ኣኽብር፡ መሰል ኣኽብር፡ እንጀራ ኣምጸኣልና፡ በላዕትን ረኣይትን ኮይና፡ ፖለቲካዊ ስልጣን መርከቢ ውልቃዊ ዝናን ሃብትን ውሑዳት ይኸውን ኣሎ። ኣድልዎ ይስዕርር ኣሎ ያዕ ክበሃል ኣለዎ። ተማሂርና ብስእነት ስራሕ ቀንፈዘው ንብል ኣለና …ወዘተ ዝብል ጠለባት ሒዞም ንመንግስቲ ብሕቶ ንዘዋጥሩ ህዝብታት ከም ዘይሰልጠኑ ድሑራት ክገልጽዎም፡ ወይ ነቲ ደሞክራስያዊ ቁጠባውን ጠለባት ዝሰረቱ ምንቅስቓሳት መንግስቲ ንምግልባጥን ሃገር ንምፍራስን ክጥቀመሉ ክጉስጉሱ ይስምዑ። መንግስቲ ካብ ህዝቢ ንዝመጽአ ጠለባት ሰሚዑ፡ ሓቂ’ዶ ሓሶት ገምጊሙ ስጉምቲ ክወስድ ኣብ ዝጀመረሉ፡ ንህዝቢ በዲለ ኢሉ ብወግዒ ይቕረታ ኣብ ዝሓተሉ፡ ኣብ ክንዲ ሓያልነቱ ዕለተ ውድቀቱ ከምዝተቓረበ ከበሮ ሓምሓም ክሃርሙ።

ብርግጽ እዞም ከም’ዚ ዓይነት ኩላትና ሓደ ንኹን ተለኻኺምና ንጥፋእ ዓይነት ድሑር ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት፡ ብርእይቶ ኮነ ብቑጽሪ ንኹሉ ኤርትራዊ ዝውክሉ ኣይኮኑን። እንተኾነ ግን፡ በቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብእንኮ ሰብ ዝምራሕ፡ ብጩቕ ክትብል ዘየፍቅድ ዓፋኒ ስርዓት፡ ንሱ ዝወለዶ ግህሰት መሰረታዊ ሰብኣውን ሓርነታውን መሰላትን ኣብ ክንዲ ዝሓፍሩ ብሓበን መን ከም ናትና ኢሎም ክጀሃሩ እንክትሰምዕ “ዓሻ ደሓን ኣሎ ሓው ዓሻ ሓሲምዎ ኣሎ” ዝብል ምስላ ትዝክር’ሞ ኣብ ክንደኦም ንስኻ ትሓፍር። መሰልና ይከበር ኢሎም ንመንግስቶም ንዝሓቱ ህዝብታት ኢትዮጵያ፡ እወ ጥፍኣት ፈጺመ ህዝቢ በዲለ ዝተዋህበኒ ሓላፍነት ኣይፈጸምኩን ስለ’ዚ ጌጋይ ክእርም’የ ርእይቶ ህዝብን ሕገ-መንግስትን ኣኽቢረ ክኸይድ’የ ንዝበለ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ክንዲ ዘመጉስዎን ካብኡ ዝመሃሩን ከም ድኽመት ቆጺሮም ክወራዘይሉ ክፍትኑ ዘደንጹ’ዩ። እቲ ጭቡጥ ሓቂ ግን ንቐታሊኻ ምምጓስ ምልክት ልክዑ ዝሓለፎ ፖለቲካዊ ድንቁራናን ራዕድን’ዩ። መሰለይ ኢልካ ንመንግስቲ ምጭናቕ ድማ መርኣያ ዝጥጥዕ ዘሎ ኣወንታዊ ደሞክራስያዊ ምዕባለ’ዩ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 09-02-2018