እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 51 guests and no members online

ጋዜጣዊ መግለጺ፣

18 ኣባላት ፖለቲካዊ ውድባት

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ

ናብ ተባዕ ተቓላሳይ ህዝብና!

ናብ ኩሎም ተቓለስቲ ሓይልታት ደሞክራስያዊ ለውጢ!

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ናይ ዝበዝሑ ዓቕምታት ደምበ ተቓውሞ ዝሓቖፈ ሃገራዊ ጽላል ኮይኑ ምስ ተመስረተ፡ ኣብ መስርሕ ጉዕዝኡ ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ከም ዘጋጠምዎ ዝፍለጥ እዩ። እዞም ዕንቅፋታት እዚኣቶም ንሓባራዊ ጽላልና ናብ ደውታ ዘእተውዎ ኮይኖም፡ ናይ’ዚ ጠንቂ ከኣ ብቀንዱ ናይ ፖለቲካዊ ውድባትና ድኽመት ምዃኑ ከም ዝተገምገመ ዝዝከር እዩ።

ፖለቲካዊ ውድባትና ካብ’ዚ እምነት’ዚ ተበጊሶም፡ ሽግራቶም ኣልዮም ኣሳታፊ ዝኾነ ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ንምዕዋት ጥጡሕ ባይታ ክምድምዱን ሓባራዊ ሰሚናር ከካይዱን ከም ዝተረዳድኡ ናይ ቀረባ ተዘክሮና እዩ። ኣብ ናይ 4 ነሓሰ 2017 ስምምዕ ኣስትራ መሰረት ገይሮም ከኣ፡ ሰሚናር ሽረ ከም ዘካየዱ፡ ኣብ ዝበዝሑ ዛዕባታት ናይቲ ሰሚናር ኣብ ምርድዳእ በጺሖም ከብቅዑ፡ ኣብ ከመይነት ባይቶ ናብ ባህርያዊ ቦትኡ ተመሊሱ ኣብ ትካላቱ ዝጐደልዎ ዓቕምታቱ ኣመዓራርዩ ንምዕዋት ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ይብገስ፡ ፍልልይ ከም ዝተኸስተ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ፍልልይ’ዚ ውን እንተኾነ፡ ኣብ ኣዲስ-ኣበባ ኣብ ዝቐጸለ ልዝብ፡ ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ተጻቢቡ ናብ ምርድዳእ ኣብ ዝቐረበሉ ግዜ፡ ብዝተወሰኑ ውድባት እንደገና ንድሕሪት ዝመልስ ኩነት ኣጋጢሙ መሊኡ ከይተዓወተ ከም ዝተረፈ ዝፍለጥ እዩ።

ከም’ዚ ኢሉ፡ ንከባቢ ሓደ ዓመት ዝኸውን ባይቶ ሓድነቱን ቀጻልነቱን ኣረጋጊጹ ንቕድሚት ክጓዓዝ ዝተኻየደ ጻዕሪ መሊኡ ኣብ ዘይተዓወትሉን፡ እቲ ልዝብ ኣብ ዕጽው ማዕጾ ኣብ ዝበጽሓሉን፡ ሽነኽ 18 ውድባት እቲ እንኮ ዝተረፎም ኣማራጺ ዓቕምታቶም ኣዋዲዶም ንምዕዋት 2 ሃገራዊ ጉባኤ ከረባረቡ ከም ዘለዎም ጥራሕ እዩ ነይሩ። በዚ መሰረት ከኣ፡ ብቐዳምነት ናይ ገዛእ ርእሶም ርእይቶታት ከቀራርቡን መደባቶም ክሰርዑን፡ ሓንቲ እተወሃህዶም ሽማግለ መዚዞም ክሰርሑ ጸኒሖም እዮም። እነሆ ካኣ ሎሚ እዚ ጻዕርታቶም እዚ ሰሚሩ፡ ንምዕዋት 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብ ፍጻሚኡ ከብጽሕዎ ብጽንዓትን ተወፋይነትን ቆሪጾም ተበጊሶም ኣለዉ።

ኣወሃሃዲት ሽማግለ ዓሰርተ ሾሞንተ (18) ውድባት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ዝጸውዕዎ ናይ መራሕቲ ኣኼባ ካብ 15-22 ለካቲት 2018 ተኻይዱ።

ኣወሃሃዲት ሽማግለ፡ ክሳብ ሕጂ ከተሰላስሎ ዝጸንሐት ናይ ምውህሃድ ዕማማት ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ ዝርዝር ጸብጻባት ድማ ተመያይጥና። ብመሰረት ዝገበርናዮ ምይይጥ ካኣ ኣብዞም ዝስዕቡ ኣገደስቲ ነጥብታት ሓባራዊ ምርድዳእ ኣረጋጊጽና።

  1. ሰነድ ስምምዕ ኣስታራ፣ ኣብ ሰሚናር ሽረ ዝተበጽሐ ምርድዳእን፡ መዘክር 18 ፖለቲካዊ ውድባትናን፡ ናይ ኩሎም ቀጸልቲ ዕማማትና ገዛእቲ ስምምዓትና ምዃኖም ኣረጋጊጽና።
  2. ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ህያው ምዃኑን፡ ትካላት ባይቶ ምስ ኣድላዪ እንረዳዳኣሎም ምምልላእ /ምሽግሻግ/ ናብ ንቡር ቦታኦም ንክምለሱ ተሰማሚዕና።
  3. ንሕና 18 ውድባት ብመሰረት ኣብ መእተዊ ቁጽሪ ሓደ “1” ዝተጠቕሱ ናይ ስምምዕ ስነዳትና፡ ንምዕዋት ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ክንገብሮም ዝጸናሕናን ዘለናን፡ ብቀጻሊ እንገብሮም ምርድዳኣት፡ ብለበዋ መልክዕ ናብ ሃገራዊ ባይቶ ብምምሕልላፍ፡ ባይቶ ይሓይሽ ብዝበሎ መንገዲ /ኣገባብ/ ኣኼባ ብምክያድ ውሳኒኡ ከሕልፍ ተረዳዲእና።
  4. 18 ውድባትና፡ ኣሳታፊ ዝኾነ ካላኣይ ሃገራዊ ጉባኤ ንምዕዋት፡ ካባና ዝግበር ትጽቢት ከነበርክት ከምዘለና፡ ኣብ ጉዕዞ መስርሕ ምስንዳእ እዚ ጉባኤ’ዚ፡ እቶም ኣባላት ባይቶ ዝኾኑ ዝተረፉ ውድባት ብሓባር ንምቕጻል ፍቓደኛታት ምስ ዝኾኑ፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ሃገራውያን ሓይልታት፡ ኣባላት ባይቶ ዘይነበሩ ፖለቲካዊ ውድባት ነቲ ጉዕዞ ብዘየሰናኽል፡ ኣብ ሓባራዊ ምርድዳእ ክበጽሕ ክላዘቦም ቅሩብ ምዃኑ ኣረጋጊጹ።
  1. ኣኼባ ካብ ሓሙሽተ ኣባላት መሪሕነት ፖለቲካዊ ውድባት እትቐውም ኣብ ቅድሜና ንዘሎ ዕማማት ኣጻፊፋ እተቕርብን እተወሃህድን ሽማግለ መዚዙ። ቀዳማይ ዕማማ ከኣ፡ ትካላት ባይቶ ብዝቐጠፈ ግዜ ናብ ንቡር ቦታኦም ተመሊሶም ስርሖም ክጅምሩ ንምኽኣል፡ ምስ ፖለቲካዊ ውድባት ብምምኽኻር፡ ሃናጺ ሓሳባት ናብ መሪሕነት ባይቶ ብለበዋ መልክዕ ከተመሓላልፍ ተረዳዲኦም።

ኣብ መደምደምታ፡ ኣኼባ መራሕቲ ፖለቲካዊ ውድባትና፡ ኣወሃሃዲት ሽማግለ፡ ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ርእይቶታት ኣወሃሂዳ ናብዚ ዕዉት ኣኼባ’ዚ ክበጽሕ ንዝገበረቶ ጻዕሪ ኣመስጊኑ።

ሃገራዊ ባይቶና ካብ’ቲ ዘጋጠሞ ዕንቅፋታት ንክወጽእን ቀጻልነቱ ንከረጋግጽን፡ ብኣባላት ውድባትናን ህዝብናን ክግበር ንዝጸንሐ ጻዕርታት ብምምስጋን፡ ንምዕዋት ካልኣይ ሃገራዊ ጉባኤ እነካይዶ ዘለና ቀጻሊ ጻዕርታት ደገፎም ንክቕጽሉ ካኣ ንጽውዕ።

ኣኼባ መራሕቲ ውድባትና፡ ብመስዋእቲ ብጻይ ተጋዳላይ ኣብርሃም ነጋሲ ኣቦ-መንበር ሕብረት ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ኤርትራን ኣባል ሃገራዊ ባይቶን ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን ብምግላጽ፡ ዘኪሩዎ።

ኣኼባ ፖለቲካዊ ውድባት፡ ንህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ንደሞክራስያዊ ተጋድሎና ክገብርዎ ዝጸንሑን ዘለዉን ምድግጋፍ ምስጋንኡ ኣቕሪቡ።

ህዝብን ሃገርን ንምድሓን፡ ኩሉ ዓቕምታትና

ኣስሚርናን ኣሕይልናን፡ ብሓደ ኣንፈት ንረባረብ!!

ዓሰርተ ሾሞንተ ፖለቲካዊ ውድባት /ኤሃባደለ/፣

22 ለካቲት 2018

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel