Print 

ውረ ውረ«ዓዲ ጀጋኑ ኣያ ሲኢኑ«በዓል ስረ ተወረረ«፡

ኢሰያስ ብውሽጢ ኤርትራ፡«፡ብወገን ኢትዮጵያ ገለ ሳዲስቲ ተጋሩን ኣምሐራን ገለ ሙሁራት ኤርትራዊያንን« ናብ ዋጋ ዕዳጋ ከውርዱና፡ዓይኒ ዘለዎ ይርኤ እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ፡ ኣይበዝሔን ዶ ኣንድነት እንዳ በልካ ንብዓት ሐርገጽ ምንባዕ፡«፡

ንሐቂ ሐቂ ንጌጋ ጌጋ ካብ ምብል ኣይከቋርጽን እየ፡ኣታ ተቀርቂርና እንበር፡ እዚ ህዝቢ ነጻነቱ ከየስተማቀረ፡ ክንዲ ሐቢርና ንጸላእትና ነባርር፡ኣጀንዳ ኣምሐራን ተጋሩን ሕዝካ ምስ ኢትዮጵያን ንሕበር፡«፡

ኤርትራ ሃገርና ወላዲት ሾሞንተ

ዓዲ ራእሲ ተሰማ ጅግና ዓዋተ

ዓዲ ኣሻሐት ጀጋኑ ሰማእታተ

ንኣንድነት ኣይኮነን ህዝቢ ዝጸነተ፡«፡

መልሲ ንሃለውሎው፡ ንከም መምህሪ ገብረኺዳን ደስታ ዘኣምሰሉ ቀናኣት ተጋሩ፡ሃጸይ ምለሊክ ንኤርትራ ንጥልያን ሸጥዋ፡ ኢትዮጵያዊያን ኢና እንዳበልካ ደም ኤርትራዊያን ከምዘይ ኣፍሰስካ፡ብኣሉላ ምዝራብ ታሪኽ ጠምዚዝካ፡ግርም እባ፡ ክውዕየካ ብማንካ ክዝሕለካ ብኢድካ፡፡

ታሪኽ ጀጋኑ ኣቦ ሐጎታትና ካብቶም ንጥልያን ዝመከቱ፡ጅግንነቶም ካብ ባሕሪ ብጭልፋ፡ንጥልያን ኣብ ክሳድ ሐሐሊፉ ምስ ዓጸዶም፡መንድዩ ባቤነ ባህታ ሰገነይቲ ዘበሎም፡«፡ዘርኣይ ደረስ ዶ ይኮነን ኣብ ማእከል ዓዶም ጅግንነት ዝፈጸመ፡እዚኣቶም ኤርትራዊያን እንበር፡ ተጋሩ መዓስ ኮይኖም፡«፡

ህዝቢ ኤርትራ ብተንቤናይ ምስ ተዳኸመ፡ዘሕምቖ ኣለኒ በትረይ ኣቐብሉኒ፡ኣብፓልቶክንፌስቡክንምስኮነቃልሲ፡ከሳሲ ዘይብሉተኸሳሲ፡እዋሐስኣግብእዘይብሉክሲ፡ክንዲስኒትባእሲ፡ዘፍርሶ እንበር ጸጋኒተሳኢንዎንኣጉዶ ንናሕሲ፡ፍረ ኣሉላ ዶ ኣይኮነን ሕጊ እንዳባ መፍረሲ፡«፡

ብ.ውራጃታት ንጠርነፍ ናይ ዓቅሊ ጽበት ውሳነ፡ እድዩ ንተወሃሂድካ ምቅላስ ዝበተነ፡ እዚ ኣቃላልሳና ጠቓሚ ኮይኑ ኣይረኤኹሉን ኣነ፡ናይ 30 ዓመት ደማዊ ቃልሲ፡ክንዲ ሹዑ ንሽዑ ነጻነት ምእዋጅ፡ ብረፈርድም ምስ ተዛዘመ፡ ሹዑ እንድዩ ንተጋሩን ነምሐሩን ዘሻደነ፡«፡

ኤርትራ መኻን ኣይኮነትን ሰብ ኣለዋ፡ሕልሚ ደርሆ ዶ ጽውጽዋ ተጋሩ፡ ንስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዘተቛጻጸሩ፡ ሕልምታቶም ካብ ባድመ ንዓሊተና፡ ሕጂ ካኣ ንቀይሕ ባሕርና ተሰጋጊሩ፡«፡

ኤርትራና ዓዲ ኣስላምን ክስታንን እያሞ፡መልስና ኣግኣዝያን እንዳ በልኩም ኣይትጨድሩ፡ተጋሩ ኢና ገዲፍኩም፡ ኤርትራዊያን ኢና ኢልኩም፡ ሽምኩም ቀቀይሩ፡ ሹዑ ህዝቢ ኤርትራ ንሕቶኹም ወይ ክቕበሎ፡ ወይ ክነጽጎ መልስኹ ክትሰምዑ ሹዑ፡«፡

ንህግደፍ ዝኣመነን ማይ ዝሐቆነን ሐደ፡በብሐደ ሰብ ወሐደ፡ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ደማዊ ቃልሲ ን27 ዓመት ከይቀሰነ፡ሃገሩ ከመሐዳድር ገና ዘይፈተነ፡ብጭፍራ ህግደፍ ህዝቢ እንዳ ተበተነ፡ካብ ሙሁራትና እዚ ኣይተጸበኹን ኣነ፡ እዚ እንተ ኮይኑ ደኣ ደይ ናይ ሐደ ቅርሺ ክልተ ገጻት ኢኹም፡ ዓው ኢልኩም ንሕናን ዕላማናን ምጭራሕ ዘይሕሸኩም፡«፡

ሐንሳብ መዝሙር ሰላም፡ ሐንሳብ ኣግኣዝያን፡ሐንሳብ ኮንፈደረሽን ዶ ኣንድነት መስደመም፡ ሐደ ቅዋም ምስ ዝህልወካ፡ክልተ ምስ ቀሲንካ፡ እሞ ጽቡቅ ዝምድና ምስ ፈጠርካን እዩ እዚ ኹሉ ዝመጽእ፡ናይቲ ኣንድነት እሞ ቱፍ በልዎ ረስዕዎ፡«፡

ጽቡቕ ዝምድና ምፍጣር፡ ድሕሪ ሐርነት ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ባዕሉ ኣለዎ፡ሕጂ ግና ኣይኮነን ዶ ንሕና ቁስልና ዘይሐወየ፡እቶም ቀደም ቁስሎም ዝሐወየ፡ ናይ ዶባት ሽግር ዘይብሎም ውን እንተ ኾነ፡ ዶባቶም ከፊቶም ብሐንሳብ ስራሕ ደኣ እንበር፡ዶባቶም ኣፍሪሶም ዝተጻናበሩ ካሳብ ሎሚ፡ ኣይረኤናን ኣይሰማዕናን፡ንምዃኑ ኸ መንዩ ውክልና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝሃበኩም፡«፡

ዓጽሚ ሰማእታትና ከይወግኣኩም

ብህዝቢ ኤርትራ ምሽቃጥ ያኣኽለኩም

ብዘይ ውክልና ኣንድነት ከይበልኩም

ንሕና ኤርትራ ንኤርትራዊያን «ንስኹም

ኢትዮጵያዊያን ምዃን መን ከሊእኩም

ሰብ ኣለዋ እዛ ሃገር ትጉሽተትኩም፡«፡

ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ፡ ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና፡ስዕረት ነቶም ደም ዘንብዑና ጃንዳ ህግደፍ ምስ ኮራኹሮም፡«፡

ንኹሉ መወዳእታ ኣለዎ፡ ደቂ ኤረይ ደለይቲ ሰናይ፡ ኣጆኹም ኣጆና፡‹፡ካብ ኤርትራዊ ዉሽጡ ሑሩር፡ በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን፡«፡