Print 

ሐርነትን መሰልን ህዝቢ ምስ ተራጋገጸ፡«.

ሰላምደቂኤረይደይቲሰናይ

ገለንብማይገለንሳኣንማይ

ኣጆናሰሰናዩ ጥራይ ምምናይ,

ነገር ዘይጸገበ ጓል ዋጣ ይሕጸ

ሐርነትን መሰልን ህዝቢ ምስ ተራጋገጸ

ህዝቢ ኤርትራ ቆጽሊ ኣውዲቑ ምስ መረጸ«

ናብቲ ዝማዕበል ኣሳራራሐ ትሰግር እንበረ

ሕጂ ደኣ ኣቱም ደቂ ኤረ

ህዝቢ ብጭፍራ እንዳ ተሸበረ«

እቶም ብቑጽሮም ዉሑዳት ይመርሕዋ

ንኤርትራ ዋጋ ዘይከፈሉላ እንዳ ኣንብዕዋ

እዚኦም ከለዉ ዓዲ ጀጋኑ ኣበይ ክርህዋ፡«፡

እቶም ብሂወት ዝተረፍና

ካብኩሉተኾሊፍና

ብውዲትዓድናከሲርና

30 ዓመታትደሚና

ክሳብሎሚሐርነትሐሪሙና

ንሐርነትከርተት ንብል ኣለና፡«፡

ክንዲ ንፍትሒ ንደሞክራሲ

ኢደይ ኢድካ ኢልና ንቃለስ

ስለምንታይ ንድሕሪት ንምለስ፡«፡

ዓሻ በጊዕ ምስ ተኹላ ዕርክነት

ቃልስና ንሐርነት ጸረ ባርነት

ብደምና ተራጋጊጺ ልእላውነት

ሕጂ እንታይ ኣምጽኦ ኣንድነት,

እንታይእሞ

እዛዓለምዚኣሞ

ንኣዳም፡ገረሞ፡«

ድጉል ዕላማ ሕጂስ በሪሁ

ኣብ እርጋኖም ኣስናኖም በሊሑ

ጥጁኡ ብውሽጥና ተደጒሉ ጸኒሑ,

ወዲ 80 ምስደለየጎርዞ

ኣንፊቱስሒቱጉዕዞ

ጉዳይናባዕልናንሐዞ«

ቅዋም ሐርነት ሐሪሙና ከሎ

መቓብር ሰማእታት የእዊሎ

ኤረና እንታይዝውረዘሎ

መንዩደላይ ፍትሒይበሃልኣሎ

ኦ ኣምላኽ ረቢ ባዕልኻ ኣቕልሎ«

ካብ መግዛእቲ ኮይና ሐራ

ኢሰያስብውሽጢ ኤርትራ

ብደገ ኣንድነት ምስ ኣምሐራ

ትንፋስሰዂዖምዎዮም ጭፍራ«

ምስ ሐንጎሉ ዝጸመመ

መንዩ ክድዓት ዝደጋገመ

ዕርክነት ምስ ኢሰያስ ዝፈረመ«

ናይ ሕጊ ሙሁራት ክሐተኩም ዶ

እንታይዩ ርክብኩም ምስ ስግር ማዕዶ

ን57 ዓመት ዝፈሰሰ ደም ተረሲዑ ዶ

ተጋጊኹም ጋዶ ኤርትራዊያን ፈራዶ«

ብጭርሖተጋሩኣምሐሩ

ኤርትራውነትሐሲሩ«

ኤርትራንኤርትራዊያን፡እንዳበልኩንሎሚብከምዚክዛዝሞ፡ክብርንሞጎስንንጀጋኑሰማእታትና፡ዓወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝብና፡ ዕንወት ንጃንዳ ህግደፍ ዓንገልቶምን፡በርሀዑቅባዝጊሃገርጀርመን፡«