እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 28 guests and no members online

ካብ ሃብቲ ሎሚ ድኽነት ትማሊ፡-

ሃብትን ድኽነትን ተጻረርቲ’ዮም። ከም ጸላምን ቀትርን፣ሓጋይን ክረምትን፣ ሕቖን ከብድን፣ ጓልን ወድን፣ ሰማይን መሬትን፣ ሓጺርን ነዊሕን፣ ቀይሕን ጸሊምን፣ …ወዘተ ፈጺሞም ዘይራኸቡ ተጻረርቲ’ዮም። ሃብትን ድኽነትን ተጻረርቲ ይኹን ‘ምበር ስራሓት ተፈጥሮ ግን ኣይኮኑን። ውጽኢት ስራሓት ሰብን ዘይቅኑዕ ስሱዕ በይናዊ ተጠቃምነትን ’ዮም። ተፈጥሮ ለጋስ’ዩ። ንኣብነት መሬትና መሬት ኤርትራ ንኹሎም ዓይነት ህይወታውያን፣ ሰባት፡ ኣዝርእትን እንስሳታትን ዝሰማማዕ’ዩ። ህዝብና ኸኣ ጻዕራም’ዩ። ብረሃጽካ ምንባር ደኣምበር ተጸባይነት ባህሉ ኣይኮነን። ሚዛኑ ዘይሓለወ ናይ ወሃብን ተቐባልን ባህሊ ዝውቱር ኣይጸንሐን። ከም’ዚ ክብል እንከለኹ ከም’ቲ ካብ ብሱል ጥረ ወይ ካብ ስርናይ ክርዳድ ዘይጠፍእ ኣብ ውሽጢ’ቲ ክቡርን ኩሩዕን ህዝቢ ውጉዝ ተግባራት ዝፍጽሙ ውልቀ ሰባት ኣይረኣዩን ማለት ኣይኮነን። የጋጥሙ’ዮም።

ድኽነት ብመሰረቱ መግለጺ ድሑር ኣተሓሳስባ’ዩ። ይኹን ግን ኣብ ሕብረተ-ሰብና ድኽነት ክበሃል እንከሎ ገንዘባዊ ወይ ነገራዊ ትሕዝቶ ምስ ምውናን ዘይምውናን ዝተኣሳሰረ ደኣ ምበር፡ ነቲ መህረሚ ድኽነት ዝኾነ ናይ ቅኑዕ ኣተሓሳስባ ሃብቲ ማለት ከም ትምህርቲ፡ ዕድመ፣ ናይ ተግባር ተመክሮ ብዙሕ ግምት ዝወሃቦ ኣይኮነን። ኣተሓሳስባን ድሌትን ሕብረተ-ሰብ ብክውንነት ይግዛእ’ዩ። ንኣብነት ናይ ትማሊ ድሌት ምስ ናይ ሎሚ ድሌት ክነጻጸር እንከሎ መሰረታዊ ፍልልይ ኣለዎ። ትማሊ ማለት ኣርሒቕና ድሕሪት ከይተመለስና ቅድሚ 40-50 ዓመታት ዝነበረ ድሌት ደቂ ሰባት፡ ብዓብላሊ ንጭቡጥ ዓቕሚ ምንጪ ቁጠባ ኣብ ግምት ዘእተወ ‘ዩ ነይሩ ዝብል ገማግም ኣለኒ። ምኽንያቱ፡ ትማሊ ከብዲ እንተጠመየ፣ ዝባን እንተዓረቐ፣ ዘመናዊ ሕክምና እንተረሓቐ፣ መጽለሊ ማለት ገዛ እንተተሳእነ፡ ጠፋእና ዝብል ጭንቀት ዘይኮነ፡ ክስገር’ዩ ክሓልፍዩ ብዝብል ትዕግስቲ ኒሕን ሓቦን ይሕንገር ነይሩ። ብፍቓድ እግዝኣብሄር መጺኡ፡ ብፍቓድ እግዝኣብሄር ድማ ናብ ራሕሲ፣ ጠልን ጽጋብን ከም ዝቕየር ዝዓገበ ሕልና ዝነበረሉ’ዩ።

ሎሚ ግን ብኣንጻሩ ንሰብ ዝፈጠረ ሰብ ክሳብ ዝመስል ሃረምረም በዚሑ። ሃብቲ ሃገር ኣብ ኢድ ውሑዳት ወዲቑ። ደረት ድሌት ኣበይ ምዃኑ ዘይትፈልጠሉ ኮይኑ። ኩሉ ህይወታዊ ምንቅስቓስና ዝቆጻጸር ዝእዝዝ ሓንጎና ምዃኑ ተመራመርቲ ስነ-ህይወት ይምህሩ። ሓንጎል ወዲ-ሰብ ድማ ዝሃብካዮ ዝቕበል ደኣምበር ባዕሉ ናብ ድሌቱ ዝዝውረካ ከም ዘይኮነ’ውን የረድኡ። ትማሊ ማለት ቅድሚ 40 ወይ 50 ዓመታት ተዛማዲ ናይ እኽሊ፡   ክዳን፡ ሕክምና፡ ትምህርቲ፡ መንበሪ ኣበይቲ ..ወዘተ ሽግር የጋጥም ነይሩ’ዩ። ግን ከም’ዚ ሎሚ ንርእዮ ንሰምዖን ንነብረሉ ዘለናን ኩነታት ኣእምሮ ዘናውጽ ኣይነበረን። ሕቶ መግቢ ኮነ ካልእ ነገራዊ ሃብቲ ብዙሕ ክብደት ዘይወሃቦ ድሌት ብዓቕሚ ተገዚኡ ዝኸደሉ ዝነበረ ግዜ’ዩ ነይሩ። ንኣብነት መግቢ ንስኻን ዝዕድልካን ምስ ባህሪያዊ ልግሲ ዝተኣሳሰር ደኣምበር፡ ምህርቲ እኽሊ መታን ክበዝሕልካ፡ ብዕራይ መታን ክሰብሐልካ፣ ላም መታን ብዙሕ ጸባ ክትሕለበልካ ጠንቂ ጥዕና ዝኾኑ ዝተቓመሙ ነገራት ኣብ ድኹዒ ወይ መግቢ እንስሳ ምሕዋስ ዝውቱር ኣይነበረን። ብሓጺሩ ኣነ ናይ ሎምን ትማልን ከወዳድር እንከለኹ፡ ትማሊ ዓቕሚ ኣብ ጸብጻብ ዘኣተወ ፈሪሓ እግዝኣብሄር፡ ተመስገን ዝገዝኦ ድሌት ነይሩ። ሎሚ ግን ዋላ’ኳ ብስነ-ፍልጠት ቅቡል ኣይኹን ሰብ ብሓንጎሉ ዘይኮነ ብኸብዱ ዝሓስብ ዘሎ ኮይኑ ይስመዓኒ። ናይ ሎሚ ኣተሓሳስባ ግን ንሰብኣውነት ዝቐተለ ምሕረት የውርደልካ ዘድልዮ ብሕሉፍ ስሰዐ ዝምራሕ ነገራዊ ምዕባለ’ዩ።

ጭቡጥ ዓቕሚ ኣብ ግምት ዘየእቱ ብድሌት ዝምራሕ ካልእ ባዕሉ ይፈልጥ ንዓይ ይጥዓመኒ ብዝብል ቅሉዕ ፖሊሲ ዝምራሕ በላዒ ሰብ ዝኾነ ዘመን ኢና ንርከብ ዘለና። ሎሚ ክብሪ ንእግዝኣብሄር የለን። ክብሪ ንወላዲ የለን። ክብሪ ንወዲ-ሰብ የለን። ሓቢርካን ተኻፊልካን ምብላዕ የለን። ሰላም የለን። ሕድኣት የለን። ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ የለን። ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ፖለቲካዊ ምሕደራ የለን። ሎሚ ኣብ ባይታ ዝሰርሕ ዘሎ ኣንጻር ናይ’ቲ ዓለም ማዕቢላ ናብ ደረጃ ቁሸት ተቐራሪባ ጸቢባ ተባሂሉ ብመራኸቢታት ዝጉስጎሰሉ’ዩ።

ኣብ ተግባር መጺእካ፡ እቲ ድሌት ብክውንነት ዝግዛእ ዘይኮነስ፡ ጭቡጥ ዓቕሚ ዘየለ ክንሱ ብድሌት ዝምራሕ ኣተሓሳስባ’ዩ ልዕልና ሒዙ ዘሎ። ልዕሊ ዓቕሚ ዝምጠጥ ድሌት ነጊሱ ስለ ዘሎ ድማ ኣእምሮ ይጭነቕ ይበላሾ ኣሎ። ስርዓተ ሃይማኖትን ሕጊ እግዝኣብሄርን ተረሲዑ ብዝላ ሃብቲ ምጥራይ፡ ሚሊዮናት ጸሞም እናሓደሩ ኣብ ርእሲ ሃብቲ ሃብቲ ንምግባት፡ ምውድዳር ብሰፊሑ ይረኣ ኣሎ። ካብ’ዚ ቅጥዒ ዘይብሉ ውድድር ዝነቐለ ድማ እታ እግዝኣብሄር ዝፈጠራ ነብሲ፡ ልክዕ ከም ናይ ሸቐጥ ኣቕሓ ኣብ ዕዳጋ ወሪዳ ትሽየጥ ኣላ። ቀይሕ ሕብሪ ቆርበት ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ጸሊም ቆርበት ይምካሕ። ነዊሕ ቁመት ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ሓጺር ዝቑመቱ ይምካሕ። ቀጢን ተኸለ ሰብነት ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ረጒድ ሰብ ይወራዘ። ድልዱል ኣካላት ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ድኽም ዝበለ የጓጥት። መግለጺ ምዕባለን መሰልን ተባሂሉ ወዲ ምስ ወዲ፡ ጓል ምስ ጓል ዝዋሰብሉ፡ ነዚ ከኣ መንግስታዊ ኣፍልጦ ዝረኸበሉ መጻኢና ናበይ ዘብል ፍጹም ስጊንጢር ዝኾነ ኩነታት ዝነገሰሉ ሃዋህው ኢና ንነብር ዘለና።

እቲ ቀደም ቀደም ወዲ-ሰብ ኣብ ነዋታዊ ንግዲ’ዩ ዝነጥፍ ነይሩ። ሎሚ ግን ወዲ ሰብ ንገዛእ ርእሱ ልክዕ ከም ሽጉርቲ ኮሚደረ፡፡ እንስሳ፡ ኣብ ዕዳጋ ወሪዱ ብገንዘብ ዝሽመት ኮይኑ ኣሎ፡፡ እቲ ሓደ ምስ ሓንቲ፡ ወይ ሓንቲ ምስ ሓደ ብኽብሪ ብመዓርግ ብቃል ኪዳን ዝርከብ ዝነበረ ጾታዊ ርክብ፡ ከም ተራ ሸቐጥ፡ መርከቢ ገንዘብ ኮይኑ ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ ኮላሊት፣ ጸላም ከብዲ፣ ብሌን ዓይኒ፣ ማሕጸን፣ ካልኦት ክፍሊ ኣካላትን ብክኢላታት ተመዝሒቖም ኣብ ዕደጋ ዝወረድሉ፡ ድኻታትን ንነብሶም ክከላኸሉ ዘይኽእሉን ሰባት፡ ናውቲ ውሽጣዊ ኣካላቶም ተመጢሎም ብኡ ንብኡ ህይወቶም ዝስእንሉ፡ ሃብታም ከኣ ብገንዘብ ብዝሸመትዎ ኣካላት ወዲ-ሰብ ዝተወሰ ናይ ሞት ዕድመ ዘናውሕሉ፡ ጨካናት ሰባት ኩለንተናዊ ልዕልነቶም ዘረጋገጽሉ ውድዕነት ኢና ንነብር ዘለና። ስለዚ ካብ’ዚ ህውታትያ ዝኾነ ሃብትን ምዕባለን ናይ ሎሚ፡ ናይ ትማሊ ፈሪሓ እግዝኣብሄር ዝነበሮ ተመስገን ዝመለለይኡ ኣተሓሳስባ ይምረጽ። ሎሚ ኩሉ ነገር ብውሑዳት ዝተዓብለሉ ኣንፈት ናይ’ቲ ምዕባለ ተባሂሉ ከበሮ ዝድሰቐሉ፡ ንብላዕ ንብላዕ ደኣምበር ንሕባር ንተሓጋገዝ ዘይበሃለሉ ኩነታት’ዩ ነጊሱ ዘሎ። እዚ ማለት ከኣ ካብ ሃብቲ ናይ ሎሚ ድኽነት ናይ ትማሊ ትምነየሉ ዘፍርሕ ኩነታት ምህላው ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ምስክር’ዩ። ካብ’ዚ ንምድሓን እምበኣር ካልእ ኩሉ ተሪፉ ሰብ፡ ሰብ ምዃኑ ብግቡእ እንተዝግንዘብ ዝብል ለበዋይ ከመሓላልፍ ይደሊ።

                             ብኒያት ተወልደ

ብሓልዮት ድሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 09-05-2018

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel