እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 18 guests and no members online

ንፖለቲካዊ ጭቆና ምጽማም ስለምንታይ? ክሳብ መዓስ’ከ?

ሓሚምካ፡ ምኽንያት ሕማምካ ፈሊጥካን መድሓኒት እናወሰድካን ንዝስመዐካ ስቓይ፡ ንውሽጥኻ ጌርካ ክትጻወር ክትጽመም ዓቕሊ ይሃብካ ጥራሕ ዘድልዮ ጽቡቕ ነገር’ዩ። ምኽንያቱ፡ ሕማምካ ፈሊጥካ መድሓኒት እናወሰድካ እንከለኻ ንውሽጣዊ ስቓይካ ካብ ዓው ኢልካ ብኣዋያት ምግላጽ፡ ተጸሚምካ ንውሽጥኻ ጌርካ ጥዕና ምጽባይ ተመራጺ’ዩ። ባህልና’ውን ንኸምኡ’ዩ ዘተባብዕ። ብውሽጥኻ ሕማቕ እናተሰመዐካ ናብ ትካል ጥዕና ከይድካ ብበዓል ሞያ ከይተመርመርካ፡ ዓይነት ሕማምካ ጠንቁን መድሓኒቱን ከይፈለጥካ ምጽማም ግን፡ ስኒ ምንካስ ምጽዋር መንፈዓት ዘይኮነ፡ ክፍወስ ብዝኽእል ሕማም ዕለተ ሞትካ ዘቀላጥፍ ዘየለባም ውሳነ ብምዃኑ ክምከር ክተባብዕ ኣይግባእን። ስለምንታይ’ሲ ክሳብ ትመውት ምጽማም ዓሻ ውሳነን ነብሰ ቅትለትን ስለዝኾነ።

ውልቀ ምልክነት ኣብ ዝነገሰሉ፡ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ ኣብ ዝጠፍኣሉ፡ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝተጋህሰሉ፡ ውሑዳት ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ቃሕ ዝበሎም ውሳነ ኣብ ዝወስድሉ፡ ኢ-ደሞክራስያዊ ጨካን ኣድላዊ ፖለቲካዊ ምሕደራ ኣብ ዘለወሉ ኩነታት፡ ትዕግስቲ ምግባር ምጽማም ከኣ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ዕሽነት፡ ንባርነት ብምርጫኻ ምቕባል ኣብ መወዳእታ ከኣ ኩሉ ክብርታት ስኢንካ ፖለቲካዊ ነብሰ ቅትለት ምፍጻም ማለት’ዩ ዝኸውን። ኤርትራዊ ሃገርነት ውጽኢት መግዛእቲ ምዃኑ፡ ህዝብታት ኤርትራ ብሰንሰለታዊ መግዛእቲ ዝሓለፉ፡ ናይ ኣምቢታ ኣይንብርከኸን፡ መስዋእትን ዓወት ታሪኽ ዘለዎም ተቓለስቲ ህዝብታት ምዃኖም ማህደራት ታሪኽ ሰኒደሞ ዘለው ሓቂ’ዩ። ህዝብታት ኤርትራ ኩሉ መሰላቶም ዓፊኑ ኣምበርኪኹ ንዝገዝኦም፡ ሜላታት ግጥሚያኦም ክቐያይሩ ደኣምበር ብምጽማም ዘባኸንዎ ግዜ ኣይፍለጥን። እቲ ኣብ መወዳእታ ንመሬት ኤርትራ ካብ ባዕዳዊ ሰራዊት ነጻ ዘውጸአን ልኡላውነት ሃገር ብረፈረንዶም ክውን ዝገበረን ምስጢር፡ መርኣያ ተቓውሞ ኣልቦ ምጽማም ዘይኮነ፡ መርኣያ ኣነ ንመንነተይ ንመሰለይ ንኣለኹ ባዕለይ ዝብል ውሳነ ጽንዓት ዘይሕለል ቃልስን ክቡር ሓርበኛዊ ሃገራዊ መስዋእትን ምዃኑ’ዩ ዝሕብር።

መሪሕነት ህግደፍን ናይ ጥፍኣት መሓውሩን ኩሉ ሰብኣዊ ክብርታት፡ ደሞክራስያዊ መሰላትን ቁጠባዊ ረብሓታትን ብደይ መደይ ነፊጎም ኢ-ሰብኣዊ ፖለቲካዊ ጭቆና ኣንጊሶም፡ ህዝቢ ካብ ምህላው ናብ ዘይምህላው ከንቆልቁል ፈሪደሞ ክንሶም፡ ኣብ ዓውደ ኲናት ኣብ ድፋዕ ኮይኑ ከም ዝዋጋእ ዘሎ ወተሃደር፡ ንህዝቢ ንኸስ ተጸመም ተጻወር ዝብል ጎስጓስ ክገብሩ ይስምዑ። ኣብ ድፋዕ ኣብ ርሱን ኲናት ዝተጸምደ ወተሃደር ብወተሃደራዊ ሕጊ፡ ንሱ ሒዝዎ ዘሎ ስትራተጂካዊ ቦታ ኣብ ኢድ ጸላኢ መታን ከይወድቕ’ሞ ውድባዊ ወይ ሃገራዊ ክሳራ መታን ከይስዕብ ግዝያዊ ጸገም ተጻወር ክሳብ’ውን ንስለ ድሕነት ብዙሓትን ኣንጸባራቒ ዓወትን ክቡር ህይወትካ ክፈል ክበሃል ይከኣል’ዩ። ህዝቢ ከም ህዝቢ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ተቖጻጺርካ፡ ኣብ ኢዱ ዘሎ ጸጋታቱ መንዚዕካ፡ ዝመስሎ ከይዛረብ ኣፉ ብፖለቲካዊ መሐንገጋ ኣሲርካ፡ ብድሕረትን ድኽነትን ክማስን እናገበርካ ተጸመም ማለት ግን እንታይ ማለት’ዩ? እንታይ ክሳብ ዝኸውን’ዩ ክጽመም?

ጠንቂ ናይ’ቲ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ሕማም ግዳማዊ ዘይኮነ ዘቤታዊ ምዃኑ ፈሊጡ እናሃለወ ተጸመም ክበሃል፡ መሪሕነት ህግደፍን ናይ ጥፍኣት መሓውሩን ህዝቢ ኣይፈልጥን ከም ተባዕታይ ኣድጊ ዝጸዓንካዮ ዝስከም የዋህ’ዩ ዝብል ብዱዕ ግን ከኣ ዝንቡዕ ሚዛን ከም ዘለዎም’ዩ ዘርኢ። ውድብና መንግስትና መሪሕነትና ፖሊሲና ኩሉ ንዓኻ ዝጠቕም፡ ንስለኻ ከይሰልከይ ዝሰርሕ ህዝባዊ’ዩ፡ ደሞክራስያዊ’ዩ፡ ፍትሓዊ’ዩ ዝብል፡ ፈጠራዊ ነብሰ ወደሳን ፍረ ዘይብሉ ፕሮፖጋንዳዊ ደሮናን ኣሽካዕላል’ዩ። መሪሕነት ህግደፍን ንኸብዶም ዝሓደሩ ዕሱባት መሓውራቶምን ውሽጣዊ ሰላም፡ ደሞክራስያዊ ምሕደራ፣ ሕጋዊ ትካላዊ ኣሰርራሓ፣ ውሕስነት ዘለዎ ብውጥን ዝምራሕ መንገዲ ልምዓትን ዕቤትን ከይህሉ ገይሩ ዘሎ ካልእ ግዳማዊ ሓይሊ’ዩ። ስለዚ ነቲ ኩሉ መሰላት ከይትረክብ ዝገበረ ግዳማዊ ሓይሊ ክሳብ ዝሰዓር ተጸመም። እዚ ይገበረለይ ይማላኣለይ ኣይትበል ማለት ናይ ተራ ዓዋሉ ኣበሃህላ’ዩ። እንተኾነ እቲ ሜላ ንጸረ-ህዝቢ ፖለቲካዊ ባህሪኡን ፋሽሽታዊ ተግባሩን ከውሊ ክኽውን ዝኽእል ኣይኮነን።

ምኽንያቱ መን’ዩ ውሽጣዊ ሃገራዊ ሰላም፣ ደሞክራስያዊ ምሕደራ፣ ፍትሓዊ ኣነባብራ፣ ልምዓታዊ ንጥፈታት ከይህልወና ዕንቅፋት ዝኾነ ንዝብል ሕቶ ጭቡጥ መልሲ የብሉን። ህዝቢ ዘሳተፈ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም ከይጸድቕ፣ ሓረስቶት ኤርትራ ምዩቕ ከይበሉ ከይሓርሱን ኣመት ጥሪቶም ከይገብሩን፣ ነጋዶ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ክኒዮኡን ተንቀሳቒሶም ነብሶምን ሃገሮምን ከይጠቕሙ፡ ህጻናት ተረጋጊኦም ከይመሃሩ፣ ሞያተኛታት ነጻ ኮይኖም ከይሰርሑ፣ ዜጋታት ራሓ ኮይኖም ሕጋዊ ክጥዕታት ኣማሊኦም ብዘይዝኾነ ተጽዕኖን ከልበትበትን ካብ ሃገር ከይወጽኡን ናብ ሃገር ከይኣትውን፣ መሳኪን ብግፋ ዝተዓስከሩ ወተሃደራት ብዘይ ትርጉም ዘለዎ ደሞዝ ብባርነት ከገልግሉን ስድራ ቤቶም ከይሪኡን ….ወዘተ ምኽንያት ዝኾነ ዶብን ባድመን’ዩ ማለት ካብ ሓላፍነት ዘይብሉ በጋሚዶነት ዕንደራ ወጻኢ ካልእ ክበሃል ኣይከኣልን።

ንሳቶም ግን ጠንቂ ኩሉ ውሽጣዊ ጸገምና ስርዓታት ኣዲስ ኣበባን ዋሽንግቶን ’ዮም ኢሎም ክምድሩ ፍጹም ኣይሓፍሩን። ልኡላውነት ህዝቢ ጨፍሊቖም፡ መሬታዊ ልኡላውነት ኣብ ምኽባር ተጸሚድና ስለ ዘለና ተጸመም እናበሉ ህዝቢ ከሰራጥዩ ገበርቲ ዘይንቡር ምዃኖም’ዩ ዘነጽር። እቲ ተጸመም ገደብ ግዜ እንተዝነብሮ’ውን ሓደ ነገር ነይሩ። ገደብ ግን የብሉን። እነሆ ልዕሊ ርብዒ ዘመን ሓሊፉ። ስለዚ ንዘቤታዊ ፖለቲካዊ ጭቆና ምጽማም ስለምንታይ? ክሳብ መዓስከ? ከም ጥሙር ህዝብን ልኡላዊ ሃገርን ምሉእ ንምሉእ ኣብዘይ ምህላው ከይበጻሕና መቑሕ ስቕታን በለጻዊ ኣረኣእያን ንብተኽ። ጸላኢና ህግደፍ ምዃኑ ተረዲእና ኩለንተናና ናብ ምፍታሕ ውሽጣዊ ዘቤታዊ ጸገምናን ክብረት ቀጻልነት ሰብኣዊ መሰልናን ነድህብ።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 11-05-2018

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ቃለ መጠይቕ

Show Panel