Print 

ኣናፍራ ቆቋሕ ዘይፈልጥ

ሃዳናይ የ ኣይበል

ደቂ ኤረይ ኣይትተሃመል

የማን ጸጋም ቁሊሕ ንበል;;

ክልተ ጎራሐት ከየህምሉኻ

ሃገር ንደቂ ሃገር ጨሪሕኻ

ኣብ ጉዳይካ ወሳኒ ኩን ባዕልኻ;;

ንውዲተኛ ውረድ ንብለካ

ብደም ደቂ ሃገር ዝጠልቀኻ

መንዩ ውክልና ህዝቢ ሂቡካ;;

ዘይቀንእ ኣይወለድ

ህዝበይ ኣይትስገድ

መጽነቲ ዓደባ ውረድ

ዶባትና ብኣጋ ክፍረድ

ብባዕልና ቆጽሊ ዘውደቅናሉ

መሪሕ ተወኪልና ክንንገድ;;

ዉዑል ሰላም ዶ ዉዑል ውዲት

ብናይ ኢማራት ምልያርድታት

ጅባኻ መሊእካ ዘይወደብካ ምግባት;;

ንህዝቢ ኣዋሃሂዱ ዝመርሕ

ብስኒት ሃሰስ ንበል ክንዲሽሕ

ንህዝቢ ሐራ ገሩ ካብ መቑሕ

ንለኹመኛ ኣሲሩ ጀጋኑ ዝፈትሕ;;

ብጉጅለ ኣርዮስ ኤርትራዊ ተደቚሱ

ተደመር ናይ ተጋሩ ኣምሐራ እወ ንሱ

ዶክ ኣቢይ ንሱ ሒዙ ነስመራ ገስጊሱ

ኣብ ኣስመራ ተቀባልነት ረኺቡ ብኢሱ;;

ንዓደቡኡ ተበጊሱ ሕማም ቃሐር

ካብኡ ምስ ተመለሰ ዳሐር

ኣብ ፍርዲ ክቀርብ ድዩ ክማሐር;;

ንተደመር ኣይኮነን ደም ጀጋኑና ፈሲሱ

ሕቶና ኤርትራ ንኤርትራዊያንዩ ኣልግሱ

ፍረ ኣሉላ ንኤርትራ ክሕውሳ መሊሱ

ንኤርትራዊያን ደቀባት ኣምኪኑ ረሚሱ

ስርሔይ ፈጺመ መርቑኒ ክብል ተበጊሱ;;

ኣይበልናን ዶ ራዛ ሐዛ

ሃገር ብውዲት ከምዛ ዋዛ

ብኢትዮጵያዊያን ከየትሕዛ;;

ዶክተር ደብረጼን ኣብ ኣዲስ ኣበባ

ንወዲ ሐዎቦኻ ኢልካዮ ዶ መርሐባ

ሕቶ ገይም ኦቨር ዝብል ኣዛራርባ

ንኤርትራ ዶ ንትግራይ መልሲ ሃባ;;

መንዩ ብዓሰብ ተጠቃሚ

ብሰላሕ በቋራጭ መንገዲ

ኣቢይ ኣሕመድ ኣትዩ ንዓዲ

ምስ ኣርዮስ ፈሪሙ ንንግዲ;;

ሕጂ ዩ ሕልሚ ወያነ

ተልእኾ ኣቢይ ጋህዲ ኮነ

ሕጂ ይእመን እቲ ዘይኣመነ;;

ንቓወምቲ ዘንበርከኸ

ስለምንታይ ከም ተዳህከ

በሪሂልኩም ዶ ሕጂ ኸ;;

ፍትሐዊ ቃልሲ ግን

ብኸምዚ ዘበትዩ ክደንን

ብስኒት ጥራይ ንወስን;;

ኣታ ተዘሚታና እወ ተዘሚትና

ዕሽነት ኣጥቂዕዎ ዘይለበመ ገና

ኣታ ተጸንቂቖም ድዮም ጀጋኑና

ሎምስ ያኣክል ዝብል ተሳኢኑ ጅግና;;

ኣፍ ዘውጸኤ ኩሉ

ተቃዋማይ ኮይኑ

ብዙሕ ተጻሒፉ

ብዙሕ ተባሂሉ

ኣብ ባይታ ስራሕ ጎዲሉ;;

ሕድሪ ሰማእታት ዝይጠለምና

ሕጂ ውን ኣለዉና ኣለዋና

ሰብ ሕልና ኣጆኹም ኣጆና;;

ወት ነቲ ደም ዝነብዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ሰማእታትና«ስዕረት ንህግደፋዊያን ዓንገልቶምን« ካብ ዉሽጡ ሑሩር«ኣባል ተሐኤ«በርሀ ዑቅባዝጊ ሃገር ጀርመን፡«፡