እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 48 guests and no members online

ዲጂታላዊ ሞዕቃብ፡ ይሕያ ወደቦይ ኪያረ
ፕሮጀክት ምዕቃብን ምትሕድዳስን ስነ ጥበባዊ
ዕዮታት ይሕያ ወደቦይ ኪያረ፡ ዝብል ዕማም ሓንጺጸ
ንስራሕ ምስተበገስኩ፡ ሸቶታት ናይቲ ፕሮጀክት
እንታይ ክኾኑ ኣለዎም? ዝብሉ ሕቶታት
ብቐዳምነት መለስኩ።
ንሽክና ዝምልከት ሕጽር ዝበለት፡ ምቅርቲ ስድራ
ቤታዊ ዛንታ፡ ደፋእ ኢለ ኣብ ታሕቲ ከቕርበልኩም
ስለዝኾንኩ፡ ቅሩብ ክትጽበዩኒ ይልምነኩም። ናብ
ሸቶታት ፕሮጀክት ንመለስ።
1ይ ሸቶ፡ ዲጂታላዊ ምዕቃብ ደርፍታት ይሕያ
ኣብዚ መዳይ፡ ደርፍታት ይሕያ ብቐዳምነት ካብ ኣናሎግ ቅዳሕ ናብ ዲጂታል
ቅዳሕ ከምዝሰጋገር ምግባር ነበረ። ንይሕያ፡ ሓንሳቢተይ ካብቲ ዝነበሮ ኣናሎግ
ቅዳሕ ማለት ሙዚቃ ኣብ ናስትሮ ናብ ዲጂታል ቅዳሕ እንተኣስጊረዮ፡ በቃ ይሕያ
ንሓዋሪቱ ተዓቂቡ ማለት’ዩ። እምበኣርከስ ድሮ ንይሕያ ካብ ኣናሎግ ናብ ዲጂታል
ኣስጊረ፡ ኣብ ኮምፒተር ኣስፊረዮ ኣለኹ።
ቀጺሉ ዲጂታይዝ ዝኾነ ይሕያ ናብ ግንባርቶሮንቶ.ኮም ትጽዕኖ፡ ካብኡ
ብኢንተርነት ኣቢሉ፡ ይሕያ ናብ መላእ ዓለም ዝርጋሐ ይገብር። ዛጊት ይሕያ፡
ንፈለማ ግዜ ኣብ መላእ ዓለም ዝርጋሐ ገቢሩ ኣሎ። ኤርትራውያን ድማኒ ንይሕያ
"ብኣካል" ከግንይዎ ብቒዖም ኣለዉ። ዮሃና ኤርትራውያን! ዮሃና ይሕያ!
2ይ ሸቶ፡ ውሕልነት ዝመልኦ ዕቅበ ምፍጻም
እቲ መደብ ምዕቃብ ይሕያ ንባዕሉ ብጽፈትን ብውሕልነትን ክፍጸም እንተኾይኑ
ብቐዳምነት ብቑዕን ዘመናውን ቴክኖሎጂ ይሓትት። እዚ ማለት ከኣኒ ብሉጽ
ኮምፒተር፡ ብሉጽ ናውትታት ኣውዲዮ፡ ብሉጻት ሶፍትወይራት ምድላው ማለት
ኢዩ። ምኽኒያቱ ንይሕያ፡ ካብ መቓብሩ ኣውጺኣ ናብ’ቲ ዝነበሮ ዳስ መሊሰ፡ ሂየት
ከልብሶ ኢየ ዝጽዕር ዘለኹ። ቀሊል ስራሕ ኣይነበረን።
ስለዚ ኣብ ንኡስ ስቱዲዮ፡ ነቲ ኣብዚ እዋን ትዕድልቲ ዳይኖሶራት ከጋጥሞ ቀሪቡ
ዘሎ፡ ናይ ቀደም ናይ ይሕያ ኣናሎግ ናስትሮ፡ ናብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ዕቃበ ዲጂታል
" ክስታናይ ፈቱዩካ
ከም ሽክና፡ ካህን
ይፈትወካ ከም
ብራና "
ይሕያ ወደቦይ ኪያር

2
ኣሰጋገርክዎ። ናብ ኣዚዩ ብሉጽ ዝበሃል ደረጃ "Sampling"፡ ማለት 24BIT
192KHz Sampling፡ ንይሕያ ካብ ኣናሎግ ናብ ዲጂታል ኣሰጋገርክዎ። ቀጺለ፡
እቲ ዲጂታይዝ ዝገበርክዎ "Original" ኣውዲዮ ከም "WAV Audio Format"፡
ኣብ መኽዘን ኮምፒተር ከምዝዕቀብ ገበርክዎ።
ኣብነት ክህበኩም፡ ሙዚቃታት ኣብ CD ክፍብረኹ ከለው፡ ብደረጃ 16BIT
44.1KHz Sampling ኢዮመ ዲጂታይዝ ዝኾኑ። ኣነ ግን ብደረጃ 24BIT
192KHz ኢየ፡ ንይሕያ ዲጂታይዝ ጌረዮ ዘለኹ።
ይኹን ደኣምበሪ ጽዕነት ኣድጊ ዝኾነ፡ ደርማስ WAV Audio Format፡ ኣብ
ጸበብቲ ካናለታት ኢንተርነት ኣቲዩ ብቐሊሉ ክወናጨፍን ኣጸጋሚ ስለዝኾነ፡
እንደገና ናብቲ ኣዚዩ ፈኲስ ዝበሃል ጾር ማለት MP3 Audio Format
ለወጥኩዎ። ናይተን ምዕቡላት ሃገራት ፈጥኒ ኢንተርነት ይጽናሓልና’ሞ፡ ኣብ ከም
በዓል ሱዳን፡ ኡጋንዳ፡ ኣንጎላ፡ ናሚብያ ወዘተ ዘለዉ ኤርትራውያን፡ ንይሕያ
"ብኣካል" ከግንይዎ ዝኽእሉ በዚ ፈኲስ MP3 Format ብቻ ኢዮመ።
ኣብነት፡ ናይ ፍርቂ ሰዓት WAV Format፡ ክብደቱ 700MB ኣቢሉ ክበጽሕ ከሎ፡
ናይ ፍርቂ ሰዓት MP3 Format ግን ክብደቱ 20MB ጥራይ ኣቢሉ ይበጽሕ። ናይ
ይሕያ "SIDE-A" እንሆ ከተወዳድርዎ የቕርበልኩም።
3ይ ሸቶ፡ ምትሕድዳስ ደርፍታት
ደርፍታት ይሕያ፡ ዲጂታይዝ ጌረ ኣብ ኮምፒተር ድሕሪ ምዕቃበይ፡ ነብሲ ወከፍ
ደርፊ ካብ A ናብ Z፡ ሓደ ብሓደ ክሰምዖን ኤዲት ክገብሮን ኣሎኒ። ናስትሮ ይሕያ፡

WAV FORMAT SIDE-A 30:57 Minutes 713.1 MB MP3 FORMAT
SIDE-A 30:57 Minutes 21.3 MB

3
ዝበዝሕ ክፋሉ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ጸኒሑኒ፡ ይኹን ድኣምበሪ ገበታ ኣበራትን፡
ጀማርን-ጨራስን ዘይልለይሉ ሕውስውስ ዝበሉ ደርፍታት፡ ኣናሻዕ ከኣኒ ድግማ
ዝኾኑ ደርፍታት ነበርዎ። ስለዚ ኣብዚ ናይ ምትሕድዳስ መስርሕ (Restoration
Process)፡ ብመጀመርታ ኩሎም ኣብቲ ሙዚቃ ዝነበሩ ዝተበላሸዉ ክፋላት፡
ምኵላፋት፡ ኣመና ምትሓት ድምጺታት፡ ድግማታት ወዘተ ብጥንቃቐ ሃሰስ
በልኩዎም።
ኩሎም ጉድለታት ከምዝዕረዩ ወይ ከምዝጽገኑ ገበርክዎም። ክጽገኑ ፈጺሞም
ዘይኽእሉ ብልሽዋት ጠቕላልኡ ምስራዞም እምበሪ ካልእ ኣማራጺ ኣይነበረንን። ኣብ
መስርሕ ምትሕድዳስ፡ ንይሕያ 95% ሳልቫረ ገበርኩዎ። ማርያም ኣድሒናቶ ኣላ፡
95% ምድሓኑ፡ ብጣዕሚ ጽቡቕ ገላጊላቶ ኣላ።
እቶም ደርፍታት፡ ብዝሖም ከምዝፍቀዱን ሓደ ብሓደ ከምዝፈላለዩን ተገብረ። ኣብ
SIDE-A፡ 4ተ ደርፍታት ክንጸሩ ከለዉ፡ ኣብ SIDE-B፡ 6ተን ፈረቓን ደርፍታት
ተነጸሩ። ነብሲ ወከፍ ደርፊ፡ ብFade in ይጅምር፡ ብFade Out ይዛዝም። ኣብ
መንጎ ክልተ ደርፍታት፡ ናይ 3 ሰከንድታት መፈላለዪ ባዶሽ ተጌሩሎም ኣሎ። እቲ
ናይ ምትሕድዳስ መስርሕ ምስ ኣብቅዐ፡ ኩሎም ደርፍታት ይሕያ ፐርፌክቶ
ኮይኖም ነእዛን ዓማዊል ቅሩባት ኮኑ።
4ይ ሸቶ፡ ትዝታዊ ዕግበት
ዝኾነ ንይሕያ ዝድለየ ዓሚል፡ ናብ www.genbartoronto.com ከይዱ፡ ኮርባርያ
ሾርትወይቭ 192.00 ዝብል ገጽ ከፊቱ፡ ብእንጭዋ ናስትሮ Side-A ወይ Side-B
ምስጸቐጠ፡ ደርፍታት ይሕያ ክፍነዉ ይጅምሩ። በዚ ኣገባብ እቲ ዓሚል፡ ብስምዒት
ኤለትሮኒካዊ ኣቕሓን ናስትሮን ናይ 70ታት ዓለም ዝተጠቕመ ኮይኑ ስለዝስምዖ፡
ጦብላሕታዊ ወይም ትዝታዊ ዕግበት (Notsalgic Feeling) ይስምዖ።

4
ጠባይ ይሕያ
ኣብዚ ዝስዕብ ጽሕፎ፡ ብዛዕባ ጠባይን ተውህቦታት ናይ ይሕያ ኢየ ክዛረብ።
ዲጂታላዊ ምዕቃብ ይሕያ ምስወዳእኩ ጠባይ ናቱ ብዕምቆት ክድህስሶ ተበግስኩ።
ቀስ እናብልኩ፡ ይሕያ መን ምዃኑ? ኣጸቢቐ ክፈልጦ ጀመርኩ። ብዝያዳ ናቱ
ደርፍታቱ ከፍቅሮን፡ ንዕኡ እውኒ ብዝያዳ ክግደሰሉን ከኽብሮን ጀመርኩ።
ቅድሚ’ዚ ፕሮጀክት፡ ቅንዕና ክዛረብ፡ ንይሕያ ስሙ እንተዘይኮይኑ ንዕኡ ኣጸቢቐ
ይፈልጦ ኣይነበርኩን። ናስትሮ ናይ ይሕያ ምሳይ ካብ ዝጸንሕ 20 ዓመት ሓሊፉ
ኣሎ። ኣነ ከይፈልጥኩ፡ ወርቂ ምሳይ ን20 ዓመት ተጓዒዙ። ወርቂ ምንባሩ ግን ሕጂ
ኢየ ፈሊጠ። መቸም፡ ደንጉዩ ክርዳኣካ ከሎ ድሓን ኢዩ፡ ኣጸቢቑ ደንጉዩ ክርዳኣካ
ከሎ ግን ሽግር ኢዩ።
ን20 ዓመት ትንፋስ ይሕያ ተሰኲዕሉ ዝጸንሐ ናስትሮ
5
ጠባይ ይሕያ በዚ ዝስዕብ ዘረባ ከጠቓልለኩም እፈቱ። ኣብ ኤርትራ፡ ሓደ እስላማይ
ኮይኑ ካብ ክስታኖት ንላዕሊ፡ ንጭራ ዋጣ ዝፈጥራ ሰብ እንተኔሩ፡ ኣማን ብኣማን
እንኮ ይሕያ ወደቦይ ኪያረ ኢዩ። ይሕያ፡ በቲ ናቱ ፍሉይ ኣገላልጻ ክውንነት፡ ናቱ
ፍሉይ ኣጠቓቕማ ቃላት፡ ናቱ ፍሉይ ቃና ወይ ጎሮሮ ምስ ናቱ ልዑል ምልከት ናይ
ጭራ ዋጣ፡ ፍሉይ መንነቱ ኣብ ኤርትራ ዘንገሰ ደራፋይ ኢዩ። እዚ ፍሉይ መንነት፡
ነቲ ጠባይ (Character) ወይ "እንኮ ይሕያ" ኣቚሙ የር’ከብ።
ይሕያ፡ ነቲ ናይ 50ትትን 60ታትን፡ ባህሊ ብሄረ ትግርኛን እምነት ክርስትናን፡
ልምዱን ስርዓቱን፡ ባሃጉን ቀልቡን ሕማማቱን ፈውሱን ኣጸቢቑ ዝፈልጥ፡ ንባህሊ
ትግርኛ ብትኽክል ናይ ምንጸብራቕ ልዑል ክእለት ዝነበሮ ጠቢብ ኢዩ። ሰራየን
ሰረወቶትን ከኣ’ሞኒ በቃ ናቱ ድኳናት ኢዮመ።
ንኣሽቱ ጥቕስታት ካብ ደርፍታት ይሕያ
ይሕያ፡ ከምዚ ቢሉ ደረፈ፡ " . . . ክስታናይ ፈቲዩካ ከም ሽክና፡ ካህን ይፈትወካ ከም
ብራና . . ."። በዞም ቃላት፡ ይሕያ እቶም ክስታኖት ምስ ቤተ ክርስትያን ጽኑዕ
ምትእስሳር ከምዝነበሮም ይገልጸልና።
" ብራና "፡ ቅድሚ ወረቕት ምፍጣሩ፡ ጥንታውያን ሰባት ንመጽሓፊ ዝጥቀምሉ
ዝነበሩ፡ ካብ ቆርበት ዝተሰርሐ ቆጽሊ (File) ኢዩ። " ሽክና " ዝብል ቃል ትርጉሙ
ኣስፍሕ ኣቢለ ክገልጸልኩም እፈቱ። ኣብ ክስታኖት፡ ኣውደ ኣመት ምስምጸ፡ በጊዕ
ትሕረድ’ሞ ስጋ ተዘልዚሉ ምስተወዳአ፡ የዕጽምቲ በጊዕ ኣብ ዓቢ ድስቲ ብማይ
ይጥጠቕ። ድሕሪኡ ስድራ ብምልእታ፡ የዕጽምቲ በጊዕ ክትበልዕ፡ ኣብ መኣዲ
ዓጽሚ ብዙርያ ኮፍ ትብል።
መኣዲ ዓጽሚ
ኣብ መኣዲ ዓጽሚ፡ የዕጽምቲ ንስድራ ቤት ትዕድል፡ እታ ኣደ ኢያ። ኣደ፡
ኣብዝሕትኡ ግዜ ነታ ሽክና (ርእሲ በጊዕ)፡ ነቲ ፍቱው ዝበሃል ውላድ ወይ ሕሳስ ልደ
ኢያ ትዕድሎ። እቶም ካልኦት የሕዋት ከኣኒ ከከም ዕድልካ፡ እንተስ ዓጽሚ ሰለፍ
እንተስ ጎሎ ወይ ዓንዲ ሕቆ ተዛነቑ ይዕደለካ።
እቲ ሽክና ዝተዓደለ ኣዚዩ ፍቱው ውላድ፡ ብኹሉ ኹሉ መወዳድርቲ የብሉን። 1ይ
ነገር፡ እታ ሽክና፡ ካብቶም ካልኦት የዕጽምቲ ዝገዘፈት ኣካል ኢያ። 2ይ ነገር፡ ኣብታ
ሽክና መልሓስ ኣሎ፡ ዘይተኣደነ ሓንገል ኣሎ፡ ኣብ መንጋጋ ዝተቐርቀረ ዘይተኣደነ
ስጋ ኣሎ። መልሓስን ሓንገልን ከኣኒ ማዓት ኢዩ መቐረቶም። ስለዚ ኣብ መኣዲ
ዓጽሚ፡ ሽክና እንተተዓዲልካ፡ ኣዚዩ ፍቱው ውላድ ከም ምዃንካ መግለጺ ኢዩ።
6
መምቁራቶም ድማኒ ንስኻ ኢኻ ኣኻዕቢትካ ትበልዖም። ይሕያ፡ ሽክና ዝብል ቃል
ክጠቅስ ከሎ፡ ከቶ እቲ ቀደም ዝበላዕኩዎ፡ ዘይርሳዕ መቐረት ሽክና ይዝከረኒ። ይሕያ፡
ንሕና ክስታኖት ሽክና ምብላዕ ሕሱም ከምነፍቅር፡ ግሩም ጌሩ ገሊጹና ኣሎ።
ይሕያ ኣብ ካልእ ደርፉ ከምዚ ቢሉ ይደርፍ፡ " . . . ዓደይ ዘይብሉ ኣይገዛይን፡
ከብተይ ዘይብሉ ኣይደምበይን፡ ውሽማ ዘይብሉ ኣይሰብኣይን . . ."። ቀጺሉ ኣብ
ካልእ ደርፊ ድማኒ " . . . ንቕደመ’የ ንቕድመ’የ፡ ሓዳር ዶ’ሊኒ ዘይንቕደም’የ . . ."
እናበለ ይደርፍ። በዞም ቃላት ይሕያ፡ ነታ ናቱ ዓለም ጽቡቕ ጌሩ ይገልጻ ኣሎ። እታ
ናቱ ዓለም፡ "ቀለዓለም ዘይብሉ፡ ውጹእ ኣባታዊት ስርዓት ኢያ። ተስቶስተሮን
ዝመልኦም ደርፍታት፡ ቢለ ኢየ ኣነ ዝገልጾም ንደርፍታቱ።
ይሕያ፡ ደርፍታቱ ከም ዘይምኖ ጌሩ ናይ ምቕራብ ክእለት ነበሮ፡ ከመይ’ሲ ወረጃ
ኮይኑ ይጸንሕ እሞኒ ምልስ ኢሉ ናይ ወዲኒታት ግዕዘ ቅምር የብለሉ።
ኣብቲ ቀደም " ነገር ዘይጸገበስ ጓል ዋጣ ይሕጸ " እናተባህለ፡ ዋጦት ከም ሓሜን፡
ለፍለፍቲ ዝናዓቕሉ ዝነበሩ እዋን’ኳ ይሕያ ብዓነት ኣይወደቐን። እንሆ ሕጂ ከኣኒ
ሂወት ለቢሱ ናብቲ ዝለዓለ ዘመናዊ ዲጂታል ዓለም ሰጊሩ ይርከብ። ይሕያ ወደቦይ
ኪያረ፡ ጥበብ ናይ ቅዱስ ያሬድ ዝወረሰ ኤርትራዊ ስነ ጥቢብ ኢዩ። ብቻ፡ ፍቕሪ ናቱ
ይሕደርኩም።

ክብረት ይሃበለይ።
ሃይለ መንገሻ ዑቕበ
ቶሮንቶ፡ ካናዳ
ጁን 25፡2016__

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel