እዋናዊ ዜናታት

ኣብ መርበብ ዘለዉ

We have 33 guests and no members online

ካብ ህዝብታት ኤርትራ ኣስታት 85% ብሕርሻን ጉስነት’ዩ ዝነባበር። ኩሎም ብሄራትን ብሄረ-ሰባት ህዝብታት ኤርትራ፡ ቁጠባዊ ምንጮም ቀጥታ ምስ እንስሳ ዘቤት ዝተኣሳሰረ’ዩ። ኣብ ገለ ንስጋን ጸባን፡ ኣብ ገለ ከኣ ንስጋ፡ ንጽበን ሕርሻን ድማ ይግልገሉለን። ብፍላይ እቶም ብተነጻጻሪ ተቐራሪቦም ዝነብሩ፡ ምሉእ ቁጠባዊ ህይወቶም ኣብ ሕርሻ ጥራሕ ዝምርኮስ፡ ኣብ ከበሳታት ዝነብሩ ህዝብታት ዛጊት ክሳብ’ዚ ዘለናዮ መበል 21 ክ/ዘመን ንብዕራይ ከም ቀንዲ ካብ ናውቲ ማእቶት ክግልገልሉ ይረኣዩ። እንተኾነ ሓረስቶት ሃገርና ንሓደ ዝራብዕ ብኣካል ስለ ዝገዘፈ ብቐጥታ ናብ ማሕረስ ኣይወስድዎን። ጉብዝና ተሰሚዕዎ መሬት እናጻሕተረ ፍንጥርያዕ ስለ ዘብዝሕ፡ ኣጓብዝ ተኣኪቦም ክብደት ዘለዎ ብተምሳል ኣርዑተ ነዊት ዝተሰርሐ ኦም ኣብ ክሳዱ ኣሲሮም ንነዊሕ ግዜ ክጎትት ይገብርዎ። በዚ ድማ እቲ ኣይተሓዝን ዝብል ዝነበረ፡ መሬት እናጻሕተረን እናነቀወን ንባእሲ ዝዕድም ዝነበረ ረስኒ ደረጃ ብደረጃ ይዝሕልን ይዕገስን። ኣብ ማሕረስ ሓረስታይ ብዝኣዘዞ ብስነ-ስርዓት ከገልግል ቅሩብ ይኸውን። እዚ “ምጽራይ” ይበሃል። ካልእ ማልእ ከይጥምት፡ ምሉእ ንምሉእ ነቲ ዝተደመደበሉ ማሕረስ ብብቕዓት መታን ከገልግል ይቕጥቀጥ’ሞ፡ ብኩለንተንኡ ዕጉስ ተስታይ ከኣ ይኸውን።

ወዲ-ሰብ ንገዛእ ርእሱ’ውን ንኣካለ መጠን ስለ ዝበጽሐ ብዝላ ኣብ ቁም-ነገር ኣይበጽሕን። ጓል ይኹን ወዲ ካብ ወለዶምን ዝነብርሉ ከባብን ተማሂሮም፡ ኣወንታዊ ባህልን ስነ-ምግባርን ተኸቲሎም’ዮም ዝዓብዩን ደረጃ ብደረጃ ሓላፍነት ዝስከሙን። ኩሉ ነገር መንገዲ ኣለዎ። ሕጊ ኣለዎ። መልክዕ ኣለዎ። ወዲ-ሰብ ነበይኑ ኣይነብርን’ዩ። እንተ በቲ እንተ በቲ ካብ ካልኦት ግደሊ፡ ካልኦት ድማ ካብኡ ክደልዩ ናይ ግድን’ዩ። ስለዚ ብከመይ ብሰላም ብስኒት፡ ብሓባር ትነብር ትነባበር ልጓም ኮይኑ ዝሕዝ ሕግን ስርዓት ክህሉ የድሊ። ኣብ ዝኾነ ሓባራዊ ህይወት ሓታትን ተሓተትን ክህሉ ኣለዎ። ተሓታትነት ዘይብሉ ከም ዝመስለካ ብሃውሪ ዝኽየደሉ፡ ወይ ብትምክሕቲ ዝሓበጠ ሓይሊ ኣበይ ከይበጽሑ እናበለ ዝዕንድረሉ ባይታ ክህሉ የብሉን።

ኣብ መዳይ ፖለቲካ፡ ሰባት ወይ ማሕበራዊ ክፍልታት ብሓደ ካብ ዝግለጽሉ፡ ዝነብርሉን ዝነባበርሉን፣ ሃገር ልዑላውነት፣ ሕጊ፣ …ወዘተ’ዩ። ነቶም ኣብ’ታ ሃገር ዝነብሩ ሰባት እታ ሃገር ሃገሮም’ያ። እቲ ልዑላውነት ልዑላውነቶም’ዩ። እቲ ሓደ ብናይ ታሪኽ ኣጋጣሚ ነገራዊ ልዕና ስለዝሓዘ ብመን ከማይ ልጓም ኣልቦ ከም ቃሕታኡ ዝኸደሉ፡ እቲ ካልእ ከኣ ዝተባህሎ ሰማዒ ፈጻሚ ጥራሕ ከይከውን ንኹሉ ብማዕርነትን ብፍትሕን ዝገዝእ ኣሳሪ ሕጊ ክህሉ ይግባእ። እዚ ከም’ዚ ዝበለ ማእከላይ ዳኛ ኮይኑ ዘገልግል ሕጊ፡ ኣብ ኤርትራ የለን። ብናይ ፖለቲካዊ ኣረኣእያን ሕጋዊ ትካላዊ ኣሰራርሓን ልዕልነት ዘይኮነ፡ ነገራዊ ዋንነት ብምቁጽጻር ልዕልነት ዘረጋገጹ ህግደፋውያን ደስ እንክብሎም ኣስማት ሰባት ዘጸልሙላ፡ ዝኣስሩላ፡ ዘሕቅቑላ፡ ዶብ ሰጊሮም ኲናት ዝጽሕትሩላ፡ ኩሉ ዘይሕጋዊ ተግባራት ዘካይዱላ ዘለው ሃገር’ያ ሃገረ ኤርትራ ሎሚ።

እዚ ንኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ ጉጅለ መንግስትን ስርዓት ተባሂሉ ይጸዋዕ’ምበር፡ ናይ መንግስታትን ስርዓታትን ፖለቲካዊ ሚዛናት ኣይማልእን። እዚኣቶም ናይ ገዛእ ርእሶም ፖለቲካዊ መንነት ዘይብሎም ብደም ንጹሃት ዝሰኸሩ፡ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ ሃለወ ኣይሃለወ ትርጉም ዘይህቦም፡ ብግዝያዊ ረብሓ ዝተኣሳሰሩ እኽብካብ ወዲኒታት’ዮም። ትርጉም ህዝባዊ ክብሪ፡ ሃገራዊ ክብሪ ዘይርደኦም፡ ዘይጸረዩ ናይ ፖለቲካ ዝራባዓት’ዮም።   ዜጋታት ብዘይምኽንያት ብምእሳሮም፡ ነቲ ናትና ዝብልዎ ህዝቢ ብምምላኾም፡ ፍሰሃ ወሰላም ዝስመዖም፡ ብተደጋጋሚ ብስም ህዝብን ሃገርን ክጣልዑ ዘይስከፉ ተለኣኣኽቲ’ዮም።

እዞም ውሑዳት ግን ኩሉ ሃገራዊ መትንታት ዝተቖጻጸሩ፡ ዘይጸረዩ ናይ ፖለቲካ ዝራባዓት፡ ምስ ጎረባብትናን ኣብ ዞባናን እንታይ እናገበሩ መጺኦምን ይገብሩ ኣለውን ብሩህ ክንሱ፡ በቲ ዘዕበዮም ቀዲምካ ሃሪምካ፡ ቀዲምካ ብኸ፡ ዝመንዛዕካ መንዚዕካ ኢደይ ንጹህ’ዩ ኣይትቀደም ዝብል ናይ ፖለቲካዊ ምንዝርና ኣካይዳኦም፡ ኣብ ኩነታት የመን ኢድ ኣይጸንሐናን ዝብል መግለጺ ኣስሚዖም። ዓለማዊ ኩነታት ስሒቡ፡ ናይ ከባቢ ሃገራት ኣተኣሳሲሩ ናብ ዲቕ ዝበለ ኲናት ኣትዩ ዝርከብ ፖለቲካዊ ኩነታት የመን፡ ቀንዲ ሸቶ ሓይልታት ኪዳን ነቦ ሑቲን ደላላይ ኣቦ ሑቲን ምዃኑ ዝተገንዘቡ ህግደፋውያን፡ በቲ ኣብ መንጎ ኣሕዋት የመናውያን ዝተፈጥረ ግጭት ኣዝዮም ከም ጭነቑ፣ኩነታት የመን ናብ ንቡር ክምለስ ከም ዝምነዩ፡ ግዝኣታውን ህዝባውን ሓድነት የመን ከም ዝድግፉ፡ ከም መርኣያ ና’ዚ ከኣ ንቅዋማውን ሕጋውን መንግስቲ የመን ኣፍልጦ ከም ዝህቡን ከይሓፈሩ ከሊጾም። ኣብ ውሽጢ’ዚ ኣስታት 24 ዓመታት ንስለ ቀጻልነት ስልጣን ናይ’ዞም ዘይጸረዩ ናይ ፖለቲካ ዝራባዓት ክበሃል፡ ልዑላዊ ግዝኣት ኤርትራ ብኣራግጽ ባዕዲ ተደፊሩ’ዩ። ኣብ ተለኣኣክነት ርዒሞም ግበር ዝተባህልዎ ክገብሩ ልዑላውነት ጎረባብቲ ሃገራት ደፊሮም፡ ህይወትን ነዋትን ኤርትራውያን ንከንቱ ኣጥፊኦም። መሬት፡ ባሕርን ኣየርን ኤርትራ ሰላማዊ ናይ ልምዓት፡ ንግድን ወፍርን ምንቅስቓሳት ተሓሪምዎ ካብን ናብን መንሰጋግሪ ዘይሕጋዊ ኣጽዋር ውግእን ካልእ ኮይኑ ጸኒሑን ኣሎን።

ንሕጋዊ መንግስቲ ሱዳን ክቕይርን ንተቓወምቲ ሱዳን ከዕጥቕን እንከሎ፡ ንረብሓ ህዝብታት ኤርትራ ኣይነበረን። ናብ ሶማላውያን ዕጡቓት ኣጽዋር ኲናትን ካልእን ከሰጋገር እንከሎ ንረብሓ ህዝብታት ኤርትራ ማእከሉ ዝገበረ ኣይነበረን። ልዑላውነት ሃገረ ኤርትራ ንዘይቕበሉ ውድባት ኢትዮጵያ ክሕብሕብ እንከሎ፡ን ክብርን ረብሓን ህዝብታት ኤርትራ ዝጎድእ ደኣምበር ዝሕሉ ኣይኮነን። ናይ ኢራን ኮነ ናይ እስራኤል ወተሃደራዊ መደበራት ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ ተደጋጊሙ ክግለጽ ዝጸንሐ’ዩ። ኣመሪካን ተሓባበርታን ንመንግስቲ ሳዳም ሑሴን ንምቕያር ኣብ ዝተኸፈተ ኲናት፡ ልዑላዊ መሬት ኤርትራ ዒራቕ ንምህራም ተጠቕምሉ ኢልናዮም ኣብየሙና ዝበለ መንግስቲ እዚ ጉጅለ ምዃኑ ቀረባ ተዘክሮ’ዩ። ኣብ ጉዳይ የመን ድማ ልኡኽ ኢራን ኮይኑ ክሰርሕ ምጽናሑን ምህላውን ሕቡእ ኣይኮነን።

ስለዚ እዞም ኣብ ዘየእትዎም ክኣትው ዘይስከፉ፡ ምስተቐርቀሩ ድማ ትፋኦም ሊሒሶም ከንሳሕቡ ዘየሕፍሮም ዘይጸረዩ ናይ ፖለቲካ ዝራባዓት፡ ኣብ’ቲ ብ31 መጋቢት 2015 በመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢኦም ኣቢሎም ዝዘርግሕዎ በዓል 11 ነጥቢ መግለጺ፡ ኣብ ኤርትራ ናይ ኢራን’ዶ ናይ ሑቲ’ዶ ናይ እስራኤል’ዶ ወተሃደራዊ መደበራት ኣሎ ዝብል ነዛ ልዑላዊት ሃገር ጠቐነ ካብ ምዃን ሓሊፉ ጸርፊ’ዩ። ኣብ’ዚ ቀረባ እዋናት ብሰበ-ስልጣን የመን ኣንጻር ኤርትራ ዝተወደበ ወፍሪ ጸለመ ይካየድ ኣሎ። እዚ ብሓይልታት ስለያ ናይ ገለ ሸነኻት ዝምራሕ፡ ምስሊ ኤርትራ ኣብ ዓለማዊ መድረኻት ንምድዋን ዝዓለመ’ዩ። ኤርትራ ግን መሬታ፡ ባሕራ ደሴታታ፡ ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ነገራት ኣይተውዕልን። ኣይተካርን ኣይትሸይጥን። ኤርትራ ኣብ ከፋፋሊ ምሕዝነታት ወይ ብሎካት ኣይትኣምንን። ኣብ’ዚ ቀረባ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ፡ ንጸሓፊ ቆንስላዊ ጉዳያት የመን ኣብ’ዛ ሃገር ጸዊዑ ብዛዕባ’ዚ ብሰበ-ስልጣን የመን ዝበሃል ዘሎ ከብርሃሉ ሓቲትዎ ኔሩ። እቲ የመናዊ በዓል ስልጣን ኤርትራ ዝኣበሰቶ የብላን። ዘሕትት የብላን ኢሉ ንገዛእ ርእሱ ድማ ተገሪሙ። ብዝኾነ ነዚ ከረጋግጽ ይደሊ’የ ዝብል ኣካል ማእከላይ ምብራቕ ዝኾነ ጋዜጠኛ ኣብ ዝቕረቦ ኢምባሲ ኤርትራ ኮይኑ ቪዛ ምሕታት ጥራሕ’ዩ ክብል ደርጓዕጓዕ ዝበዝሖ ናይ ነብሰ ምክልኻል መግለጺ ሂቡ። እዚ መግለጺ ጭንቀት ዝወለዶ፡ ሓይሊ ሚዛን ተመልኪቱ፡ በቲ ዝተለምደ ናይ ፖለቲካዊ ምንዝርና መርገጹ፡ ነቲ ከግልግሎ ዝጸንሐ ገዲፉ” ናብ’ቲ ዝሃርሞ ዝነበረ ተጸጊዑ ነብሱ ከድሕን ዝዓለመን ፈጺሙ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን’ዩ፡፡ ብዘይጸረዩ ናይ ፖለቲካ ዝራባዓት ዝመሓደር ህዝቢ ብኩለንተንኡ ክጽገም ከኣ ግድን’ዩ። ስለዚ ካብ’ዚ ከም’ዚ ዝበለ ንዓና ከም ህዝቢ፡ ንሃገርና ከም ልዑላዊት ሃገር ዘዋርድ መንግስታዊ ጉጅለ ንምግልጋል ንሕበር ቃልስና ነሐይል

ድ,ሰ,ደ,ኤ, 06-04-2015

ሞድ የማን Mod Right sample subtitle goes here

This is the right module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

ሰላም 1 Mod Bottom1 sample subtitle goes here

This is the bottom1 module position, which is not using any module suffix.

To create a subtitle, separate the title input text in the module manager with an "|" character then enter your subtitle text.

Show Panel